www.archive-bg.com » BG » A » ADMS-PV.BG

Total: 898

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР.ПЛОВДИВ - СВЪРШЕНИ ДЕЛА
  за жилищни имоти на фирми неподали декларации по чл 17 а от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на Общински съвет Стамболийски По точка втора от оспорането решение се отменя т 6 от същото решение относно облагането с такса битови отпадъци на наемателите на общински имоти отдадени под наем В частта си по точка трета се упълномощава Кмета на Община Стамболийски да определи размера на такса битови отпадъци на всички общински имоти отдадени под наем в рамките на определените суми по отменената т 6 от Решение 1 ОСЪЖДА Общински съвет град Стамболийски да заплати на Областен управител на област Пловдив сумата от 80 лева за осъществена юрисконсултска защита Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред ВАС 51 Административно наказателно дело К No 1174 2007 Наказателни касационни производства ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ НИКИ П ГАНЧО ИЛИЕВ ЕТ Председател МАРИАНА М МИХАЙЛОВА Докладчик ТАТЯНА И НАНКОВА Решение от 19 12 2007г Оставя в сила решение 85 от 22 06 2007 г постановено по НАХД 111 по описа за 2007 г на Карловския районен съд в обжалваната част Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и или протестиране 52 Административно наказателно дело К No 1203 2007 Наказателни касационни производства БОБОМАГ ПЕТЬО СТЕФАНОВ ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик ГЕОРГИ Г ПЕТРОВ Решение от 31 12 2007г ОТМЕНЯВА Решение 73 от 05 06 2007год на Пловдивски районен съд районен съд ХХІІ наказателен състав постановено по н а х дело 635 2007год по описа на същият съд ОТМЕНЯВА Наказателно постановление ХІ Б 89 от 17 02 2006год на Директора на РИОКОЗ гр Пловдив с което на Петьо Спасов Стефанов в качеството му на едноличен търговец с фирма Бобомаг Петьо Стефанов със седалище и адрес на управление гр Пловдив ул Дюлево 3 ет 4 ап 10 е наложена имуществена санкция в размер на 3000 00лв на основание чл 211 ал 2 от Закона за здравето чл 13 б б и чл 53 от ЗАНН за извършено административно нарушение по чл 36 ал 1 от Закона за здравето и чл 2 ал 1 от Наредба 9 за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение контролирани от РИОКОЗ Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест 53 Административно наказателно дело К No 1209 2007 Наказателни касационни производства ЖЕНЯ И ТОДОРОВА НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП И КАТ ПРИ ОДП ПЛОВДИВ Председател ПАВЛИНА В НАЙДЕНОВА Докладчик ЙОРДАН Р РУСЕВ Решение от 06 12 2007г РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО и не подлежи на обжалване и протест ОСТАВЯ в сила Решение 71 от 02 06 2007 г постановено по НАХД 533 2007 г по описа на ПРС ХVІІ наказателен състав 54 Административно наказателно дело К No 1223 2007 Наказателни касационни производства АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН ЕООД Председател ПАВЛИНА В НАЙДЕНОВА Докладчик ВЕЛИЗАР С РУСИНОВ Решение от 19 12 2007г Решението е окончателно ОТМЕНЯ решение 117 от 26 06 2007 г постановено по НАХД 2563 2006 г ПРС 6 наказателен състав ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление 380 28 11 2006 г на Началник на Митница Пловдив с което на ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН ЕООД гр Пловдив ул Брезовско шосе 148 склад 105 е било наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2448 лв за нарушение по чл 234 ал 1 т 2 от Закона за митниците ЗМ на основание чл 55 чл 227 чл 230 чл 231 чл 233 чл 234 от ЗМ 55 Административно дело No 1244 2007 Дела по КТ ИРЕНА А ПИСОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД ПЛОВДИВ Председател и докладчик ЗДРАВКА Г ДИЕВА Определение от 12 12 2007г ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ирена Асенова Писова гр Пловдив съдебен адрес бул Шести септември 160 ет 7 адв Р Апкарян против т 3 от Заповед ЛС 384 13 07 2007г издадена от Председателя на Окръжен съд Пловдив с която е разпоредено да не се изплаща сума за допълнително материално стимулиране целева персонална награда на жалбоподателя в размер на индивидуална месечна работна заплата за съответен ранг определен към последното трудово възнаграждение пропорционално на отработеното време по смисъла на 1 ДЗР от Правила за определяне и изплащане на средства за допълнително материално стимулиране в органите на съдебната власт ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по адм д 1244 2007г по описа на Административен съд Пловдив VІ състав Определението може да се обжалва с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщаването му на неприсъствалите страни и в същия срок за явилите се на заседанието 56 Административно дело No 1273 2007 Дела по КСО МИЛКО С БАШИЕВ ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик ЯВОР И КОЛЕВ Решение от 21 12 2007г ОТХВЪРЛЯ жалбата на Милко Стефанов Башиев от гр Раковски ул Елба 22 срещу разпореждане 10 05 2007 г на Ръководител отдел Пенсии при РУСО Пловдив потвърдено с решение на Директор РУСО Пловдив 148 11 07 2007 г с което е разпоредено Башиев като единствен наследник по закон на Стефан Луйджов Башиев починал на 30 01 2007 г да възстанови неправилно получена сума изплатена пенсия за осигурителен стаж и възраст в размер на 4 450 36 лева главница и лихви в размер на общо 3492 19 лева като НЕОСНОВАТЕЛНА Решението подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му 57 Административно дело No 1308 2007 Дела от администр характер по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ЯНКО Д БИЖУРОВ АТАНАС В ДИМИТРОВ КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Председател и докладчик АНЕЛИЯ И ХАРИТЕВА Решение от 13 12 2007г ОТМЕНЯ заповед 278 от 17 07 2007 г на кмета на Община Куклен с която на основание чл 20 ЗВСГЗГФ във връзка с чл 34 ЗСПЗЗ е постановено от Янко Димитров Бижуров и Атанас Владимиров Димитров да се изземе имот 414008 по кадастъра на възстановената собственост в землището на с Яврово община Куклен област Пловдив с площ 0 750 дка представляващ залесена горска територия находяща се в местността Букът при граници и съседи имот 000238 иглолистна гора на Държавно лесничейство имот 414007 залесена територия на наследници на Христо Джугаланов имот 414006 залесена територия на Иван Тодоров Стоев и имот 053004 нива на Димитър Николов Марчев като поставените без правно основание в описания имот дървени бунгала бъдат демонтирани и се предоставя имота на неговите собственици Цветанка Атанасова Граматикова и Вирджиния Атанасова Горева ОСЪЖДА Община Куклен да заплати на Янко Димитров Бижуров и Атанас Владимиров Димитров сумата 400 четиристотин лева представляваща направените по делото разноски Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването 58 Административно дело No 1309 2007 Дела по ЗМСМА КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КУКЛЕН Председател и докладчик ЛЮБОМИРА К НЕСТОРОВА Решение от 17 12 2007г Отменя Решение 554 взето по Протокол 63 от 29 06 2007 г на Общински съвет Куклен потвърдено с Решение 568 взето по Протокол 64 от 27 07 2007 г с което е учредено безвъзмездно право на ползване на част от общински поземлен имот 026230 находящ се в местността Бара в землището на гр Куклен Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от получаване на съобщението 59 Административно дело No 1318 2007 Дела по КСО МАРИЯ Т КОСТАНЕВА ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик ЯНКО А АНГЕЛОВ Решение от 27 12 2007г ОТМЕНЯ решение 143 от 17 07 2007 г на Директора на ТП на НОИ Пловдив и потвърденото с него Разпореждане от 16 03 2007 г на Ръководителя на Отдел Пенсии при Районно управление Социално осигуряване гр Пловдив с което на Мария Тодорова Костанева е отказано отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст ОСВ на основание 5 ал 1 от ПЗР на КСО ВРЪЩА административната преписка на РУ СО Пловдив за произнасяне по Заявление вх 55984 25 10 2006 г на Мария Тодорова Костанева при съобразяване с указанията по приложение на закона дадени в мотивната част на настоящото решение Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщението на страните 60 Частно административно дело No 1322 2007 Частни администр дела ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРЛОВО ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРИ РС КАРЛОВО Председател и докладчик СТОИЛ Д БОТЕВ Решение от 28 12 2007г ОТХВЪРЛЯ жалбата на Стойо Белев Карагенски като Председател на Общински съвет град Карлово срещу постановление на ДСИ при КРС от 13 06 2007г по изп дело 94 07г за наложена глоба на Общински съвет град Карлово в размер на 200 лева Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне 61 Административно дело No 1331 2007 Дела от администр характер данъчни НИКОЛАЙ И ДЪРМОНСКИ ОБЩИНА ПЛОВДИВ ДИРЕКЦИЯ МД И ТБО Председател и докладчик ПАВЛИНА В НАЙДЕНОВА Решение от 28 12 2007г ОБЯВЯВА за незаконосъобразно в обжалваната част удостоверение по чл 87 ал 6 от ДОПК за наличието или липсата на задължения изх 2001 09 08 2007 г на Община Пловдив Дирекция Местни такси и ТБО издадено на Николай Иванов Дърмонски гр Пловдив бул В Априлов 120 за задължение за такса битови отпадъци за имота находящ се на ул Четвърти януари 28 ет 3 за сума 172 50 лв за периода 01 03 2006 г 01 04 2007 г предмет на жалбата Осъжда Община Пловдив да заплати на Николай Иванов Дърмонски гр Пловдив бул В Априлов 120 разноски по делото в размер на 50 лв Решението подлежи на касационно обжалване в 14 дневен срок от датата на съобщението на страните за изготвянето му пред ВАС на РБ 62 Административно наказателно дело К No 1351 2007 Наказателни касационни производства КАЙКОВ ЕООД ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С Я Председател и докладчик ЯВОР И КОЛЕВ Решение от 06 12 2007г Оставя в сила съдебно решение 57а 01 06 2007 г постановено по НАХД 956 2006 г по описа на Районен съд Пловдив ХХІ н състав с което е потвърдено като законосъобрпазно издаденото от Председателя на държавната комисия по стоковите борси и тържища ДКСБТ София наказателно постановление НП 0176 21 04 2006 г с което е наложена на ЕОД то на основание чл 65 ал 2 от ЗСБТ имуществена санкция в размер на 3 500 лева за нарушение на чл 59 ал 1 от Закона за стоковите борси и тържища ЗСБТ РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване 63 Административно дело No 1360 2007 Дела от администр характер по ЗУТ и ЗКИР МАРКО Д ЛЕСИНСКИ ДИМЧО С ЛЕСИНСКИ РАЙНА И КИРОВА ПЕНКА И ДИМИТРОВА БОРЯНА С САВОВА БОЖИДАР С САВОВ КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик ЙОРДАН Р РУСЕВ Решение от 14 12 2007г ОТМЕНЯ Заповед РД 07 1417 от 13 06 2007 г на Кмета на Район Централен при община Пловдив с която на основание чл 195 ал 5 от ЗУТ е одобрено решението на комисията назначена със Заповед РД 07 1182 от 03 05 2007 г на Кмета на район Централен при община Пловдив за премахване на сграда като грозяща и лоша в санитарно хигиенно отношение и опасна от самосрутване в УПИ ІV 200 кв 240 б Втора градска част гр Пловдив ул Митрополит Натанаил 5 и е наредено в срок от един месец от връчване на заповедта на Кмета на район Централен собствениците на сградата да я премахнат за своя сметка и да изчистят имота от строителните отпадъци като незаконосъобразна Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14 дн срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне 64 Административно дело No 1379 2007 Дела от администр характер по ЗУТ и ЗКИР СИЙКА Х БЕРОВА АНАНОЩЕВА РДНСК ПЛОВДИВ НАЧАЛНИК ДНСК СОФИЯ Председател и докладчик ГЕОРГИ Х ПАСКОВ Определение от 21 12 2007г ПРЕКРАТЯВА производството по адм дело 1379 2007 г по описа на Административен съд град Пловдив на основание чл 159 т 5 от АПК поради просрочване на оспорването Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7 дневен срок от съобщаването на жалбоподателката и в 7 дневен срок от днес за присъствалите страни 65 Административно дело No 1399 2007 Дела от администр характер по ЗУТ и ЗКИР ИВАН В ИЛЧЕВ НЕНКО С КЬОСЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик АНЕЛИЯ И ХАРИТЕВА Определение от 20 12 2007г ОСТАВЯ без движение ЖАЛБАТА НА Иван Велков Илчев и Ненко Симеонов Кьосев против Заповед ОА 1968 от 07 12 2004г на Кмета на Община Пловдив за одобряване на проект за изменение на ПУП ПР на част от кв 294 по плана на гр Пловдив Централна градска част ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 1399 по описа на Административен съд Пловдив ІV състав за 2007година Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от съобщаването с частна жалба пред Върховния административен съд 66 Административно дело No 1420 2007 Дела от администр характер по ЗУТ и ЗКИР АТАНАС Н МАДЖАРОВ ВИЛЯНА С НЕДЕЛЧЕВА СТАНИСЛАВ А МАДЖАРОВ НИКОЛАЙ А МАДЖАРОВ КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик ЙОРДАН Р РУСЕВ Решение от 14 12 2007г ОТМЕНЯ Заповед РД 07 1343 от 06 06 2007 г на Кмета на Район Централен при община Пловдив с която на основание чл 195 ал 5 от ЗУТ е одобрено решението на комисията назначена със Заповед РД 07 1227 от 11 05 2007 г на Кмета на Район Централен при община Пловдив за премахване на сграда като грозяща и лоша в санитарно хигиенно отношение и опасна от самосрутване в УПИ ХІІІ 864 кв 434 Първа градска част гр Пловдив ул Пушкин 5 и е наредено в срок отедин месец от връчване на Заповедта на Кмета на район Централен собствениците на сградата да я премахнат за своя сметка и да изчистят имота от строителните отпадъци като незаконосъобразна Решението е обжалваемо с касационна жалба пред ВАС в 14 дн срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне 67 Административно дело No 1431 2007 Дела от администр характер данъчни ЯСЕН С СТАНЧЕВ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик МАРИАНА М МИХАЙЛОВА Решение от 07 12 2007г ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ясен Стефанов Станчев с адрес за кореспонденция и адрес по чл 8 от ДОПК гр Раковски обл Пловдивска ул Михаил Добромиров 49 А против решение 85 17 08 2007г на И Д Териториален директор на ТД гр Пловдив на Национална агенция за приходите с което е потвърдено постановление изх РД 11 1803 03 08 2007г издадено на основание чл 121 ал 6 и чл 195 ал 1 от ДОПК от публичен изпълнител в дирекция Събиране при ТД на НАП Пловдив ОСЪЖДА Ясен Стефанов Станчев с адрес за кореспонденция и адрес по чл 8 от ДОПК гр Раковски обл Пловдивска ул Михаил Добромиров 49 А да заплати на Национална агенция за приходите Териториална дирекция гр Пловдив сумата от 80 00 осемдесет лева представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и или на протест 68 Административно дело No 1436 2007 Дела от администр характер данъчни МТС ИЗГРЕВ ЕООД В ЛИКВИДАЦИЯ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик ВЕЛИЗАР С РУСИНОВ Решение от 07 12 2007г ОТХВЪРЛЯ ЖАЛБАТА НА МТС ИЗГРЕВ ЕООД В ЛИКВИДАЦИЯ със срок на ликвидация до 01 03 2008 г със седалище и адрес на управление гр Свиленград Индустриална зона ф д 17 от 1991 г на ОС гр Хасково срещу РА 2600 225 23 05 2007 г на ТД на НАП гр Хасково потвърден с Решение 708 25 07 2007 г на Директора на Дирекция ОУИ при ЦУ на НАП ОСЪЖДА МТС Изгрев ЕООД в ликвидация да заплати на НАП Дирекция ОУИ Пловдив сумата от 325 93 лв представляваща разноски за юрисконсултско възнаграждение Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14 дневен срок от съобщението на страните за неговото изготвяне 69 Административно дело No 1440 2007 Дела по ЗМВР ГЕОРГИ И ДЖАМБОВ НАЧАЛНИК СЕКТОР ПП ПРИ ОДП ПЛОВДИВ Председател и докладчик СТОИЛ Д БОТЕВ Решение от 27 12 2007г ОТМЕНЯ Отказ 7331 03 08 2007г на Началник сектор Пътна полиция при ОДП Пловдив за пререгистрация на закупен от Германия автомобил марка Опел Фронтера собственост на Георги Илиев Джамбов ИЗПРАЩА делото като преписка на същия административен орган за ново произнасяне съобразено с дадените от съда указания ОСЪЖДА ОДП Пловдив да заплати на Георги Илиев Джамбов сумата от 112 лв представляваща разноски по съдебното производство Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне 70 Административно дело No 1441 2007 Дела от администр характер по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ЦВЕТАНКА П БАДЖАКОВА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ РОДОПИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик СТОИЛ Д БОТЕВ Решение от 17 12 2007г ОТМЕНЯ отказа на ОСЗГ Родопи Пловдив по искане на процесуалните представители на Цветанка Петрова Баджакова с ЕГН живуща в гр Пловдив ул Петьофи 11А от 31 07 2007г да се издаде скица и данъчна оценка на имот с пл 20076 по плана за земеразделяне на землището на село Брани поле ВРЪЩА административната преписка на ОСЗГ Родопи Пловдив за изпълнение задължителните указания посочени в мотивите на Решение 401 14 05 2007г на ПОС по ах дело 1332 2006г ОСЪЖДА ОСЗГ Родопи Пловдив да заплати на Цветанка Петрова Баджакова с ЕГН живуща в гр Пловдив ул Петьофи 11А сумата от 80 00 осемдесет лева представляваща извършени разноски по производството минималното възнаграждение за адвокатска защита Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне 71 Административно дело No 1442 2007 Дела от администр характер данъчни КРАСИМИР Д ЯНАКИЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик КАЛИН Р КУМАНОВ Решение от 27 12 2007г ОТМЕНЯ Ревизионен акт 2600 411 27 06 2007 г издаден от орган по приходите в ТД на НАП гр Хасково в частите на установените задължения на Красимир Димитров Янакиев от Свиленград ул Г С Раковски 11 към ДОО за месеците от май 2000 г до ноември 2001 г ведно с определените върху тях лихви като незаконосъобразен ОТХВЪРЛЯ жалбата на Красимир Димитров Янакиев от Свиленград ул Г С Раковски 11 срещу ревизионен акт 2600 411 27 06 2007 г издаден от орган по приходите в ТД на НАП гр Хасково в частта му в която е определена дължима вноска по ДОО в размер на 58 00 лв за месец декември 2001 г ведно с лихвата върху нея в размер на 60 72 лв ОСЪЖДА Красимир Димитров Янакиев от Свиленград ул Г С Раковски 11 да заплати сумата от 40 лв юрисконсултско възнаграждение в полза на Нациоаналната агенция по приходите Дирекция Обжалване и управление на изпълнението гр Пловдив Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне 72 Административно дело No 1443 2007 Дела по КСО КРУМ С СИМИЗОВ НОИ РУСО ПЛОВДИВ Докладчик МИЛЕНА М ДИЧЕВА Определение от 17 12 2007г ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Крум Стефанов Симизов от гр Пловдив ул Йордан Йовков 8 по чл 304 ал 1 и чл 304 ал 2 от Административен процес жалбоподателят очевидно има предвид АПК против бездействието и отказа на НОИ Пловид да изпълнят Решението на Окръжен съд 1035 2006 г потвърдено от ВАС с РЕшение 5158 от 23 05 2007г ПРЕКРАТЯВА производството по адм дело 1443 2007 по описа на Административен съд Пловдив Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му 73 Административно наказателно дело К No 1447 2007 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН НАДЗОР ИЗИДОР ЕООД Председател и докладчик ПАВЛИНА В НАЙДЕНОВА Решение от 20 12 2007г Оставя в сила решението по нахд 2431 2006 г на Пловдивския районен съд ІІ н с с което е отменено наказателно постановление МК 6 03 11 2006 г на главния директор на ГД Надзор на пазара при Държавна агенция за метрологичен и технически надзор оправомощен със заповед А 153 18 04 2006 г на председателя на ДАМТН София за наложено на Изидор ЕООД гр Пловдив ул Георги Бенев 7 административно наказание имуществена санкция в размер на 5000 лв на основание чл 52 от ЗТИП за нарушение на чл 26 ал 2 от ЗТИП Решението не подлежи на обжалване 74 Административно наказателно дело К No 1450 2007 Наказателни касационни производства ПЪЛДИН МЕДИА АНГЕЛ АНАДОНЛИЕВ ЦВЕТАНА АНАДОНЛИЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател АНЕЛИЯ И ХАРИТЕВА Докладчик ГЕОРГИ Х ПАСКОВ Решение от 28 12 2007г Оставя в сила решение 128 от 26 07 07 г постановено по НАХД 347 07 г по описа на ПРС VІІІ н с с което е потвърдено НП 16 0000002011 22 01 07 г на Директора на Дирекция за Областна инспекция на труда Пловдив с което на осн чл 85 ал 4 от ЗНЗ във вр с чл 81 ал 1 пр 2 от ЗНЗ на ЕТ Пълдин медиа Ангел Анадолиев Цветана Анадолиева е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 5000 лева за нарушение на разпоредбите на чл 28 ал 1 от ЗНЗ Решението е окончателно 75 Административно дело No 1458 2007 Дела от администр характер данъчни ЕЛИТТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик ЯНКО А АНГЕЛОВ Решение от 15 12 2007г ОТМЕНЯ Ревизионен акт 2600314 от 29 06 2997г потвърден с Решение 756 08 08 2007г в обжалваната част Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне 76 Административно дело No 1462 2007 Дела от администр характер по ЗУТ и ЗКИР ИГНАТ Д ЖУТЕВ КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик ВЕЛИЗАР С РУСИНОВ Решение от 12 12 2007г ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТТА на Заповед РД 07 1589 07 08 2007г на Кмета на район Централен при Община Пловдив Осъжда Община Пловдив да заплати на Игнат Жутев направените разноски по делото в размер на 20 лв Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването на страните пред ВАС 77 Административно дело No 1472 2007 Дела по ЗОС ИВАНА И ДИМИТРОВА КМЕТ НА РАЙОН СЕВЕРЕН ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик ПАВЛИНА В НАЙДЕНОВА Разпореждане от 03 12 2007г Да се образува ново дело с оглед определяне на нов докладчик съгласно определението на ВАС от 27 11 2007 г 78 Административно дело No 1475 2007 Дела от администр характер данъчни РАДЕНКО Р КАВРЪКОВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик МИЛЕНА М ДИЧЕВА Решение от 03 12 2007г ОТХВЪРЛЯ жалбата на Раденко Русев Кавръков против решение 789 16 08 2007 г на Директора на Дирекция ОУИ при НАП Пловдив ОСЪЖДА Раденко Русев Кавръков да заплати разноски по делото в размер на 80 лева в полза на НАП ДОУИ Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14 дневен срок от съобщението 79 Административно дело No 1483 2007 Дела по ЗМВР АЛЕКСАНДЪР В КИРПИЕВ НАЧАЛНИК РПУ СТАМБОЛИЙСКИ Председател и докладчик АНЕЛИЯ И ХАРИТЕВА Решение от 12 12 2007г ОТХВЪРЛЯ жалбата на Александър Василев Кирпиев от град Стамболийски ул Г С Раковски 7 против заповед ЯЗ С 451 от 27 07 2007 г на началника на РПУ град Стамболийски при Областна дирекция Полиция град Пловдив с която на основание чл 16 ал 1 т 4 предл 1 от Закона за контрол над взривните вещества огнестрелните оръжия и боеприпасите ЗКВВООБ е отказано издаването на разрешение за придобиване на огнестрелно оръжие с цел самоотбрана на Александър Василев Кирпиев Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14 дневен срок от съобщаването 80 Административно дело No 1488 2007 Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СОПОТ Председател и докладчик КАЛИН Р КУМАНОВ Решение от 18 12 2007г ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО на Областния управител на Пловдивска област обективирано в заповед ЗД 00 855 03 09 2007 г срещу решение 418 на Общински съвет гр Сопот Пловдивска област прието с протокол 65 02 08 2007 г Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне 81 Административно наказателно дело К No 1511 2007 Наказателни касационни производства РИОСВ ПЛОВДИВ ЕВЕКС ТАЙЪР АУТО ЕООД Председател ЯВОР И КОЛЕВ Докладчик ВЕЛИЧКА А ГЕОРГИЕВА Решение от 21 12 2007г Оставя в сила решение 55 09 05 2007 г по НАХД 287 2007 год по описа на Районен съд Пловдив ІХ наказателен състав с което е отменено наказателно постановление 173 08 12 2006 г издадено от директора на РИОСВ Пловдив на Евекс Тайър ауто ЕООД гр Пловдив Решението е окончателно и не подлежи на обжалване 82 Административно наказателно дело К No 1514 2007 Наказателни касационни производства ОВАГИМ М ДЖЕРЛИЯН ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ СЕКТОР ПП И КАТ Председател и докладчик ЯВОР И КОЛЕВ Решение от 05 12 2007г Оставя в сила съдебно решение 118 26 06 2007г постановено по НАХД 523 2007г по описа на Районен Съд Пловдив V н състав с което е потвърдено като законосъобразно издаденото от Началник сектор ПП и КАТ на ОДП Пловдив наказателно постановление НП 7170 2006г от 15 08 2006г с което е наложено на жалбоподателя Джерлиян административно наказание глоба на основание чл 174 ал 3 пр първо от Закона за движение по пътищата ЗДвП в размер на 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 24 месеца като и глоба в размер на 10 лева на основание чл 183 ал 1 т 1 ЗДвП РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване 83 Административно дело No 1529 2007 Дела от администр характер по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ИВАН Д БАЛАНДЖИЕВ СТОЯНКА Г ВЛАХОВА КЪНЧО К ВЛАХОВ ЛИЛЯНА К ПОПОВА ДИМИТЪР К ВЛАХОВ РАДКА Д ДОНЧЕВА ДИМИТЪР Д ДОНЧЕВ МАРИЙКА Д ЯНКОВА СТОЯН Д ДОНЧЕВ ТАНЧО Д БАЛАНДЖИЕВ НАЧАЛНИК ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик ЛЮБОМИРА К НЕСТОРОВА Определение от 17 12 2007г Прекратява производството по административно дело 1529 по описа на ПАС за 2007 г На основание чл 159 т 5 от АПК оставя жалбата без разглеждане Определението подлежи на обжалване пред ВАС с частна жалба в 7 дневен срок за присъствалите страни и в същия срок от получаване на съобщението за неприсъствалите страни 84 Административно дело No 1534 2007 Дела от администр характер по ЗУТ и ЗКИР КАРОБЕТА ЕООД ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик ВЕЛИЗАР С РУСИНОВ Определение от 20 12 2007г Оставя жалбата без разглеждане Прекратява производството по настоящото дело Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от днес за присъстващите в днешното съдебно заседание пред ВАС а за неприсъствалите 7 дневен срок от получаване на съобщението 85 Административно дело No 1544 2007 Дела по ЗМСМА ИЛКО М ИЛИЕВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик ЛЮБОМИРА К НЕСТОРОВА Определение от 03 12 2007г Прекратява производството по административно дело 1544 по описа за 2007 г на Пловдивски административен съд Определението може да се обжалва с частна жалба в 7 дневен срок пред ВАС считано от днес за присъствалите страни и в същия срок от получаване на съобщението за неприсъствалите страни 86 Административно дело No 1561 2007 Дела по ЗОС АБГ ИНВЕСТ ЕООД ВЛАНИК 2 ООД ВИВИАН ЗОНА ЕООД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик МИЛЕНА М ДИЧЕВА Решение от 13 12 2007г ОТХВЪРЛЯ жалбите на ВЛАНИК 2 ООД и ВИВИАН ЗОНА ЕООД ПРЕКРАТЯВА производството по делото в ЧАСТТА касаеща жалбата на АБГ ИНВЕСТ ЕООД Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне В ЧАСТТА за прекратяване на производството имаща характер на определение подлежи на обжалване с частна жалбла пред ВАС в 7 дневен срок от съобщението 87 Административно наказателно дело К No 1564 2007 Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ СТЕФИ 74 ООД Председател ЯВОР И КОЛЕВ Докладчик ВЕЛИЧКА А ГЕОРГИЕВА Решение от 20 12 2007г Отменя решение 149 от 29 06 2007 г постановено по н а х д 712 по описа на Пловдивския районен съд за 2007 г VІ н с и е отменено наказателно постановление І Б 53 от 02 04 2006 г на директора на РИОКОЗ Пловдив с което на Стефи 74 ЕООД със седалище и адрес на управление гр Пловдив ЖК Тракия бл 216 вх А с БУЛСТАТ 115853133 представлявано от Стефка Костова Енчева на основание чл 211 ал 3 от Закона за здравето и наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 5000 пет хиляди лева за извършено административно нарушение на чл 3 ал 1 от Наредба 9 за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър в обектите с обществено предназначение контролиран от РИОКОЗ във връзка с чл 36 ал 1 от Закона за здравето ВРЪЩА ДЕЛОТО за произнасяне по съществото на правния спор от друг състав на Районен съд Пловдив РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване 88 Административно наказателно дело К No 1580 2007 Наказателни касационни производства ЗАВОД ЗА ДЪРВООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ И ЛИНИИ ЕООД ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ДР И ВВЗ Председател АНЕЛИЯ И ХАРИТЕВА Докладчик СТОИЛ Д БОТЕВ Решение от 27 12 2007г Оставя в сила решение ОТ 31 05 07 Г ПОСТАНОВЕНО ПО нахд 1437 05 Г НА прс хІ Н С С КОЕТО ЕПОТВЪРДЕНО нп рд 3403 28 07 05 Г НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА на ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОНЕННО ВРЕМЕННИ ЗАПАСИ с което на Николай Даскалов с ЕГН в качеството му на управител и представляващ завод за дървообработващи машини и линни ЕООД е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева Решението е окончателно 89 Административно дело No 1588 2007 Дела от администр характер по ЗУТ и ЗКИР ДИМИТЪР В ВОДЕНИЧАРОВ КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик МИЛЕНА М ДИЧЕВА Решение от 27 12 2007г ОТХВЪРЛЯ жалбата на Димитър Василев Воденичаров против Заповед 604 12 09 2007 г на Кмета на район Южен Община Пловдив ОСЪЖДА Димитър Василев Воденичаров да заплати на Район Южен Община Пловдив деловодни разноски в размер на 90 лева Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14 дневен срок от съобщението 90 Административно наказателно дело К No 1596 2007 Наказателни касационни производства ДИМИНДОН ДИМИТЪР БОНЧЕВ ЕТ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател МАРИАНА М МИХАЙЛОВА Докладчик ТАТЯНА И НАНКОВА Решение от 17 12 2007г Оставя в сила Решение 143 от 25 07 2007 г постановено по НАХД 829 по описа за 2007 г на Пловдивския районен съд Решението е оконателно и не подлежи на обжалване и или протестиране 91 Административно наказателно дело К No 1597 2007 Наказателни касационни производства РОДИМЕКС ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател и докладчик ПАВЛИНА В НАЙДЕНОВА Решение от 04 12 2007г Оставя в сила решението по нахд 693 2007 г на Пловдивския районен съд ХVІІІ н с в частта с която е потвърдено наказателно постановление 23055 26 02 2007 г на директора на Регионална дирекция Пловдив към Главна дирекция Контрол на пазара в Комисия за защита на потребителите с което на Родимекс ЕООД гр Пловдив е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв на основание чл 222 от Закона за защита на потребителите за извършено административно нарушение по чл 127 ал 2 от Закона за защита на потребителите Решението не подлежи на обжалване 92 Административно наказателно дело К No 1599 2007 Наказателни касационни производства ПАВЕЛ ПАВЛОВ 95 ЕТ РЕГИОНАЛНА ВЕТЕРИНАРНО МЕДИЦИНСКА СЛУЖБА ПЛОВДИВ Председател ЗДРАВКА Г ДИЕВА Докладчик МИЛЕНА М ДИЧЕВА Решение от 03 12 2007г Отменя решение 119 17 07 2007 г по НАХД 731 2007 год по описа на Районен съд Пловдив вместо което постановява ОТМЕНЯ Наказателно постановление І 0028 от 12 04 2007 г на Директора на РВМС Пловдив с което на основание чл 48 от закона за храните на Павел Богданов Павлов от гр Пловдив обл Пловдив ул Константин Геров 32 е наложено наказание ГЛОБА в размер на 500 лв за нарушение на чл 3 от Закона за храните РЕШЕНИЕТО е окончателно 93 Административно наказателно дело К No 1601 2007 Наказателни касационни производства ЕДНО ЕКСПРЕСПНО ПАРТИ ЕООД РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател АНЕЛИЯ И ХАРИТЕВА Докладчик ГЕОРГИ Х ПАСКОВ Решение от 10 12 2007г Оставя в сила решение от 26 07 07 г постановено по НАХД 862 07 г ПРС VІІІ н с Решението е окончателно 94 Административно дело К No 1603 2007 Касационни производства ЕКСПРЕС ЛЮБОМИР ТОМОВ ЕТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ РОДОПИ ПЛОВДИВ Председател МАРИАНА М МИХАЙЛОВА Докладчик КАЛИН Р КУМАНОВ Решение от 13 12 2007г Оставя в сила решение 60 от 21 06 2007 г постановено от Пловдивския районен съд по АХД 44 2007 г ОСЪЖДА ЕТ Експрес Любомир Томов седалище и адрес на управление в с Брестовица общ Родопи ул Олег Кошевой ул Цар Симеон 42 представляван от Любомир Георгиев Томов да заплати на Марийка Илиева Велева и Ана Илиева Попова сумата от 200 00 двеста лв представляваща размера на сторените от заинтересованите страни разноски по настоящото дело РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и на протест 95 Административно наказателно дело К No 1608 2007 Наказателни касационни производства РУСИ Г ГЕОРГИЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик МАРИАНА М МИХАЙЛОВА Решение от 18 12 2007г Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и или протест ОСТАВЯ В СИЛА решение 33 03 07 2007 г на АРС І ви наказателен състав постановено по НАХД 153 2007 г 96 Административно дело No 1621 2007 Дела от администр характер данъчни ВЛАДЕКС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик ЯНКО А АНГЕЛОВ Решение от 03 12 2007г ОТХВЪРЛЯ жалба на Владекс ЕООД против ревизионен акт 1600653 22 05 2007г потвърден с Решение 677 19 07 2007г на Директор Д ОУИ Пловдив ОСЪЖДА Владекс ЕООД да заплати на НАП Д ОУИ Пловдив сумата от 399 лева възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне 97 Административно дело No 1630 2007 Дела по ЗОС ДИНКО А БОБЧЕВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик МАРИАНА М МИХАЙЛОВА Определение от 04 12 2007г ПРЕКРАТЯВА производството по а х дело 1630 по описа за 2007г на Административен съд гр Пловдив ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в седем дневен срок от съобщаването му за неявилите се страни 98 Административно наказателно дело К No 1637 2007 Наказателни касационни производства ГИНКА ДИНКОВА 93 ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик ЯВОР И КОЛЕВ Решение от 13 12 2007г Оставя в сила съдебно решение 118 12 09 2007 г постановено по НАХД 702 2007 г по описа на Районен съд Пловдив ХІІ н състав с което е потвърдено като законосъобразно издаденото от Директор на РИОКОЗ Пловдив наказателно постановление НП 1 Б 45 29 03 2007 г с което е наложена на Динкова като ЕТ на основание чл 48 ал 2 от Закона за храните З Хр имуществена санкция в размер на 1 000 лева за нарушение на чл 12 от Наредба 5 2006 г за хигиената на храните РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване 99 Административно наказателно дело К No 1638 2007 Наказателни касационни производства ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ ПЛОВДИВ ЕМИЛИЯ С ИЗЕВКОВА Председател ПАВЛИНА В НАЙДЕНОВА Докладчик ЛЮБОМИРА К НЕСТОРОВА Решение от 03 12 2007г ОКОНЧАТЕЛНО Оставя в сила решението 100 Административно наказателно дело К No 1642 2007 Наказателни касационни производства БАР АНДРОМЕДА ИВАН ТАНЧЕВ ЕТ РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик ЯВОР И КОЛЕВ Решение от 05 12 2007г Оставя в сила съдебно решение 107 11 09 2007г постановено по НАХД 938 2007г по описа на Районен Съд Пловдив ХХІІ н състав с което е потвърдено като законосъобразно издаденото от Директор на РИОКОЗ Пловдив наказателно постановление НП І Б 80 02 05 2007г с което е наложена на Танчев като ЕТ имуществена санкция в размер на 2 000 лева за нарушение на чл 12 ал 1 от Закона за храните ЗХр РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване 101 Административно наказателно дело К No 1644 2007 Наказателни касационни производства ХАСАН Н ГАДЖАЛ РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Председател ЯВОР И КОЛЕВ Докладчик ВЕЛИЧКА А ГЕОРГИЕВА Решение от 17 12 2007г Отменя решение 127 от 22 08 2007 г постановено по НАХД 808 2007 г ПРС дванадесети наказателен състав и вместо него ПОСТАНОВИ ОТМЕНЯ наказателното постановление 16 002215 от 19 04 2007 г на Директора на регионална дирекция Автомобилна администрация гр Пловдив гр Пловдив с което на Хасан Неждет Гаджал ЕГН от с Розино обл Пловдив ул Пролет 21 за нарушение по чл 40 т 8 от Наредба 2 от 15 03
  http://www.adms-pv.bg/spravki/dela/SD/SD_2007_12.htm (2012-09-22)


 • АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ - СВЪРШЕНИ ДЕЛА
  по същество ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването направено с искова молба от Тянко Стоилов Стоилов от гр Пловдив бул Васил Априлов 11 срещу Община Асеновград по искането с вх 94 Т 89 от 29 04 2008 година ПРЕКРАТЯВА производството по адм дело 1373 2008 г по описа на Административен съд Пловдив десети състав Определението подлежи на обжалване с частна жалба в седемдневен срок от съобщението до страните пред Върховния административен съд 79 Административно дело No 1377 2008 Дела от администр характер по ЗУТ и ЗКИР ЗАПРЯН Н ЗАПРЯНОВ АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик ЗДРАВКА Г ДИЕВА Решение от 23 12 2008г Отменя Заповед РД 18 35 06 03 2008г на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия картография и кадастъра за одобряване на кадастралната карта и кадастралния регистър на с Крислово община Марица в частта й за западната граница на ПИ 501 147 между имоти ПИ 501 147 и ПИ 501 146 Връща преписката на Агенция по геодезия картография и кадастър за корекция на кадастралната карта с Крислово община Марица в частта й за западната граница на ПИ 501 147 между имоти ПИ 501 147 и ПИ 501 146 съобразно изложените в мотивите на решението указания Решението може да се обжалва пред Върховния Административен съд чрез Административен съд Пловдив в 14 дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му 80 Административно дело No 1390 2008 Дела от администр характер по ЗУТ и ЗКИР ЕЛЕНА П ДЕЛОВА ВАСИЛКА Н ГЕОРГИЕВА СТОЯНКА В ТАБАКОВА ПАВЛИНКА В ДИВАРОВА КМЕТ НА РАЙОН ЗАПАДЕН ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик МИЛЕНА М ДИЧЕВА Определение от 23 12 2008г ОТМЕНЯ дадения ход по същество на спора ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ подадената от Елена Павлова Делова с ЕГН от гр Пловдив ул Елин Пелин 46 Василка Николова Георгиева с ЕГН от гр Пловдив ул Елин Пелин 48 Стоянка Василева Табакова с ЕГН от гр Пловдив ул Елена 49 Павлинка Василева Диварова с ЕГН от гр Пловдив ул Елин Пелин 48 жалба ПРЕКРАТЯВА производството по адм дело 1390 по описа на Административен съд Пловдив за 2008 г Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок пред ВАС 81 Административно дело No 1406 2008 Дела от администр характер по ЗУТ и ЗКИР ВЕСЕЛИН Д СПАСОВ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик НЕДЯЛКО Г БЕКИРОВ Решение от 20 12 2008г ОТХВЪРЛЯ жалбата на Веселин Делчев Спасов с адрес гр Първомай ул Сливница 12д против мълчалив отказ на кмета на община Първомай да бъде издадена виза за проектиране в парцел ІІ кино кв 89а по кадастралния и застроително регулационен план на град Първомай одобрен със Заповед РД 15 666 от 03 08 1994г Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните 82 Административно дело No 1418 2008 Дела от администр характер данъчни ИВ ТЕОДОР САРАКИРОС ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик ТАНЯ Б КОМСАЛОВА Решение от 10 12 2008г ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт 160003161 от 25 04 2008г издаден от Тинка Николова Попова старши инспектор по приходите в ТД на НАП Пловдив потвърден с Решение 475 19 06 2008г на Директор Дирекция ОУИ Пловдив при ЦУ на НАП в ЧАСТТА с която Теодор Атанасиос Саракирос ЕГН в качеството му на ЕТ ИВ Теодор Саракирос със съд адрес гр Пловдив ул Петко Каравелов 21 ет 3 адв Г Пейчинов са определени за внасяне задължителни осигурителни вноски за фонд Държавно обществено осигуряване за периода месец Януари 2001г до месец Ноември 2001г включително в размер общо на 549 26 лева ведно с прилежащата лихва и са определени за внасяне вноски за фонд Здравно осигуряване за периода месец Януари 2001г до месец Ноември 2001г включително в размер общо на 113 64 лева ведно с прилежаща лихва ОТМЕНЯ Ревизионен акт 160003161 от 25 04 2008г издаден от Тинка Николова Попова старши инспектор по приходите в ТД на НАП Пловдив потвърден с Решение 475 19 06 2008г на Директор Дирекция ОУИ Пловдив при ЦУ на НАП в ЧАСТТА с която Теодор Атанасиос Саракирос ЕГН в качеството му на ЕТ ИВ Теодор Саракирос със съд адрес гр Пловдив ул Петко Каравелов 21 ет 3 адв Г Пейчинов са определени за внасяне задължителна осигурителна вноска за фонд Държавно обществено осигуряване за месец Декември 2001г в размер на 58 лева ведно с прилежащата лихва в размер на 73 74 лева и за годишна изравнителна вноска за фонд Държавно обществено осигуряване за 2001г в размер на 2 429 04 лева ведно с прилежаща лихва в размер на 2 966 20 лева като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН като ОТХВЪРЛЯ жалбата в частта по отношение на установеното задължение за задължителна вноска за фонд Здравно осигуряване за месец Декември на 2001г в размер на 12 лева ведно с прилежащата лихва в размер на 10 лева и за годишна изравнителна вноска за фонд Здравно осигуряване за 2001г в размер на 502 06 лева и прилежаща лихва в размер на 393 35 лева като НЕОСНОВАТЕЛНА ОСЪЖДА Дирекция ОУИ Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на Теодор Атанасиос Саракирос ЕГН в качеството му на ЕТ ИВ Теодор Саракирос със съд адрес гр Пловдив ул Петко Каравелов 21 ет 3 адв Г Пейчинов сумата от 347 33 триста четиридесет и седем лева и тридесет и три стотинки лева разноски по делото РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му 83 Административно дело No 1439 2008 Дела от администр характер данъчни ТУИДАС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик ТАТЯНА И НАНКОВА Решение от 28 12 2008г ОТХВЪРЛЯ жалбата на ТУИДАС ЕООД със седалище и адрес на управление гр Рудозем ул Капитан Петко Войвода 90 представлявано от Мариян Георгиев Златчев срещу Ревизионен акт 210800031 21 03 2008 г издаден от Ваня Велкова Пенчева на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр Смолян потвърден с Решение 391 от 19 05 2008 г на Директора на Дирекция ОУИ гр Пловдив при ЦУ на НАП в частта с която на жалбоподателя не е признат данъчен кредит в размер на 6448 34 лв ведно със законната лихва върху тях в размер на 1541 66 лв и е извършено преобразуван в посока увеличение на отрицателния финансов резултат за 2006 г по реда на ЗКПО отм със сума в размер на 14245 лв ОСЪЖДА ТУИДАС ЕООД със седалище и адрес на управление гр Рудозем ул Капитан Петко Войвода 90 представлявано от Мариян Георгиев Златчев да заплати на Дирекция Обжалване и управление на изпълнението гр Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 459 60 лв четиристотин петдесет и девет лева и 60 стотинки представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне 84 Административно дело No 1444 2008 Дела от администр характер по ЗУТ и ЗКИР МАРИЯ В СТАМЕНОВА КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО Председател и докладчик МИЛЕНА М ДИЧЕВА Решение от 03 12 2008г ОТХВЪРЛЯ жалбата на Мария Василева Стаменова от гр Садово ул Баба Тонка 16 против Заповед АБ 48 23 06 2008 г на Кмета на Община Садово Решението не подлежи на обжалване 85 Административно дело К No 1455 2008 Касационни производства ЙОРДАНКА Р АРАДЧИЕВА ЕЛЕНА Б ВЪРШИЛОВА ЙОРДАНКА Б ЯНКОВСКА ГЕОРГИ И РОСЕНОВ МИТРА Р АНЕВА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ РОДОПИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик ВЕЛИЗАР С РУСИНОВ Решение от 17 12 2008г в законна сила от 17 12 2008г ОСТАВЯ В СИЛА Решение 68 от 03 06 2008г постановено по адм дело 3306 2007г по описа на Пловдивски районен съд ХІV граждански състав Решението не подлежи на оспорване 86 Административно дело No 1460 2008 Дела по ЗОСОИ ИВАНКА К ВЕЗЕРИНОВА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик ЯНКО А АНГЕЛОВ Решение от 01 12 2008г ОТХВЪРЛЯ жалбата на Иванка Кръстева Везеринова против отказа на Областен управител Пловдив да се произнесе по молба с вх 96 00 3122 от 15 01 2008 година материализиран в писмо изх 96 00 3122 98 от 09 05 2008 година на Зам Областен управител на област с административен център Пловдив Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне 87 Частно админист наказателно дело К No 1464 2008 Наказателни частни касационни производства ЗАРКО П ПЕТРОВ РПУ ПЪРВОМАЙ Председател и докладчик ВЕЛИЗАР С РУСИНОВ Определение от 15 12 2008г в законна сила от 15 12 2008г Потвърждава ОСТАВЯ В СИЛА Определение на Първомайски районен съд трети съдебен състав от 18 06 2008 г постановено по НАХД 129 по описа за 2008 г Определението е окончателно 88 Административно дело No 1467 2008 Дела от администр характер по ЗУТ и ЗКИР СТЕФАН Н БАЛАБАНСКИ ОБЩИНА РАКОВСКИ Председател и докладчик АНЕЛИЯ И ХАРИТЕВА Решение от 08 12 2008г в законна сила от 30 12 2008г ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед ДЗ 31 от 07 07 2008 г на кмета на Община Раковски с която на основание чл 57а т 1 и 6 ЗУТ на Стефан Николов Балабански е заповядано да премахне временно преместваемо съоръжение павилион с площ 40 кв м на ул Михаил Добромиров 29 по плана на град Раковски както и допълнителното застрояване около него с площ около 20 кв м ОСЪЖДА Община Раковски да заплати на Стефан Николов Балабански ЕГН от гр Раковски област Пловдив ул Тримонциум 7 сумата 370 триста и седемдесет лева представляваща държавна такса разноски по производството и възнаграждението за един адвокат ВРЪЩА административната преписка на Община Раковски за ново разглеждане и постановяване на законосъобразен административен акт Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14 дневен срок от съобщаването 89 Административно дело No 1533 2008 Дела по ЗОС РОБИН Л КАФАЛИЕВ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик ВЕЛИЗАР С РУСИНОВ Определение от 08 12 2008г ОСТАВЯ ЖАЛБАТА БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО АХД 1533 08Г ОПРЕДЕЛЕНИЕТО ПОДЛЕЖИ НА ОСПОРВАНЕ ПРЕД ВАС В 7 ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО 90 Административно дело No 1537 2008 Дела по КТ ЗДСл ЗМВР и ЗСВ МИЛЕНА И НАЙДЕНОВА ДИРЕКТОР НА ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО Председател и докладчик ЗДРАВКА Г ДИЕВА Решение от 30 12 2008г Отменя Заповед 02 21 07 2008г на Директора на Териториалното статистическо бюро гр Пловдив с която е прекратено служебното правоотношение с Милена Иванова Найденова на посоченото правно основание чл 103 ал 1 т 4 във вр с чл 7 ал 2 т 1 и чл 108 ЗДСл за длъжността Ст експерт сектор Статистика на услугите и селското стопанство от Отдел Икономическа и бизнес статистика в ТСБ Пловдив Осъжда Директора на Териториалното статистическо бюро гр Пловдив към НСИ да заплати на Милена Иванова Найденова гр Пловдив ул Славянска 7 направени съдебни разноски в размер на 120 лв и обезщетение за времето през което жалбоподателката не е била на служба поради прекратяване на служебното правоотношение в размер на 2511 73 лв за месеците 08 09 10 11 12 на 2008г и пропорционално за десет дни от месец юли 2008г но не за повече от 10 месеца Отхвърля жалбата в частта й за разликата до пълният размер на претендираното обезщетение от 4290 лв Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховният Административен Съд в 14 дневен срок от съобщаване на страните за неговото изготвяне 91 Административно дело No 1538 2008 Дела от администр характер по ЗУТ и ЗКИР ГЕОРГИ Н МАТЕВ ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик АНЕЛИЯ И ХАРИТЕВА Решение от 05 12 2008г ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед 203 от 21 02 2008 г на кмета на Община Родопи Пловдив с която е одобрен подробен устройствен план на кв 40 по плана на с Белащица като отпадат УПИ ХІІІ 300 ІІ 292 и ІІІ 292 и се образуват нови УПИ ХІІІ 300 и ІІІ 292 ОСЪЖДА Община Родопи Пловдив да заплати на Георги Николов Матев ЕГН от град Пловдив бул Шести септември 126 ет 2 ап 6 сумата 46 четиристотин и шестдесет лева съдебни разноски ВРЪЩА административната преписка на кмета на Община Родопи Пловдив за ново произнасяне Решението е окончателно и не подлежи на обжалване 92 Административно дело No 1550 2008 Дела от администр характер по ЗУТ и ЗКИР ВАНЯ А СТЕФАНОВА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик НЕДЯЛКО Г БЕКИРОВ Решение от 23 12 2008г ОТХВЪРЛЯ жалбата на Ваня Александрова Стефанова с адрес гр Пловдив ул Хъшовска 7 против Заповед ОА 943 от 31 03 2008г на кмета на община Пловдив с която е одобрен проект за изменение на ПУП ПР на част от кв 420 нов по плана на Първа градска част гр Пловдив като УПИ ХІІ 225 се преотрежда в нов УПИ ХІІ 225 жилищно и обществено застрояване без промяна начина и характера на застрояване Решението не подлежи на обжалване 93 Административно наказателно дело К No 1567 2008 Наказателни касационни производства КУЛТУРЕН ОТДИХ ТЪРГОВИЯ И ТУРИЗЪМ МАДАРОВИ СД ОБЛАСТНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ПЛОВДИВ Председател ВЕЛИЗАР С РУСИНОВ Докладчик ЙОРДАН Р РУСЕВ Решение от 05 12 2008г в законна сила от 05 12 2008г ОСТАВЯ В СИЛА Решение 78 от 17 06 2008г постановено по НАХД 575 от 2008г по описа на Пловдивския районен съд за същата година VІІІ наказателен състав Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест 94 Административно дело No 1580 2008 Дела по ЗОСОИ ЛАЛКА П ЯНЕВА АНАСТАСИЯ Д ЯНЕВА ПЕТКО Д ЯНЕВ ИВАНКА П ЯНЕВА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик ВЕЛИЗАР С РУСИНОВ Решение от 20 12 2008г ОСТАВЯ в сила Решение 61 00 11 24 06 2008 г на Областен управител грПловдив ОСЪЖДА Лалка Петкова Янева с ЕГН от гр Карлово ул Евгения Бояджиева N 8 Анастасия Данчева Янева с ЕГН от град Карлово ул Евгения Бояджиева N 8 Петко Данчев Янев с ЕГН от град Карлово ул Евгения Бояджиева N 8 Иванка Петкова Янева с ЕГН от град София ул Виница N 11 етаж 1 да заплатят 30 лв държавна такса в полза на Административен съд Пловдив Решението подлежи на обжалване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в 14 дневен срок от получаване на съобщение от страните 95 Административно дело No 1592 2008 Дела по жалби срещу действие на органа по изпълнение МЛ ВИНО МЛАДЕН ДИМОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик ТАНЯ Б КОМСАЛОВА Решение от 10 12 2008г ОТМЕНЯ Решение 42 от 15 07 2008 г на Директора на ТД на НАП гр Пловдив с което е потвърдено Постановление РД 10 277 26 06 2008 г за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл 121 ал 1 от ДОПК издадено от Райна Стоянова Грудева старши публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив като вместо това ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ Постановление РД 10 277 26 06 2008 г за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл 121 ал 1 от ДОПК издадено от Райна Стоянова Грудева старши публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив ВРЪЩА преписката на органа по чл 121 ал 1 от ДОПК публичния изпълнител при ТД на НАП гр Пловдив за произнасяне по искането за налагане на предварителни обезпечителни мерки при спазване на указанията дадени в настоящия съдебен акт ОСЪЖДА Директора на ТД на НАП Пловдив да заплати на Младен Михайлов Димов в качеството си на едноличен търговец МЛ Вино Младен Димов гр Брезово ул Васил Коларов 18 сумата от 350 триста и петдесет лева разноски по делото РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване 96 Административно дело No 1598 2008 Дела по КСО ПЕТКО Н НАЛБАНТОВ ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик ГЕОРГИ Х ПАСКОВ Решение от 08 12 2008г ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Петко Ненков Налбантов с Долна махала общ Калояново обл Пловдивска ул 8 ма 17 чрез адв Попова Хаджиева против Решение 248 17 07 2008г на Директора на РУ СО гр Пловдив с което е потвърдено Разпореждане 9417 01 07 2008г за възстановяване на добросъвестно получено парично обезщетение за безработица Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му 97 Административно дело No 1607 2008 Дела по ЗОСОИ ИВАНКА К ВЕЗЕРИНОВА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик ЯНКО А АНГЕЛОВ Решение от 01 12 2008г ОТХВЪРЛЯ жалбата на И К В против отказа на Областен управител Пловдив да се произнесе по молба с вх 96 00 3122 от 15 01 2008 година материализиран в писмо изх 96 00 3122 98 от 09 05 2008 година на Зам Областен управител на област с административен център Пловдив Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне 98 Административно дело No 1610 2008 Дела от администр характер по ЗУТ и ЗКИР ПЕТРА С КРЪСТЕВА КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик ЗДРАВКА Г ДИЕВА Решение от 30 12 2008г Отменя Заповед ОА 1962 10 07 2008г на Кмета на Община Пловдив за осигуряване на достъп в имот УПИ X 182 кв 103 по плана на кв Христо Ботев юг ул Павел Калпакчиев 51 с цел извършване на топлоизолация на западната калканна стена на апартамент В тип мезонет намиращ се на втори и трети жилищни етажи в западната част на къща близнак в УПИ XI 181 кв 103 по плана на кв Христо Ботев юг ул Павел Калпакчиев 49 Осъжда Община Пловдив да заплати на Петра Спасова Кръстева гр Пловдив ул Павел Калпакчиев 51 210 лв съдебни разноски от които 10 лв за държавна такса и 200 лв за изготвяне и подаване на жалба срещу заповед ОА 1962 10 07 2008г на Кмета на Община Пловдив Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд Пловдив в 14 дневен срок от съобщението до страните за изготвянето му 99 Административно дело No 1622 2008 Дела по КСО АТАНАС Г СТИВАСАРЕВ ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик ВЕЛИЗАР С РУСИНОВ Решение от 17 12 2008г ОТХВЪРЛЯ жалбата на Атанас Георгиев Стивасарев с ЕГН против Решение 212 от 17 07 2007г на Директора на ТП на НОИ Пловдив Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд 100 Административно дело No 1631 2008 Дела по ЗМСМА НИКОЛАЙ П ПЕТКОВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРЛОВО Председател и докладчик ВЕЛИЗАР С РУСИНОВ Определение от 12 12 2008г в законна сила от 29 12 2008г ОТМЕНЯ определението си за даване ход на делото по същество ОСТАВЯ жалбата без разглеждане Прекратява производството по Адм д 1631 2008г на Административен съд Пловдив ІХ състав Определението подлежи на оспорване пред Върховен административен съд с частна жалба в седмодневен срок от получаване на съобщения от страните 101 Административно дело No 1637 2008 Дела от администр характер данъчни ЮМАР ЕООД ПЛОВДИВ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик ВЕЛИЧКА А ГЕОРГИЕВА Определение от 29 12 2008г ОТСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Юмар ЕООД гр Пловдив с адрес на управление гр Пловдив ЖК Тракия бл 203 вх А ап 12 чрез управителя си Юсуф Енвер Тунджер против Решение 46 от 04 08 2008 г на Директора на ТД на НАП гр Пловдив с което е оставена без уважение жалбата на дружеството срещу Постановление за отмяна на наложени обезпечителни мерки на основание чл 208 ал 1 от ДОПК РД 11 539 25 06 2008 г издадено от публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив като недопустима ОСЪЖДА Юмар ЕООД гр Пловдив с БУЛСТАТ 825372525 с адрес на управление гр Пловдив ЖК Тракия бл 203 вх А ап 12 чрез управителя си Юсуф Енвер Тунджер да заплати на Териториална дирекция на НАП гр Пловдив сумата от 80 осемдесет лева представляваща съответната равностойност за осъществената юрисконсултска защита Определението е окончателно и не подлежи на обжалване 102 Административно дело No 1685 2008 Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ КОМИСИЯ ПО ЧЛ 19 АЛ 2 ОТ ЗСПЗЗ ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Докладчик ЛЮБОМИРА К НЕСТОРОВА Определение от 11 12 2008г ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата предявена от ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ представлявана от Председателя доц Стефан Юруков гр София бул Христо Ботев 55 ет 5 против Протоколно решение от 31 07 2008 г на комисията по чл 19 ал 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи назначена със Заповед 480З 07 07 2008 г на Директора на Областна дирекция Земеделие Пловдив одобрено със Заповед 570 04 08 2008 г на Директора на Областна дирекция Земеделие Пловдив ПРЕКРАТЯВА производството по АХД 1685 по описа за 2008 г на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЛОВДИВ Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Р България в 7 дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне 103 Административно дело No 1695 2008 Дела от администр характер данъчни АЛС ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик ВЕЛИЧКА А ГЕОРГИЕВА Решение от 23 12 2008г ОТХВЪРЛЯ жалбата на АЛС ЕООД гр Пловдив ул Заря 2 представлявано от управителя Александър Иванов Николов против Ревизионен акт 160800536 06 06 2008 г на главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр Пловдив потвърден с Решение 567 30 07 2008 г на Директора на Дирекция ОУИ при ЦУ на НАП гр Пловдив с който е отказано право на приспадане на данъчен кредит в размер на 920 00 лв и лихва за забава в размер на 184 91 лв по по фактура 90 19 12 2006 г издадена от Нейджъл 55 ЕООД гр Пловдив като неоснователна ОСЪЖДА АЛС ЕООД гр Пловдив ул Заря 2 представлявано от управителя Александър Иванов Николов с БУЛСТАТ 115840641 да заплати на Дирекция Обжалване и управление на изпълнението при ЦУ на НАП гр Пловдив сумата от 106 сто и шест лв представляваща съответната равностойност за осъществена юрисконсултска защита Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на РБългария в четиринадесетдневен срок от получаването на съобщение за неговото изготвяне с препис за страните 104 Административно наказателно дело К No 1706 2008 Наказателни касационни производства ГОЧО И ДИМИТРОВ РПУ СТАМБОЛИЙСКИ Председател ЯВОР И КОЛЕВ Докладчик ЯНКО А АНГЕЛОВ Решение от 16 12 2008г в законна сила от 16 12 2008г ОСТАВЯ В СИЛА Решение 98 от 01 07 2008 год постановено по НАХД 708 от 2008 год по описа на Районен съд Пловдив трети наказателен състав Решението е окончателно 105 Административно дело No 1716 2008 Дела по ЗСП ЯКО С КАЛЕВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик СТОИЛ Д БОТЕВ Решение от 23 12 2008г ОТМЕНЯ Заповед 3 12 17 07 2008г на Директор ДСП Пловдив потвърдена с Решение РДП СП 2 340 07 08 2008г на Директор РДСП Пловдив Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд 106 Административно дело No 1724 2008 Дела от администр характер по ЗУТ и ЗКИР НИКОЛА Г ХРИСТЕВ ДИМИТЪР Г НИКОЛОВ КОСТАДИН Г ХРИСТЕВ ХРИСТО Г ХРИСТЕВ НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик ЗДРАВКА Г ДИЕВА Определение от 09 12 2008г Оставя без разглеждане жалбата на Никола Георгиев Христев Димитър Георгиев Николов Костадин Георгиев Христев и Христо Георгиев Христев с Нареченски бани ул Дружба 3 против Заповед КД 14 16 195 25 03 2008г на Началника на Служба по геодезия картография и кадастър Пловдив СГКК с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри на кв Наречен община Асеновград одобрена със заповед 300 5 70 09 11 2004г по отношение ПИ с идентификатори 99201 500 119 99201 500 120 и 99201 500 121 Прекратява производството по адм д 1724 2008г по описа на Административен съд Пловдив Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 дневен срок от получаване на съобщението от страните 107 Административно дело No 1732 2008 Дела от администр характер по ЗУТ и ЗКИР ПЕТЪР И ГЕОРГИЕВ КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик НЕДЯЛКО Г БЕКИРОВ Решение от 03 12 2008г ОТМЕНЯ Решение РД 08 752 от 22 07 2008г на кмета на Община Пловдив Район Централен с което е поправена очевидна фактическа грешка в Заповед РД 08 448 от 29 04 2008г на кмета на Община Пловдив Район Централен ОСЪЖДА община Пловдив да заплати на Петър Иванов Георгиев с адрес гр Пловдив ул Цар Асен 8 сумата от 90 00 лева представляваща направените по делото разноски Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните 108 Административно наказателно дело К No 1742 2008 Наказателни касационни производства ДЕЯН С СТАНЕВ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ ПОЛИЦИЯ СЕКТОР ПП И КАТ Председател ЯВОР И КОЛЕВ Докладчик ЛЮБОМИРА К НЕСТОРОВА Решение от 02 12 2008г в законна сила от 02 12 2008г ОБЕЗСИЛВА Решение 23 от 16 06 2008 г постановено по НАХД 91 2008г на Пловдивския районен съд девети наказателен състав с което е потвърдено наказателно постановление 19723 12 11 2007г на Началника на група в сектор ПП и КАТ гр Пловдив ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Деян Стелиянов Станев срещу Наказателно постановление 19723 12 11 2007г на Началника на група в сектор ПП и КАТ гр Пловдив ПРЕКРАТЯВА производството по делото 109 Административно дело No 1755 2008 Други административни дела КОРОНА СМТЛ ЕООД РЦЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик СТОИЛ Д БОТЕВ Решение от 23 12 2008г ОТХВЪРЛЯ жалба срещу Отказ РЕ 139 23 07 2008г на Директора на РЦЗ Пловдив ОСЪЖДА Йордан Димитров Воденичаров в качеството му на управител на Корона СМТЛ ЕООД да заплати на Директора на РЦЗ Пловдив сумата от 80 осемдесет лева за разноски по съдебното производство Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне 110 Административно дело No 1759 2008 Други административни дела КРЪСТЮ Р ПОПОВ РУМЕН Р ПОПОВ КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик ГЕОРГИ Х ПАСКОВ Решение от 15 12 2008г ОТХВЪРЛЯ ОСПОРВАНЕТО по жалбата на Кръстю Рангелов Попов ЕГН живущ в гр Пловдив ул Густав Вайганд 11 и Румен Рангелов Попов ЕГН живущ гр Пловдив Густав Вайганд 11 срещу мълчалив отказ на Кмета на Община Пловдив Район Централен за предоставяне на информация по реда на ЗДОИ заявена с жалба вх 94006 9964 2 от 15 07 2008г Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му 111 Административно дело No 1762 2008 Дела от администр характер данъчни МАРИЯН КИРОВ 78 ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик ТАНЯ Б КОМСАЛОВА Решение от 01 12 2008г ОТМЕНЯ Решение 49 20 08 2008г постановено от Сергей Маринов изп длъжността Директор на ТД на НАП Пловдив в частта с която е потвърдено Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл 121 ал 1 от ДОПК РД 10 327 31 07 2008г издадено от Димитър Илиев Начев публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив в частта с която като предварителна обезпечителна мярка до размера на очакваното публично вземане е наложен ЗАПОР върху налични и постъпващи суми по банкови сметки по депозити вложени вещи в трезори включително и съдържанието на касетите както и суми предоставени за доверително управление на Мариян Тимотеев Киров в качеството му на ЕТ Мариян Киров 78 със седалище и адрес на управление гр Асеновград ул Цар Иван Асен ІІ 132 находящи се в ТБ Прокредит банк АД гр София централа бул Христо Ботев 131 и ТБ Интернешънъл Асет Банк АД гр София централа бул Тодор Александров 81 83 като вместо това ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл 121 ал 1 от ДОПК РД 10 327 31 07 2008г издадено от Димитър Илиев Начев публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив в частта с която като предварителна обезпечителна мярка до размера на очакваното публично вземане е наложен ЗАПОР върху налични и постъпващи суми по банкови сметки по депозити вложени вещи в трезори включително и съдържанието на касетите както и суми предоставени за доверително управление на Мариян Тимотеев Киров в качеството му на ЕТ Мариян Киров 78 със седалище и адрес на управление гр Асеновград ул Цар Иван Асен ІІ 132 находящи се в ТБ Прокредит банк АД гр София централа бул Христо Ботев 131 и ТБ Интернешънъл Асет Банк АД гр София централа бул Тодор Александров 81 83 ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване 112 Административно дело No 1772 2008 Дела по ЗОС ЕЛЕНКА К ДЕЛЧЕВА МАРИЙКА К ДЕМИРЕВА ВАСИЛКА К АВРИОНОВА МАРИЙКА А ПЕЕВА ЕЛЕНА А КОСТАДИНОВА АНГЕЛ Б КРЪСТЕВ ПЕТЪР Б КРЪСТЕВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик ГЕОРГИ Х ПАСКОВ Решение от 12 12 2008г УВАЖАВА жалбата на Еленка Кръстева Делчева жив гр Пловдив ул Михалаки Георгиев 38 Марийка Кръстева Демирева жив гр Пловдив ул Михалаки Георгиев 38 Василка Кръстева Аврионова жив гр Пловдив ул Бадемите 19 Марийка Ангелова пеева жив гр Пловдив ул Михалаки Георгиев 34 ет ІІ ап 5 Елена Ангелова Костадинова жив гр Пловдив ул Водолей 18А ет 1 Ангел Борисов Кръстев жив гр Хасково ул Родина 22 ет 3 и Петър Борисов Кръстев жив гр Хасково ул Родина 22 ет 2 против Заповед ОА 2449 18 08 2008г на Кмета на Община Пловдив за отчуждаване на недвижим имот находящ се в гр Пловдив ул Михалаки Георгиев 38 представляващ поземлен имот 2260 кв 96 нов дворно място застроено и незастроено с площ 276 50 кв м ведно с построената в него двуетажна жилищна сграда ведно с подобренията в имота в частта в която е определен размерът на обезщетението ИЗМЕНЯ Заповед ОА 2449 18 08 2008г на Кмета на Община Пловдив за отчуждаване на недвижим имот находящ се в гр Пловдив ул Михалаки Георгиев 38 представляващ поземлен имот 2260 кв 96 нов дворно място застроено и незастроено с площ 276 50 кв м ведно с построената в него двуетажна жилищна сграда ведно с подобренията в имота в частта в която е определен размерът на обезщетението и вместо нея постановява ОПРЕДЕЛЯ обезщетението което следва да изплати Община Пловдив разпределено между жалбоподателите в съответствие с притежаваните идеални части както следва 1 Еленка Кръстева Делчева 9133 57 лв 2 Марийка Кръстева Демирева 9133 57 лв 3 Василка Кръстева Аврионова 9133 57 лв 4 Марийка Ангелова Пеева 27400 72 лв 5 Елена Ангелова Костадинова 27400 72 лв 6 Ангел Борисов Кръстев 13700 35 лв 7 Петър Борисов Кръстев 13700 35 лв ОСЪЖДА Община Пловдив чрез Кмета на Общината да заплати на Еленка Кръстева Делчева жив гр Пловдив ул Михалаки Георгиев 38 Марийка Кръстева Демирева жив гр Пловдив ул Михалаки Георгиев 38 Василка Кръстева Аврионова жив гр Пловдив ул Бадемите 19 Марийка Ангелова пеева жив гр Пловдив ул Михалаки Георгиев 34 ет ІІ ап 5 Елена Ангелова Костадинова жив гр Пловдив ул Водолей 18А ет 1 Ангел Борисов Кръстев жив гр Хасково ул Родина 22 ет 3 и Петър Борисов Кръстев жив гр Хасково ул Родина 22 ет 2 сумата в размер на 570 лв за направените от тях разноски по делото Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест 113 Административно дело No 1773 2008 Дела по ЗСП ВЛАДИМИР А ТОДОРОВ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПЛОВДИВ Докладчик ЯВОР И КОЛЕВ Определение от 10 12 2008г ПРЕКРАТЯВА производството по адм дело 1773 2008г по описа на Административен Съд Пловдив ІІІ отд VІІ състав ИЗПРАЩА жалбата с приложенията на Директор РДСП Пловдив по ПОДВЕДОМСТВЕНОСТ ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБ в 7 дневен срок от съобщаването му на страните и на Директор РДСП Пловдив 114 Административно наказателно дело К No 1778 2008 Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ПО СТОКОВИ БОРСИ И ТЪРЖИЩАТА С Я МББ ЕООД Председател и докладчик ВЕЛИЗАР С РУСИНОВ Решение от 12 12 2008г в законна сила от 12 12 2008г Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение 96 от 01 08 2008г постановено по НАХД 558 2008г по описа на Пловдивски районен съд ХІ наказателен състав Решението е окончателно 115 Административно дело No 1790 2008 Дела по ЗОС КОНСОРЦИУМ ПЛОВДИВ КЕПИТАЛ ПАРТНЪРС ЗЗД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик СТОИЛ Д БОТЕВ Решение от 16 12 2008г ОТМЕНЯ Заповед ОА 2098 21 07 2008г на Кмета на Община Пловдив ИЗПРАЩА административната преписка на Община Пловдив за продължаване на процедурата по провеждане на конкурс за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж за изграждане на предвиденото по действащия план застрояване с обща разгъната застроена площ приблизително от 52 632 кв м върху недвижим имот частна общинска собственост находящ се в гр Пловдив ЖР Тракия зона А 7 а именно празно дворно място от 26316 КВ м представляващо УПИ В обществено и делово обслужване кв 1 жил група А 7 8 по плана на ЖР Тракия одобрен със заповеди 208 29 07 1977г ОА1548 02 09 2003г и OA 38 l3 01 2003r при граници на имота от север ул Княз Борис 1 от изток УПИ V изолационна зеленина от юг УПИ IV комплексно жилищно и обществено застрояване и от запад УПИ I обществена зеленина и УПИ VI обществено и делово обслужване Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването на страните пред Върховния административен съд 116 Административно дело No 1802 2008 Дела от администр характер по ЗУТ и ЗКИР НЕВЗАТ М ШЕРИФОВ ГЮЛТЕН А ШЕРИФОВА КМЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ Председател и докладчик НЕДЯЛКО Г БЕКИРОВ Решение от 02 12 2008г ОТХВЪРЛЯ жалбата на Невзат Мехмедов Шерифов и Гюлтен Алиева Шерифова с адрес гр Кричим ул Крали Марко 42 против отказа на кмета на община Кричим материализиран в писмо с Изх 3617 от 14 08 2008г да допусне с мотивирано предписание изработването на проект за изменение на ПУП на град Кричим за УПИ V 1947 1945 кв 2 по плана на гр Кричим ОТМЕНЯ мълчаливия отказ на кмета на община Кричим да допусне изменение в регистъра разписния списък към плана на град Кричим одобрен със Заповед 635 от 1987г ИЗПРАЩА преписката на община Кричим за постановяване на законосъобразен акт по направеното искане за изменение на регистъра разписния списък към плана на град Кричим при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона изложени в настоящето решение ОСЪЖДА община Кричим да заплати на Невзат Мехмедов Шерифов и Гюлтен Алиева Шерифова с адрес гр Кричим ул Крали Марко 42 сумата от 205 00 лева представляваща направените по делото разноски Решението може да бъде обжалвано в частта му за отмяната на мълчаливия отказ на кмета на община Кричим както и в частта му за присъдените разноски пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните 117 Административно дело No 1808 2008 Дела по ЗОС ГЕОРГИ Б СПАСОВ ТЕОДОР Г СПАСОВ БОРИСЛАВ Г СПАСОВ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик ГЕОРГИ Х ПАСКОВ Определение от 19 12 2008г На основание чл 159 т 1 от АПК ПРЕКРАТЯВА производството по АХД 1808 по описа на Административен съд Пловдив за 2008 година на ХІІІ състав по оспорването на Заповед ОА 1612 от 05 06 2008г на Кмета на гр Пловдив тъй като актът не подлежи на оспорване Определението подлежи на обжалване пред ВАС на Република България в 7 дневен срок от съобщаването му на страните 118 Административно наказателно дело К No 1810 2008 Наказателни касационни производства КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ КИМЕКС КИРИЛ ПЕТРОВ ЕТ Председател МАРИАНА М МИХАЙЛОВА Докладчик КАЛИН Р КУМАНОВ Решение от 15 12 2008г в законна сила от 15 12 2008г ОТМЕНЯ решение 101 от 24 07 2008 г постановено от Пловдивския районен съд по НАХД 621 2008 г и вместо това ПОСТАНОВЯВА ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление 2008 К 10740 08 04 2008 г издадено от Главен инспектор в Регионална дирекция на Комисията за защита на потребителите за областите Пловдив Смолян Пазарджик Хасково Кърджали и Стара Загора дирекция Контрол на пазара с което на ЕТ Кимекс Кирил Петров седалище в гр Пловдив и адрес на управление ул Ландос 26 бл 217 вх 3 Булстат 825031118 за извършено нарушение по чл 72 от Закона за защита на потребителите е наложена имуществена санкция в размер на 5000 00 лв на основание чл 233 ал 2 и чл 212 от същия закон и чл 53 от ЗАНН Решението е окончателно 119 Административно наказателно дело К No 1812 2008 Наказателни касационни производства РУСО ПЛОВДИВ ПЕТЯ Н КАЛОФЕРОВА Председател АНЕЛИЯ И ХАРИТЕВА Докладчик ГЕОРГИ Х ПАСКОВ Решение от 01 12 2008г в законна сила от 01 12 2008г ОСТАВЯ В СИЛА Решение 108 от 20 08 2008г постановено по НАХД 866 08г по описа на ПРС с което ХІІ ти наказателен състав е отменил Наказателно постановление 82 08 05 2008г на Началника на отдел Краткосрочни плащания и контрол в
  http://www.adms-pv.bg/spravki/dela/SD/SD_2008_12.htm (2012-09-22)

 • АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ - СВЪРШЕНИ ДЕЛА
  период месец Май 2007г е отказано право на данъчен кредит в размер на 625 87 лева ведно със начислените съответни лихви за забава както и в частта относно установените задължения за заплащане на лихви за забава в размер общо на 161 96 лева за данъчни периоди месец Юли Месец Август Месец Октомври и месец Декември за несвоевременно начислен ДДС като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН като ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част като НЕОСНОВАТЕЛНА ОСЪЖДА Директор на Дирекция ОУИ Пловдив при ЦУ на НАП за заплати на Плами 2001 ЕООД гр Карлово ул Бузлуджа 14 с ЕИК по Булстат 160083279 представлявано от К К Й сумата от 209 74 двеста и девет лева и седемдесет и четири стотинки лева разноски по делото по съразмерност и компенсация РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му 80 Административно дело No 892 2009 XV състав Дела от администр характер по ЗУТ и ЗКИР Р Т Д ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик ЛЮБОМИРА К НЕСТОРОВА Решение от 07 12 2009г ОТМЕНЯ Заповед 09 ОА 642 от 03 04 2009г на Кмета на Община Пловдив с която на осн чл 129 ал 2 от ЗУТ и Мораториум за застрояване на устройствени зони предвидени за комплексно застрояване приет с Решение от 31 07 2008г на Народното събрание на Република България обнародван в ДВ бр 70 от 08 08 2008г е отказано одобряването на проект за изменение на ПУП ПРЗ на част от кв 79А по плана на кв Христо Ботев юг гр Пловдив ВРЪЩА административната преписка на административния орган за произнасяне съгласно указанията на съда ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати в полза на Р Т Д ЕГН сумата в размер от 110 лв сто и десет лева Решението е окончателно 81 Административно дело No 916 2009 XV състав Дела по ЗМВР Б В Т ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Докладчик ЛЮБОМИРА К НЕСТОРОВА Определение от 01 12 2009г ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Б В Т ЕГН против Заповед 3361 от 17 04 2009г на Директора на ОД на МВР Пловдив ПРЕКРАТЯВА производстото по АХД 916 по описа за 2009 г на Административен съд Пловдив Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от получаване на съобщението 82 Административно дело No 922 2009 XVI състав Дела от администр характер данъчни Д Т Щ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик КАЛИН Р КУМАНОВ Решение от 29 12 2009г ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д Т Щ срещу Ревизионен акт 260800757 18 03 2009 г издаден от орган по приходите в ТД на НАП гр Хасково в частта му в която е потвърден с Решение 311 14 05 2009 г на директора на Дирекция Обжалване и управление на изпълнението гр Пловдив ОСЪЖДА Д Т Щ да заплати сумата от 650 55 лв шестстотин и петдесет лева и 55 ст юрисконсултско възнаграждение в полза на Националната агенция за приходите Дирекция Обжалване и управление на изпълнението гр Пловдив Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне 83 Административно дело No 928 2009 VII състав Искове за обезщетение БОЕВ ПЕТЪР БОЕВ ЕТ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ КЪМ МФ НА Р БЪЛГАРИЯ Председател и докладчик ЯВОР И КОЛЕВ Решение от 30 12 2009г ОТХВЪРЛЯ обективно съединените претенции на П Н Б в качеството му на ЕТ Б П Б срещу Агенция Митници с адрес гр София ул Г С Раковски 47 за присъждане на сумата от общо 91 000 лева представляващи претърпени загуби под формата на пропуснати ползи печалби за времето 23 02 2006г 23 07 2008г и сумата от общо 4 356 лева представляващи направени разходи по отстраняване на повреди по плащане на данъци застраховки зелена карта както следва за акумулатори 680 лева за ремонт на брезент 780 лева за подмяна на други детайли общо 1 726 лева за задължителни застраховки за 2006г 155 лева зелена карта за 2006г 1 015 лева всичките настъпили в неговата сфера като собственик на товарен бордови автомобил с рег РВ 2859 ХА в резултат на издадено наказателно постановление 499 2006г от 26 02 2007г на Началник Митница Кулата отменено като незаконосъобразно със съдебно решение 729 от 25 09 2007г по н а х дело 862 2007г по описа на Районен Съд Петрич в сила от 30 06 2008г като НЕОСНОВАТЕЛНИ РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му 84 Административно дело No 951 2009 XIII състав Дела от администр характер данъчни БАРБАРОС МАСАГЕТ ТАБАКО ИНВЕСТ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик ГЕОРГИ Х ПАСКОВ Решение от 29 12 2009г ОТХВЪРЛЯ жалбата на БАРБАРОС МАСАГЕТ ТАБАКО ИНВЕСТ ООД със седалище и адрес на управление гр Асеновград ул Сини връх 42 представлявано от М К срещу Ревизионен акт 160801986 20 02 2009г в частта потвърдена с Решение 277 27 04 2009г на Директора на Дирекция ОУИ при ЦУ на НАП гр Пловдив с която са начислени лихви в размер на 4608 93лв и отказан данъчен кредит в размер на 27741 33лв ведно с прилежащите лихви в размер на 12194 60лв ОСЪЖДА БАРБАРОС МАСАГЕТ ТАБАКО ИНВЕСТ ООД със седалище и адрес на управление гр Асеновград ул Сини връх 42 представлявано от М К да заплати на Дирекция ОУИ при ЦУ на НАП Пловдив сумата в размер на 1540 90 хиляда петстотин и четиридесет лева и деветдесет стотинки лева Решението подлежи на обжалване и протест пред ВАС в 14 дневен срок от съобщаването му 85 Административно дело No 974 2009 V състав Искове за обезщетение ХЕБРОС БУС ООД ОБЩИНА КРИЧИМ Докладчик СТОИЛ Д БОТЕВ Определение от 16 12 2009г ОТМЕНЯ определението си от 25 11 2009г с което делото е обявено за решаване ОСТАВЯ без разглеждане искова молба на Хеброс Бус ООД със седалище и адрес на управление в гр Пловдив бул Македония 1 автогара Родопи ет 2 управлявано от Веселин Георгиев Дошков срещу Община Кричим за обезщетение за имуществени вреди пропуснати ползи в периода 01 04 2006 г 31 05 2009 г причинени от незаконосъобразни действия на Кмета на Община Кричим по сключването на договор за превоз с Кричим Експрес ООД за втора група линии и незаконосъобразното бездействие изразяващо се в несключване на договор за превоз с Хеброс Бус ООД за същата група линии в транспортния конкурс проведен на основание Решение 86 взето с протокол 11 08 07 2004 г на Общински съвет Кричим и Заповед 119 17 08 2004 г на Кмета на Община Кричим и финализиран със Заповед 165 20 10 2004 г на Кмета на Община Кричим в размер на 73577 78лева ведно със законната лихва върху тази сума от завеждане на иска до окончателното й изплащане ОСЪЖДА Хеброс Бус ООД със седалище и адрес на управление в гр Пловдив бул Македония 1 автогара Родопи ет 2 представлявано и управлявано от Веселин Георгиев Дошков да заплати на Община Кричим направените съдебни разноски в размер на 300 триста лева ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм дело 974 2009г по описа на ПАС V състав Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в седем дневен срок от съобщението до страните 86 Административно дело No 997 2009 VI състав Дела от администр характер по ЗУТ и ЗКИР С И К КМЕТ НА РАЙОН ЮЖЕН ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик ЗДРАВКА Г ДИЕВА Решение от 08 12 2009г Отменя Заповед 168 02 04 2009г на Кмета на Район Южен Община Пловдив Осъжда Район Южен Община Пловдив да заплати на С И К Митева сума в размер на 580 лв съдебни разноски Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд в 14 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му 87 Административно дело No 1000 2009 V състав Дела по КСО НОНСТРОЙ ЕООД ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик СТОИЛ Д БОТЕВ Решение от 02 12 2009г ОТМЕНЯ Решение 94 30 04 2009 г на ръководителя на ТП на НОИ гр Пловдив с което е потвърдено Разпореждане 251 12 03 09 г на Ръководителя на контрола по разходите на ДОО в същото РУ СО за сумата от 4 446 04 лв от които главница в размер на 2 769 52 лв и лихва от 1 676 52 лв ОСЪЖДА Районно управление Социално осигуряване гр Пловдив да заплати на НОНСТРОЙ ЕООД със седалище и адрес на управление в с Дъбене Община Карлово област Пловдивска представлявано от управителя И А Н направените съдебни разноски в размер на 252 двеста петдесет и два лева Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд 88 Административно наказателно дело К No 1017 2009 XXII състав Наказателни касационни производства Д А Г ПЪРВО РПУ ПЛОВДИВ Председател ЗДРАВКА Г ДИЕВА Докладчик МИЛЕНА М ДИЧЕВА Решение от 14 12 2009г в законна сила от 14 12 2009г Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение 746 19 05 2009 г по НАХД 1275 2009 год по описа на Районен съд Пловдив Решението е окончателно 89 Административно наказателно дело К No 1055 2009 XIX състав Наказателни касационни производства КАРАТ ПЕРФЕКТ ЕООД КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ РД ПЛОВДИВ Председател МАРИАНА М МИХАЙЛОВА Докладчик ТАТЯНА И НАНКОВА Решение от 17 12 2009г в законна сила от 17 12 2009г ОТМЕНЯ Решение 52 10 01 2009 г на Пловдивския районен съд постановено по НАХД 1376 2008 г по описа на същия съд ОТМЕНЯ Наказателно постановление 2008 К 1680 14 08 2008 г на Директора на Регионална Дирекция за областите Пловдив Смолян Пазарджик Хасково Кърджали и Стара Загора на Комисия за защита на потребителите с което на КАРАТ ПЕРФЕКТ ЕООД със седалище и адрес на управление гр Пловдив ул Драва 10 А на основание чл 222 от Закона за защита на потребителите е наложено административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 500 петстотин лв за нарушение на чл 127 ал 3 от ЗЗП Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и или протест 90 Административно дело No 1064 2009 XVII състав Дела от администр характер данъчни ЦВЯТКО СЛАВЕЙКОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик ТАТЯНА И НАНКОВА Решение от 03 12 2009г ИЗМЕНЯ Ревизионен акт 21800331 06 04 2009 г издаден от С С К на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр Смолян потвърден с Решение 349 29 05 2009 г на Директора на Дирекция Обжалване и управление на изпълнението гр Пловдив при ЦУ на НАП в частта с която на Ц М С едноличен търговец с фирма Ц С със седалище и адрес на управление гр Смолян ул Перелик 1 вх Б ет 1 ап 11 ЕИК 830191359 допълнително е начислен ДДС в размер на 5157 47 лв за данъчни периоди м 12 2003 г и м 12 2006 г като намалява данъка от 5157 47 лв на 4297 90 лв ведно с прилежащата лихва върху тях ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част ОСЪЖДА Дирекция Обжалване и управление на изпълнението гр Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите да заплати на Ц М С едноличен търговец с фирма Ц С със седалище и адрес на управление гр Смолян ул Перелик 1 вх Б ет 1 ап 11 ЕИК 830191359 сумата от 5 60 лв пет лева и 60 стотинки съответната част от заплатената държавна такса ОСЪЖДА Ц М С едноличен търговец с фирма Ц С със седалище и адрес на управление гр Смолян ул Перелик 1 вх Б ет 1 ап 11 ЕИК 830191359 да заплати на Дирекция Обжалване и управление на изпълнението гр Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 585 лв петстотин осемдесет и пет лева представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне 91 Административно дело No 1074 2009 XI състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ Е Г С Г Е С Б Е С КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА Председател и докладчик МИЛЕНА М ДИЧЕВА Решение от 08 12 2009г ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е Г С с ЕГН Г Е С с ЕГН и Б Е С с ЕГН против Заповед 164 от 30 05 2009 г на Кмета на Община Перущица с която на основание 4к ал 7 от ПЗРЗСПЗЗ и чл 28а ал 1 от ППЗСПЗЗ във връзка с 4б ал 1 изр първо от ПЗРЗСПЗЗ въз основа на влязъл в сила план на новообразуваните имоти за местност Стара пастуша землище на гр Перущица одобрен със заповед ЗД 00 393 от 19 11 2008 г на областния управител на Област Пловдив решение по чл 14 ал 1 т 3 от ЗСПЗЗ 358 31 08 1992 г на ОСЗГ по заявление 365 от 17 07 1991 г по чл 11 от ЗСПЗЗ и скица 214 от 10 04 2009 г е възстановено правото на собственост на наследниците на В Иванов Т върху новообразуван имот с номер 708 121 местност Стара пастуша землище на гр Перущица с площ 1223 кв м при посочени граници и съседи Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14 дневен срок от съобщаването му на страните 92 Административно дело No 1077 2009 VII състав Дела по ЗАдм М И К ОС ЗЕМЕДЕЛИЕ ХИСАР Председател и докладчик ЯВОР И КОЛЕВ Решение от 10 12 2009г ОТХВЪРЛЯ жалбата на М И К срещу отказ на Общинска служба по земеделие ОСЗ Хисар обективиран в становище изх СК 00 675 от 03 06 2009г подписано от Зам Началника на службата да и бъдат издадени скици за имот 016132 и имот 016134 по картата на възстановената собственост КВС за земеделските и горски територии в землището на гр Хисар обл Пловдивска като НЕОСНОВАТЕЛНА РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му 93 Административно дело No 1083 2009 I състав Дела от администр характер данъчни М Д Н НАЧАЛНИК МИТНИЦА СВИЛЕНГРАД Председател и докладчик ГЕОРГИ Г ПЕТРОВ Решение от 16 12 2009г ОТХВЪРЛЯ жалбата на М Д Н чрез процесуалния представител адв Й Йорданов против Постановление за принудително събиране на публични държавни вземания 122 2001г от 04 12 2001г на Началник Митница Свиленград с което М Д Н е задължен да заплати както следва мито в размер на 988 00лв данък добавена стойност в размер на 197 00лв и законна лихва за просрочие начислена от момента на възникване на задълженията 15 11 2000год до датата на плащане потвърдено с Решение 1 4414 0170 от 04 08 2008 г на Директора на Регионална митническа дирекция гр Пловдив Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне 94 Административно дело No 1091 2009 X състав Дела по ЗМСМА Г В Т КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Докладчик ЯНКО А АНГЕЛОВ Определение от 04 12 2009г ОТМЕНЯ определението за даване на ход по същество на делото от 04 11 2009 година ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Г В Т и оспорването на Хеброс България ЕООД със седалище и адрес на управление гр Пловдив ул Константин Стоилов 51 като заинтересована страна представлявани от адвокат С В срещу Правила за регулиране на достъпа движението и паркирането на МПС в резерват Старинен Пловдив и подстъпите към него утвърдени от кмета на община Пловдив Проект за охрана на резерват Старинен Пловдив утвърден от кмета на община Пловдив и Заповед ОА 1524 от 20 06 2007г на кмета на община Пловдив ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 1091 от 2009 година на Административен съд Пловдив Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от съобщаването му 95 Административно дело No 1093 2009 VII състав Дела по ЗДС ЗОС ЗМСМА и ЗАдм ЛЮСИНДА ЛЮДМИЛА КАЛТАКЧИ ЕТ КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик ЯВОР И КОЛЕВ Решение от 01 12 2009г ОТХВЪРЛЯ жалбата на Л Д К в качеството и на ЕТ Люсинда Людмила Калтакчи с адрес на управление гр Пловдив ул Трети март 9 ет 1 ап 1 срещу Заповед РД 09 474 08 06 2009г на Кмета на Район Централен на Община Пловдив с която е отнета одобрената схема в полза на едноличния търговец от 15 12 2008г за разполагане на маси за открито сервиране лятна градина и леко слънцезащитно устройство тента укрепване пред заведение за бързо обслужване находящо се на адрес гр Пловдив ул Лейди Странгфорд 3 като НЕОСНОВАТЕЛНА ОСЪЖДА Л Д К в качеството и на ЕТ Люсинда Людмила Калтакчи с адрес на управление гр Пловдив ул Трети март 9 ет 1 ап 1 да заплати на Кмета на Район Централен на Община Пловдив сумата от общо 235 двеста тридесет и пет лева разноски по делото РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му 96 Административно дело No 1096 2009 XV състав Други административни дела РВК ТРАКИЯ ДИРЕКТОР НА РИОКОЗ ПЛОВДИВ Председател и докладчик ЛЮБОМИРА К НЕСТОРОВА Решение от 07 12 2009г ОТХВЪРЛЯ жалбата на Районна всестранна кооперация Тракия ЕИК 000436745 представлявана от председателя Б Л И ЕГН със седалище и адрес на управление гр Пловдив ул Благовест 2А против Заповед 11 от 09 06 2009г за временно спиране експлоатацията на част от обект на Директора на РИОКОЗ Пловдив с която на основание чл 51 ал 1 от Закона за храните ДВ бр 90 99г изм и доп Бр 31 06г е спряна временно експлоатацията на част от обект Кафе аперитив обособен в магазин за хранителни стоки в с Манолско Конаре Община Марица до регистрацията му по реда на Закона за храните Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд 97 Административно дело No 1118 2009 X състав Дела по КСО Т Х Р ДИРЕКТОР НА ТП НА НОИ Председател и докладчик ЯНКО А АНГЕЛОВ Решение от 28 12 2009г ОТХВЪРЛЯ жалбата на Т Х Р срещу Решение 101 от 03 06 2009 г на Директора на РУ СО град Пловдив и потвърденото с него Разпореждане от 28 01 2009 година на Ръководителя на Отдел Пенсионно осигуряване при РУ СО град Пловдив ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на юрк М Т пълномощник на директора на ТП на НОИ за присъждане на юрисконсултско възнаграждение Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне 98 Административно дело No 1122 2009 X състав Дела по ЗДС ОКЕАНИК ООД РЕКТОР НА ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ О С С И В М Н М Н В А Я Е Р Р О И Ф СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ ПРИ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ Председател и докладчик ЯНКО А АНГЕЛОВ Решение от 03 12 2009г ОТМЕНЯ Заповед Р33 1421 от 22 06 2009 година издадена от Ректора на Пловдивски университет Паисий Хилендарски с която е определен наемателят като кандидат в търга класиран на първо място за отдаване под наем на недвижим имот представляващ обособена част от имот публична държавна собственост а именно Кафе бюфет с обща площ от 254кв метра закрита 149кв метра и открита 105кв метра находящ с в приземен етаж в сградата на Ректорат на ПУ Паисий Хилендарски град Пловдив ОСЪЖДА Пловдивски университет Паисий Хилендарски да заплати на Океаник ООД град Пловдив със седалище и адрес на управление село Баните Община Баните Област Смолян ул Възход 5 представлявано от управителя на дружеството Захари Райков Геритлиев сумата в размер на 350лв триста и петдесет лева представляваща направени по делото разноски Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне 99 Административно дело No 1129 2009 VIII състав Дела от администр характер по ЗУТ и ЗКИР Д В Б ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик НЕДЯЛКО Г БЕКИРОВ Решение от 03 12 2009г ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д В Б против Заповед 09ОА 451 от 10 03 2009г на кмета на община Пловдив с която е одобрен проект за изменение на ПУП ПР на част от кв 15 нов по плана на кв Гладно поле гр Пловдив като УПИ VІІ 341 общественообслужващи дейности променя предназначението си в УПИ VІІ 341 жилищно и обществено застрояване със застрояване предвидено със Заповед ОА 1250 от 25 05 2007г на община Пловдив Решението не подлежи на обжалване 100 Административно дело No 1185 2009 X състав Други административни дела Г Н Л КМЕТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик ЯНКО А АНГЕЛОВ Решение от 01 12 2009г ОТМЕНЯ мълчалив отказ на Кмета на Община Асеновград по заявление от Г Н Л с вх 94 Г 151 14 05 2009г с което е поискал да му се предостави достъп до обществена информация визирана със заявлението му под формата на копия на описаните в заявлението документи или електронен носител свързани с дейността на Община Асеновград по овладяване популацията на бездомните кучета за периода февруари 2008 до май 2009 година ИЗПРАЩА преписката по заявление вх 94Г 151 14 05 2009г от Г Н Л на Кмета на Община Асеновград за произнасяне по направеното със заявлението искане с мотивирано решение при спазване на указанията по тълкуването и прилагането на закона дадени с настоящото решение РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му 101 Административно наказателно дело К No 1188 2009 XX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ОБСЛУЖВАНЕ ПРИ ТД НА НАП ПЛОВДИВ ИНПЕКОМЕР ПЕТРАНА МЕРДЖАНОВА ЕТ Председател ВЕЛИЗАР С РУСИНОВ Докладчик ЙОРДАН Р РУСЕВ Решение от 21 12 2009г в законна сила от 21 12 2009г ОСТАВЯ В СИЛА Решение 868 от 05 06 2009г постановено по НАХД 2261 по описа за 2009г на ПРС ХХІ ви наказателен състав Решението е окончателно и не подлежи на обжалване или протест 102 Частно административно дело No 1212 2009 XVII състав Частни администр дела Х Д В ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик ТАТЯНА И НАНКОВА Определение от 03 12 2009г ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Х В Гърция подадена чрез В Д Б съгласно пълномощно рег 1875 03 06 2009 г срещу Отказ за издаване на удостоверение за платен данък при източника от страна на ТД на НАП гр Пловдив ПРЕКРАТЯВА производството по ч адм дело 1212 2009 г по описа на Пловдивския административен съд Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните 103 Частно административно дело No 1253 2009 XVII състав Частни администр дела Е С ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Докладчик ТАТЯНА И НАНКОВА Определение от 03 12 2009г ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Е С Гърция подадена чрез В Д Б съгласно пълномощно рег 1875 03 06 2009 г срещу Отказ за издаване на удостоверение за платен данък при източника от страна на ТД на НАП гр Пловдив ПРЕКРАТЯВА производството по ч адм дело 1253 2009 г по описа на Пловдивския административен съд Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщението до страните 104 Административно дело No 1274 2009 IX състав Дела по КСО А К Н В Н А П Н Н ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик ВЕЛИЗАР С РУСИНОВ Решение от 18 12 2009г ОТМЕНЯ Решение 131 от 08 07 2009 г на Директора на ТП на НОИ гр Пловдив и потвърдените с него Разпореждане 12 05 2009 г на Ръководителя на ПО при ТП на НОИ Пловдив и Разпореждане 02 06 2009 г на Ръководителя на ПО при ТП на НОИ Пловдив ОСЪЖДА РУ СО Пловдив да заплати на А К Н 50лв разноски ОСЪЖДА РУ СО Пловдив да заплати на В Н А 50лв разноски ОСЪЖДА РУ СО Пловдив да заплати на П Н Н 50лв разноски Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховен административен съд в 14 дневен срок от съобщението до страните 105 Административно дело No 1279 2009 XVIII състав Дела от администр характер данъчни ЕЛИТ 1968 ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик ЙОРДАН Р РУСЕВ Решение от 29 12 2009г ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН Ревизионен акт 260900135 08 06 2009г издаден от Ася Младенова Котетерова гл инспектор в ТД на НАП гр Хасково потвърден с Решение 477 от 17 07 2009г на Директора на Дирекция ОУИ Пловдив при ЦУ на НАП с който е отказан данъчен кредит в размер на 72100лв за данъчен период м 09 2004г и са определени лихви в размер на 45607 96лв ОСЪЖДА Дирекция Обжалване и управление на изпълнението гр Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на Елит 1968 ООД със седалище и адрес на управление гр Свиленград ж к Изгрев бл 1 вх А ет 4 ап 37 чрез управителя Г Г Н сумата 2854 две хиляди осемстотин петдесет и четири лева разноски по делото Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне 106 Административно дело No 1296 2009 VII състав Дела по АПК искови и ЗОДв ВЕН И КО ООД НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНИ ВЗЕМАНИЯ Докладчик ЯВОР И КОЛЕВ Определение от 03 12 2009г ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на Вен и ко ЕООД срещу НАП София и АДВ София за присъждане на обезщетение в размер на 86 000 лева за вреди от незаконосъобразно отнети вещи 4 688 бутилки алкохол и лихви за забава в размер на 10 000 лева ПРЕКРАТЯВА производството по адм дело 1296 2009г по описа на Административен Съд Пловдив ІІІ отд VІІ състав ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 дневен срок от съобщението до ищеца за постановяването му 107 Административно дело No 1313 2009 VIII състав Дела по ЗМВР З Ф ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР СЕКТОР МИГРАЦИЯ Председател и докладчик НЕДЯЛКО Г БЕКИРОВ Решение от 18 12 2009г ОБЯВЯВА нищожността на Заповед ЯЗ РЗМ 117 от 11 07 2009г на началника на сектор Миграция при ОД МВР Пловдив с която на З Ф е наложена ПАМ забрана за влизане в страната за срок от 5 години ОТМЕНЯ Заповед с Рег ЯЗ РЗМ 115 от 11 07 2009г на началника на сектор Миграция при ОД МВР Пловдив с която на З Ф е наложена ПАМ принудително отвеждане до границата Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на сраните 108 Административно дело No 1325 2009 VI състав Дела от администр характер по ЗУТ и ЗКИР ГЕОРГИ КЬОЛОВ ЕТ КМЕТ НА ОБЩИНА РАКОВСКИ Председател и докладчик ЗДРАВКА Г ДИЕВА Решение от 29 12 2009г Отхвърля жалбата на Г Ч К в качеството на ЕТ Георги Кьолов със седалище и адрес на управление гр Раковски ул Средна гора 4 против Заповед ДЗ 111 28 07 2009г на Кмета на Община Раковски Осъжда Г Ч К в качеството на ЕТ Георги Кьолов да заплати на Община Раковски направените по делото разноски в размер на 150 лв Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд в 14 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му 109 Административно дело No 1326 2009 IV състав Дела от администр характер по ЗУТ и ЗКИР С Л З П П З Н Я З АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Докладчик АНЕЛИЯ И ХАРИТЕВА Определение от 17 12 2009г ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С Л З П П З и Н Я З против заповед РД 18 48 от 03 06 2009 г на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия картография и кадастър с която е одобрена кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив в частта относно ПИ с идентификатор 56784 540 26 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 1326 по описа на Административен съд Пловдив за 2009 година Определението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с частна жалба в 7 дневен срок от съобщаването 110 Административно дело No 1347 2009 IX състав Дела по КСО В И П ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик ВЕЛИЗАР С РУСИНОВ Решение от 18 12 2009г Обявява нищожността на отказ обективиран в писмо изх 60079 26 06 2009г на Н к Отдел администрация Пенсии Г Димова при РУ СО Пловдив Връща преписката на Директора на РУ СО Пловдив за решаване спора по същество и съобразяване на задължителните указания в мотивите Оставя без уважение искането на В И П за присъждане на разноски Решението подлежи на обжалване пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в 14 дневен срок от съобщението до страните че е изготвено 111 Административно дело No 1354 2009 VI състав Дела от администр характер по ЗУТ и ЗКИР Т С С НАЧАЛНИК РДНСК Председател и докладчик ЗДРАВКА Г ДИЕВА Решение от 29 12 2009г Отхвърля жалбата на Т С С против Заповед ДК 02 20 16 07 2009г на Началника на РДНСК Пловдив Осъжда Т С С да заплати на Ц К С сумата от 180лв разноски за адвокатско възнаграждение Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд в 14 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му 112 Административно наказателно дело К No 1357 2009 XXIII състав Наказателни касационни производства Т Г Ч ПЪРВО РПУ ПЛОВДИВ Председател ЗДРАВКА Г ДИЕВА Докладчик МИЛЕНА М ДИЧЕВА Решение от 14 12 2009г в законна сила от 14 12 2009г Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение 829 01 06 2009 г по НАХД 1794 2008 год по описа на Районен съд Пловдив Решението е окончателно 113 Административно наказателно дело К No 1381 2009 XIX състав Наказателни касационни производства ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА ТЕЛКОМ ООД Председател МАРИАНА М МИХАЙЛОВА Докладчик ТАТЯНА И НАНКОВА Решение от 17 12 2009г в законна сила от 17 12 2009г ОСТАВЯ В СИЛА Решение 31 17 07 2009 г на Първомайския районен съд постановено по НАХД 83 2009 г по описа на същия съд Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и или протест 114 Административно дело No 1386 2009 III състав Дела от администр характер данъчни К Л П ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик ТАНЯ Б КОМСАЛОВА Решение от 03 12 2009г ОТХВЪРЛЯ жалбата на К Л П ЕГН против Ревизионен акт К 09900071 10 06 2009г издаден от Росица Георгиева Скоколиева главен инспектор по приходите в ТД на НАП Кърджали потвърден с Решение 482 16 07 2009г на Директор Дирекция ОУИ Пловдив при ЦУ на НАП в частта с която на К Л П ЕГН са установени публични задължения за внасяне за данък по чл 48 от ЗДДФЛ за 2007г в размер на 2 550 52 лева и прилежаща лихва за забава в размер на 420 38 лева като НЕОСНОВАТЕЛНА ОСЪЖДА К Л П ЕГН да заплати на Дирекция ОУИ Пловдив при ЦУ на НАП юристконсултско възнаграждение в размер на 318 25 триста и осемнадесет лева и двадесет и пет стотинки лева РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му 115 Административно дело К No 1412 2009 XIX състав Касационни производства Б Й В В Й Б ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ АСЕНОВГРАД ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ АСЕНОВГРАД В Б Д К Б П А Б П Н Б П Й Н К К Б К Председател и докладчик МАРИАНА М МИХАЙЛОВА Решение от 17 12 2009г в законна сила от 17 12 2009г ОТМЕНЯ Решение 280 10 07 2009г постановено по гр дело 1236 по описа за 2008г на Асеновградски районен съд ІV ти гр състав ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг съдебен състав на Районен съд гр Асеновград Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и или протестиране 116 Административно дело No 1420 2009 XVII състав Дела от администр характер данъчни С Ш Х ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПАЗАРДЖИК Председател и докладчик ТАТЯНА И НАНКОВА Определение от 19 12 2009г ОТМЕНЯ Решение за отказ за възлагане на нова ревизия 16252 24 07 2009 г издадено от Териториалния директор на ТД на НАП гр Пазарджик с което на С Ш Х е отказано възлагането на нова ревизия по искане вх 16252 24 06 2009 г по описа на ТД на НАП гр Пазарджик във връзка с изменение на задължения за данъци установени с влязъл в сила и необжалван по съдебен ред Ревизионен акт 1300876 26 11 2008 г издаден от същата ТД на НАП ВРЪЩА преписката на Териториалния директор на ТД на НАП гр Пазарджик за постановяване на законосъобразен акт при съобразяване с указанията дадени в настоящото определение Определението е окончателно и не подлежи на обжалване 117 Административно дело No 1438 2009 XVI състав Дела от администр характер данъчни АЛБИС РИТЕЙЛ ХОЛДИНГС БВ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик КАЛИН Р КУМАНОВ Решение от 10 12 2009г ОТХВЪРЛЯ жалбата на Албис Ритейл Холдингс Б В със седалище в Холандия 1011 гр Амстердам ул Рапенбургершраат 204 данъчен номер 819392868 против Уведомление за отказ от издаване на становище за наличие или липса на основания за прилагане на СИДДО издадено с изх 70 00 4908 10 06 2009 г от орган по приходите в ТД на НАП гр Пловдив потвърдено с Решение 515 31 07 2009 г на Директора на Дирекция Обжалване и управление на изпълнението гр Пловдив ОСЪЖДА Албис Ритейл Холдингс Б В със седалище в Холандия 1011 гр Амстердам ул Рапенбургершраат 204 данъчен номер 819392868 да заплати в полза на Националната агенция за приходите Дирекция Обжалване и управление на изпълнението гр Пловдив сумата от 150 00 лв сто и петдесет лева юрисконсултско възнаграждение Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне 118 Административно дело No 1440 2009 IV състав Дела от администр характер по ЗУТ и ЗКИР КРИЧИМ ЕКСПРЕС ООД КМЕТ НА ОБЩИНА КРИЧИМ Председател и докладчик АНЕЛИЯ И ХАРИТЕВА Решение от 10 12 2009г ОТМЕНЯ като незаконосъобразна заповед 290 от 31 07 2009 г на кмета на Община Кричим с която е одобрен проект за изменение на ПУП ПР на УПИ VІІІ 2007 за стоп обсл дейност и УПИ VІІ 73 за стоп обсл дейност кв 131 като са обособени нови УПИ VІІІ 2007 за стоп обсл дейности VІ 73 стоп обсл дейности и ІХ 73 стоп обсл дейности ОСЪЖДА Община Кричим да заплати на Кричим експрес ООД с ЕИК 115631136 със седалище и адрес на управление град Кричим област Пловдив ул Търговска 44 сумата 850 осемстотин и петдесет лева представляваща разноски по делото Решението е окончателно и не подлежи на обжалване 119 Административно дело No 1448 2009 X състав Дела по КСО АСИМП МЦ КЮЧУК ПАРИЖ ООД ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Председател и докладчик ЯНКО А АНГЕЛОВ Решение от 14 12 2009г ОТМЕНЯ Писмена покана 16 1498 от 18 08 2009 г относно възстановяване на суми получени без правно основание издадена от Директора на РЗОК Пловдив с която е задължено АСИМП МЦ Кючук Париж ООД гр Пловдив да възстанови сумата в размер на 3047 50 лв ИЗПРАЩА преписката на Директора на РЗОК Пловдив за произнасяне в съответствие с указанията дадени в мотивите на решението ОСЪЖДА РЗОК Пловдив да заплати на дружеството АСИМП МЦ Кючук Париж ООД със седалище и адрес на управление гр Пловдив ул Георги Кондолов 43а сумата от 550лв петстотин и петдесет лева разноски по делото Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му 120 Административно дело No 1450 2009 VII състав Дела по ЗДС ЗОС ЗМСМА и ЗАдм ДРАГАЖЕН ФЛОТ ИСТЪР АД ЛЕТИЩЕ ПЛОВДИВ ЕАД Председател и докладчик ЯВОР И КОЛЕВ Решение от 07 12 2009г ОТМЕНЯ решение 10 от 20 08 2009г на изпълнителния директор на Летище Пловдив ЕАД с което е обявено класирането на участниците в процедура за продажба чрез търг с тайно наддаване на имот парцел ІІ кв 22 по регулационния план на село Буховци обл Търговище и АД то е отстранено от участие като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО ОСЪЖДА Летище Пловдив ЕАД с адрес на управление село Крумово обл Пловдивска да заплати на Драгажен флот Истър АД с адрес на управление гр Свищов ул Дунав 12 сумата от общо 200 двеста лева разноски по делото РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му 121 Административно дело No 1460 2009 XV състав Дела
  http://www.adms-pv.bg/spravki/dela/SD/SD_2009_12.htm (2012-09-22)

 • АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ - СВЪРШЕНИ ДЕЛА
  в законна сила от 02 12 2010г ОСТАВЯ В СИЛА решение 1047 28 05 2010 г постановен по НАХД 2009 2010 г по описа на Районен съд Пловдив Решението не подлежи на обжалване 88 Административно наказателно дело К No 1512 2010 XXIII състав Наказателни касационни производства С К К ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател ЗДРАВКА Г ДИЕВА Докладчик МИЛЕНА М ДИЧЕВА Решение от 13 12 2010г в законна сила от 13 12 2010г Изменя решението ОТМЕНЯ Решение 1195 15 06 2010 г на РС Пловдив постановено по НАХД 2727 2010 г ВМЕСТО КОЕТО ПОСТАНОВЯВА ИЗМЕНЯ НП 16 1600576 14 04 2010 г на Директора на Дирекция Инспекция по труда гр Пловдив с което на С К К в качеството му на управител на К И Технолоджи ООД Пловдив е наложено административно наказание глоба в размер на 2 500 лева за нарушение на чл 415 ал 1 от КТ КАТО НАМАЛЯВА размера на наложеното наказание глоба от 2 500 лв на 1 500 лева Решението е окончателно 89 Административно дело No 1533 2010 VII състав Други административни дела Г Л С ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ВЕТЕРИНАРНО МЕДИЦИНСКА АСЛУЖБА Председател и докладчик ЯВОР И КОЛЕВ Решение от 02 12 2010г ОТМЕНЯ решение изх 553 25 06 2010г на Директор на Регионална ветеринарномедицинска служба Пловдив с което е отказано предоставяне на достъп до обществена информация на Г Л С по негово заявление вх 612 от 14 09 09г като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО ИЗПРАЩА преписката по заявление вх 612 от 14 09 2009г на Г С на Директор на Регионална ветеринарномедицинска служба Пловдив за ново произнасяне по същество на направеното с нея искане при съобразяване задължителните указания по прилагане на закона дадени с настоящото съдебно решение ОПРЕДЕЛЯ едномесечен срок от влизане в сила на това съдебно решение на Директор на Регионална ветеринарномедицинска служба Пловдив да се произнесе с изричен писмен акт по заявление вх 612 от 14 09 2009г на Г Л С ОСЪЖДА Регионална ветеринарномедицинска служба Пловдив с адрес на призоваване гр Пловдив бул Марица 86 да заплати на Г Л С сумата от общо 210 двеста и десет лева разноски по делото РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му 90 Административно дело No 1545 2010 V състав Дела от администр характер данъчни ЛЮБИМЕЦ АВТОТРАНСПОРТ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик СТОИЛ Д БОТЕВ Решение от 27 12 2010г ОТХВЪРЛЯ жалбата на Любимец Автотранспорт ООД със седалище и адрес на управление гр Любимец ул Преслав 10 представлявано от управителя Кольо Маринов Видев против Ревизионен акт РА 260800 04 06 2008 г издаден от Веселина Георгиева Господинова инспектор по приходите при ТД на НАП гр Хасково потвърден с Решение 590 от 04 08 2008 г на Директора на Д ОУИ гр Пловдив ОСЪЖДА Любимец Автотранспорт ООД със седалище и адрес на управление гр Любимец ул Преслав 10 представлявано от управителя Кольо Маринов Видев да заплати на Дирекция ОУИ гр Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 899 12 осемстотин деветдесет и девет и 0 12 лв представляваща съдебни разноски Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването на страните 91 Административно дело No 1550 2010 VIII състав Дела от администр характер данъчни ПРИМА АГРО ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик НЕДЯЛКО Г БЕКИРОВ Решение от 07 12 2010г ОТХВЪРЛЯ жалбата Прима агро ООД със седалище и адрес на управление с Цалапица област Пловдив ул Любен Каравелов 13 против Ревизионен акт 161000043 от 10 05 2010г издаден от Марина Маринова Синджирлиева старши инспектор по приходите в ТД на НАП Пловдив потвърден с Решение 513 от 13 07 2010г на директора на Д ОУИ Пловдив при ЦУ на НАП с който на дружеството е допълнително начислен данък по ЗДДС в размер на 107 248 61 лв отказано е признаване на правото на приспадане на данъчен кредит в размер на 864 00 лв и са начислени съответните лихви ОСЪЖДА Прима агро ООД със седалище и адрес на управление с Цалапица област Пловдив ул Любен Каравелов 13 да заплати на Дирекция Обжалване и управление на изпълнението Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 2 612 25 лева представляваща юрисконсултско възнаграждение Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните 92 Административно дело No 1583 2010 VI състав Дела от администр характер по ЗУТ и ЗКИР МОБИЛТЕЛ ЕАД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик ЗДРАВКА Г ДИЕВА Решение от 02 12 2010г Отменя Заповед 10ОА1501 09 07 2010г на Кмета на Община Пловдив Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд в 14 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му 93 Административно дело No 1595 2010 VII състав Дела от администр характер данъчни МИКО МАРИЯ МАКАВЕЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик ЯВОР И КОЛЕВ Решение от 13 12 2010г ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН РА 160800810 09 07 2008г издаден от Пролетка Богомилова Русинова инспектор по приходите при ТД на НАП гр Пловдив потвърден с Решение 643 от 26 08 2008г на Директора на Дирекция ОУИ Пловдив в ЧАСТТА с която са допълнително определени данъчни задължения за данък по чл 35 ЗОДФЛ за 2005г и 2006г както следва за 2005г главница в размер на 1 131 80 лева и прилежаща лихва 342 18 лева и за 2006г главница в размер на 229 20 лева и прилежаща лихва в размер на 38 75 лева като ОТХВЪРЛЯ жалбата на М А М в качеството и на ЕТ Мико М М в останалата и част като НЕОСНОВАТЕЛНА ОСЪЖДА М А М в качеството и на ЕТ Мико М М със седалище и адрес на управление гр Сопот ул К Нектариев 14 да заплати на Дирекция Обжалване и управление на изпълнението гр Пловдив при ЦУ на НАП гр София сумата от 648 45 шестстотин четиридесет и осем лева и четиридесет и пет стотинки разноски по делото по съразмерност и компенсация РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му 94 Административно дело No 1597 2010 XVI състав Дела по КСО М П И ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик КАЛИН Р КУМАНОВ Решение от 21 12 2010г ОТМЕНЯ Решение 208 16 07 2010 г на Директора на РУ Социално осигуряване Пловдив и потвърденото с него Разпореждане О 15 000 00313 725 11 06 2010 г на Ръководителя по изплащането на обезщетенията и помощите при РУ СО Пловдив с което на М П И ЕГН е отказано отпускане и изплащане на парично обезщетение по болничен лист сер А 2008 3296795 за периода 26 03 19 05 2010 г представен от осигурителя ЕТ Капитал Татяна Василева ИЗПРАЩА делото като преписка на административния орган за ново произнасяне и постановяване на решение по съществото на спора при съобразяване на указанията отразени в мотивната част на настоящото решение ОСЪЖДА РУ Социално осигуряване Пловдив да заплати на на М П И ЕГН разноски по делото в размер на 230 лв двеста и тридесет лева Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба или протест пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне 95 Административно дело No 1598 2010 VII състав Дела по ЗОС ДАФИ ЕООД КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик ЯВОР И КОЛЕВ Решение от 03 12 2010г ОТХВЪРЛЯ жалбата на Дафи ЕООД с адрес на управление гр Пловдив срещу Заповед 10ОА 1528 15 07 2010г на Кмета на Община Пловдив с която е разпоредено изземването от дружеството на следния ползван от него имот частна общинска собственост застроено и незастроено дворно място с площ 260 кв м представляващо УПИ ХІІ 238 кв 10 по плана на кв Хаджи Димитър ведно с МЖ с площ 83 кв м и ПС1 с площ 23 кв м находящи се в гр Пловдив ул Брезовско шосе 3 РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му 96 Административно наказателно дело К No 1605 2010 XIX състав Наказателни касационни производства М К К ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик МАРИАНА М МИХАЙЛОВА Решение от 16 12 2010г в законна сила от 16 12 2010г ОСТАВЯ В СИЛА Решение 75 от 27 05 2010г на Асеновградски районен съд ІІІ ти н с постановено по НАХД 3 по описа на същия съд за 2010г Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и или протест 97 Административно дело No 1618 2010 XIV състав Дела от администр характер данъчни ИВАНКА ТЕНЕВА ТЕДИ ЕТ ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик ВЕЛИЧКА А ГЕОРГИЕВА Решение от 27 12 2010г ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на И М Т ЕГН в качеството й на ЕТ ТЕДИ ИВАНКА ТЕНЕВА БУЛСТАТ с адрес за кореспонденция и по чл 8 от ДОПК чрез пълномощника си адв С П против Решение 86 от 23 06 2010 г на Директора на Териториална дирекция на НАП гр Пловдив с което е потвърдено Постановление за налагане на обезпечителни мерки на основание чл 124 ал 4 във връзка с чл 122 ал 1 от ДОПК изх 3652 3 10 05 2010г издадено от Добрияна Овчарова публичен изпълнител при ТД на НАП гр Пловдив ИРМ Стара Загора ОСЪЖДА И М Т ЕГН в качеството й на ЕТ ТЕДИ ИВАНКА ТЕНЕВА БУЛСТАТ с адрес за кореспонденция и по чл 8 от ДОПК чрез пълномощника си адв С П да заплати на Териториална дирекция на НАП град Пловдив сумата 150 сто и петдесет лева разноски по делото Решението е окончателно и не подлежи на обжалване 98 Административно дело No 1619 2010 V състав Дела от администр характер данъчни АРКУТИНО ЕАД ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик СТОИЛ Д БОТЕВ Решение от 28 12 2010г Отхвърля жалба на Аркутино ЕАД със седалище и адрес на управление в гр Пловдив ул Алцеко 16 ет 2 срещу Решение 106 20 07 2010г на Директора на ТД на НАП Пловдив с което е потвърдено Постановление л 50 РД 10 239 09 07 2010г с което е отказана замяна на наложени обезпечителни мерки спрямо дружеството като неоснователна Осъжда Аркутино ЕАД със седалище и адрес на управление в гр Пловдив ул Алцеко 16 ет 2 представлявано от Б А С с ЕГН да заплати на Териториална дирекция на НАП гр Пловдив сумата от 150 сто и петдесет лева представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита Решението е окончателно и не подлежи на обжалване 99 Административно дело No 1630 2010 VIII състав Други административни дела ВИАСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ООД БДУВИБР ПЛОВДИВ Председател и докладчик НЕДЯЛКО Г БЕКИРОВ Решение от 03 12 2010г ОТХВЪРЛЯ жалбата на Виастройинженеринг ООД със седалище и адрес на управление гр Смолян бул България 85 против Решение РР 991 от 30 06 2010г издадено от директора на БДУВИБР Пловдив при МОСВ с което е отказано продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект с 300921 от 30 06 2005г за добив на инертни материали от руслото на река Въча издадено на Виастройинженеринг ООД Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните 100 Административно дело No 1630 2010 VIII състав Други административни дела ВИАСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ООД БДУВИБР ПЛОВДИВ Докладчик НЕДЯЛКО Г БЕКИРОВ Решение от 08 12 2010г ДОПУСКА поправка на явна фактическа грешка поради очевидна неточност в Решение 1676 от 03 12 2010г по административно дело 1630 по описа на съда за 2010г като в уводната част на решението да се чете Виастройинженеринг ООД със седалище и адрес на управление гр Смолян бул България 85 представлявано от юрисконсулт Л С пълномощник обжалва Решение РР 991 от 30 06 2010г издадено от директора на Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район с център Пловдив БДУВИБР при министерството на околната среда и водите МОСВ с което е отказано продължаване срока на действие на Разрешително за ползване на воден обект с 300921 от 30 06 2005г за добив на инертни материали от руслото на река Въча издадено на Виастройинженеринг ООД а в номерацията на страниците вместо адм дело 759 2009г да се чете адм дело 1630 2010г Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните 101 Административно дело No 1632 2010 X състав Други административни дела Р Х Х ДИРЕКТОР НА РЗОК ПЛОВДИВ Докладчик ЯНКО А АНГЕЛОВ Определение от 13 12 2010г ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Възражение с характер на жалба от Р Х Х в качеството й на едноличен търговец действащ с фирма ЕТ Д р Р Х Амбулатория за индивидуална практика за специализирана АГ помощ със седалище и адрес на управление град Пловдив ул Дюлево 14 етаж 5 ап 10 срещу Писмена покана с изх 16 2097 от 16 04 2010 година издадена от Директора на РЗОК Пловдив ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело 1632 от 2010 година по описа на Административен съд Пловдив Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне 102 Административно дело No 1647 2010 VIII състав Дела по ЗСПЗЗ и ЗВГЗГФ А А Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик НЕДЯЛКО Г БЕКИРОВ Решение от 21 12 2010г ОТМЕНЯ Заповед ЗД 00 98 от 09 06 2010г на Областен управител Пловдив с която е одобрен ПНИ на земеделски земи предоставени за ползване на граждани въз основа на актове по 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ за местностите Пайталка и Асарлъка в землището на село Анево община Сопот област Пловдив досежно имот с 00480 121 2 в местността Асарлъка ИЗПРАЩА преписката на Областен управител Пловдив за постановяване на за коносъобразен акт досежно собствеността размера и конфигурацията на имот с 00480 121 2 местността Асарлъка в землището на град Сопот съобразно указани ята изложени в настоящето решение Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните 103 Административно дело No 1676 2010 III състав Дела от администр характер данъчни Ц Д Т ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик ТАНЯ Б КОМСАЛОВА Решение от 01 12 2010г ОТМЕНЯ Решение 108 от 21 07 2010г на и д Директора на ТД на НАП Пловдив като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ Отказ за прекратяване на производството по изпълнително дело 74795 2002г с изпълнителен титул Наказателно Постановление 778 12 07 2002г на Началник Митница Пловдив поради изтекла погасителна давност по отношение на събираните публични държавни вземания постановен от Николай Калчев главен публичен изпълнител в Дирекция Събиране при ТД на НАП Пловдив като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН ВРЪЩА преписката на публичния изпълнител при ТД на НАП Пловдив офис Стара Загора за произнасяне по молбата на Ц Д Т ЕГН вх 74795 11 06 2010г за прекратяване на принудителното изпълнение по изпълнително дело 74795 2002г по описа на ТД на НАП Пловдив Офис Стара Загора съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона ОСЪЖДА Териториалната Дирекция на НАП Пловдив да заплати на Ц Д Т ЕГН офис 3 сумата от 700 седемстотин лева разноски по делото РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване 104 Административно дело No 1728 2010 VI състав Дела от администр характер данъчни Т Б Д ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик ЗДРАВКА Г ДИЕВА Решение от 22 12 2010г Отхвърля жалбата на Т Б Д против Ревизионен акт 161000926 27 05 2010г издаден от С Мицева гл инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив упълномощен със заповед К 1000926 27 05 2010г потвърден в обжалваната част за установените с него дължими суми данък по чл 35 от ЗОДФЛ отм за 2003г 2004г 2005г 2006г по чл 48 ЗОДФЛ за 2007г и лихви с Решение 542 21 07 2010г на Директора на Дирекция ОУИ Пловдив при ЦУ на НАП Осъжда Т Б Д против да заплати на Дирекция Обжалване и управление на изпълнението при ЦУ на НАП гр Пловдив сумата от 855 лв за осъществената юрисконсултска защита Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд в 14 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му 105 Административно дело No 1730 2010 V състав Дела от администр характер по ЗУТ и ЗКИР ГЕНЧО КАЙРЯКОВ ВИВИАН ЕТ НАЧАЛНИК РДНСК ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик СТОИЛ Д БОТЕВ Определение от 02 12 2010г ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от ГЕНЧО СТАЕВ КАЙРЯКОВ от град Хисар собственик на фирма ЕТ Генчо Кайряков Вивиан със седалище и адрес на управление град Хисар бул Христо Ботев 47 против мълчалив отказ на Началник сектор Пловдив при РДНСК Южен централен Район град Пловдив за отмяна или спиране на изпълнението на Заповед ДК 02 Пу 29 от 22 07 2008 година на началника на РДНСК Пловдив за премахване на незаконен строеж Едноетажна пристройка към ресторант Чадърите намиращ се в ПИ 434 по плана на кв Отдих и култура град Пловдив ПРЕКРАТЯВА производството по АХД 1730 2010 година по описа на Административен съд Пловдив V състав ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба от страните в 7 дневен срок пред ВАС от получаване на съобщението 106 Административно наказателно дело К No 1736 2010 XXII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХН НАДЗОР РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ АД Председател АНЕЛИЯ И ХАРИТЕВА Докладчик ГЕОРГИ Х ПАСКОВ Решение второ от 06 12 2010г ДОПУСКА поправка на очевидна фактическа грешка в Решение 1526 от 15 11 2010г постановено по к а н д 1736 по описа за 2010г на Административен съд Пловдив като на стр 1 ред 10 от решението да се чете 1736 по описа за 2010год а на ред 14 22 на стр 1 от делото да се чете Образувано е по жалба на Държавна агенция по метрологичен и технически надзор ДАМТН срещу Решение 1319 от 25 06 2010г постановено по НАХ 2876 по описа на ПРС за 2010г с което ХІІ Наказателен състав е отменил Наказателно постановление КГ 709 14 04 2010г на Председателя на Държавна агенция по метрологичен и технически надзор ДАМТН с което на РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ АД със седалище и адрес на управление гр Русе ул Николаевска 12 ет 3 ЕИК 117599032 представлявано от С О Н Изпълнителен директор е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 10000лв на основание чл 83 ал 1 от ЗАНН във вр с чл 34 ал 2 от ЗЧАВ за нарушение на чл 8 ал 2 от ЗЧАВ вр с чл 6 т 1 от Приложение 1 от НИКТГУРНК Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест 107 Административно дело No 1748 2010 XI състав Дела от администр характер данъчни ОРФЕЙ Б АД ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик МИЛЕНА М ДИЧЕВА Решение от 22 12 2010г ОТХВЪРЛЯ жалбата на Орфей Б АД с ЕИК по БУЛСТАТ 112066016 адрес за кореспонденция и по чл 8 от ДОПК гр Батак Пазарджишка област ул Партизанска 34 чрез председателя на Съвета на директорите Евангелос Герасимос Пападопулос против Решение 110 22 07 2010г издадено от Георги Щерев Тахов Заместник директор на ТД на НАП гр Пловдив с което е оставена без уважение жалба против Постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки на основание чл 121 ал 1 от ДОПК чл 124 ал 4 във връзка с чл 122 ал 1 от ДОПК и чл 195 ал 5 от ДОПК изх 17172 24 06 2010г издадено от Димитър Тодоров Христов на длъжност публичен изпълнител при ТД на НАП гр Пловдив ИРМ Пазарджик ОСЪЖДА Орфей Б АД с ЕИК по БУЛСТАТ 112066016 адрес за кореспонденция и по чл 8 от ДОПК гр Батак Пазарджишка област ул Партизанска 34 чрез председателя на Съвета на директорите Евангелос Герасимос Пападопулос да заплати на ТД на НАП гр Пловдив разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 150 лв Решението е окончателно 108 Административно дело No 1761 2010 XV състав Дела от администр характер по ЗУТ и ЗКИР Д Ж Я ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик ЛЮБОМИРА К НЕСТОРОВА Решение от 20 12 2010г ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д Ж Я с ЕГН а против Заповед ЗД 00 106 от 16 06 2010г на Областен управител на област Пловдив ОСЪЖДА Д Ж Я с ЕГН а да заплати в полза на Областна администрация Пловдив сумата в размер от 150 лв сто и петдесет лева Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщението до страните 109 Административно дело No 1775 2010 V състав Дела от администр характер данъчни САРС ГРУП ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ Председател и докладчик СТОИЛ Д БОТЕВ Определение от 02 12 2010г ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на САРС ГРУП ЕООД град Пловдив бул Васил Левски 168 представлявано от управителя АНГЕЛ МИХАЙЛОВ срещу Решение 1306 от 22 07 2010 година на Началника на Митница Пловдив ПРЕКРАТЯВА производството по АХД 1775 2010 година по описа на Административен съд Пловдив V състав ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от днес пред ВАС 110 Административно дело No 1778 2010 XVIII състав Дела от администр характер данъчни САРС ГРУП ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик ЙОРДАН Р РУСЕВ Определение от 09 12 2010г ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на САРС ГРУП ЕООД град Пловдив бул Васил Левски 168 представлявано от управителя АНГЕЛ МИХАЙЛОВ срещу Решение 1309 от 22 07 2010 година на Началника на Митница Пловдив ПРЕКРАТЯВА производството по АХД 1778 2010 година по описа на Административен съд Пловдив ХVІІІ състав ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от днес пред ВАС за ответника и от получаване на съобщението за жалбоподателя 111 Административно дело No 1781 2010 XVI състав Дела от администр характер данъчни САРС ГРУП ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик КАЛИН Р КУМАНОВ Определение от 10 12 2010г ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Сарс груп ЕООД с адрес за кореспонденция гр Пловдив бул Васил Левски 168 против решение 1312 22 07 2010 г на Началника на Митница Пловдив ПРЕКРАТЯВА производството по АХД 1781 2010 г по описа на Административен съд Пловдив ХVІ състав Определението подлежи на обжалване в 7 дневен срок от днес за ответника и в 7 дневен срок от съобщението до жалбоподателя и заинтересованата страна ТД на НАП Пловдив 112 Административно дело No 1782 2010 IX състав Дела от администр характер данъчни САРС ГРУП ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик ВЕЛИЗАР С РУСИНОВ Определение от 08 12 2010г ОТМЕНЯ разпореждането си за насрочване на делото от 26 08 2010 г ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Сарс Груп ЕООД ЕИК 126154355 с адрес за кореспонденция гр Пловдив бул Васил Левски 168 представлявано от управителя Ангел Михайлов против Решение 1313 22 07 2010 г на Началника на Митница Пловдив без разглеждане ПРЕКРАТЯВА производството по адм дело 1782 2010 г по описа на Административен съд Пловдив ОСЪЖДА Сарс Груп ЕООД ЕИК 126154355 с адрес за кореспонденция гр Пловдив бул Васил Левски 168 представлявано от управителя Ангел Михайлов да заплати на Митница Пловдив разноски в размер на 150 лв представляващи юрисконсултско възнаграждение Определението подлежи на оспорване от участвалите в производството страни с частна жалба в 7 дневен срок от днес пред ВАС 113 Административно дело No 1783 2010 XVIII състав Дела от администр характер данъчни САРС ГРУП ЕООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик ЙОРДАН Р РУСЕВ Определение от 09 12 2010г ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на САРС ГРУП ЕООД град Пловдив бул Васил Левски 168 представлявано от управителя АНГЕЛ МИХАЙЛОВ срещу Решение 1314 от 22 07 2010 година на Началника на Митница Пловдив ПРЕКРАТЯВА производството по АХД 1783 2010 година по описа на Административен съд Пловдив ХVІІІ състав ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба в 7 дневен срок от днес пред ВАС за ответника и от получаване на съобщението за жалбоподателя 114 Административно дело No 1785 2010 X състав Дела по ЗДС ЗОС ЗМСМА и ЗАдм БДЖ ЕАД КМЕТ НА ОБЩИНА КУКЛЕН Председател и докладчик ЯНКО А АНГЕЛОВ Решение от 30 12 2010г ОТХВЪРЛЯ жалбата на Български държавни железници ЕАД гр София ЕИК по БУЛСТАТ 130822878 със седалище и адрес на управление гр София ул Иван Вазов 3 срещу Акт 1 от 29 07 2010г за установяване на задължение за такса битови отпадъци издадено от ВРИД Кмет на Община Куклен Иван Апостолов с който са установени за внасяне от Дружеството 12 801 75лв дължими суми за такса битови отпадъци ТБО за 2010г и лихви за просрочие в размер на 108 33лв ОСЪЖДА Български държавни железници ЕАД гр София ЕИК по БУЛСТАТ 130822878 със седалище и адрес на управление гр София ул Иван Вазов 3 представлявано от Изпълнителния директор да заплати на Община Куклен сумата в размер на 708 20лв седемстотин и осем лева и 20 стотинки съставляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните 115 Административно дело No 1787 2010 X състав Други административни дела МБАЛ ПЛОВДИВ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА Председател и докладчик МИЛЕНА М ДИЧЕВА Решение от 09 12 2010г ОТМЕНЯ Предписание по Протокол за извършена проверка изх 998 30 07 2010 г издадено на основание чл 404 ал 1 т 1 от КТ от Ангелина Георгиева Бабунска главен инспектор при Дирекция Инспекция по труда Пловдив Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в 14 дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне 116 Административно дело К No 1794 2010 XXI състав Касационни производства Д В К Р В К С И К Й А С В Б С И Б С ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПЛОВДИВ Председател и докладчик МАРИАНА М МИХАЙЛОВА Решение от 16 12 2010г в законна сила от 16 12 2010г ОСТАВЯ В СИЛА Решение 1674 от 28 05 2010 г на Пловдивски районен съд ХVІ ти гр с постановено по АХД 2043 по описа на същия съд за 2010 г Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и или протест 117 Административно дело No 1806 2010 XI състав Дела по ЗСПЗЗ ЗВГЗГФ ЗОСОИ ЗВСВНОИ по ЗТСУ Г Т Т ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ ПЪРВОМАЙ Докладчик МИЛЕНА М ДИЧЕВА Определение от 09 12 2010г ОТМЕНЯ определението за даване ход по същество на спора ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата предявена от Г Т Т ПРЕКРАТЯВА производството по адм дело 1806 2010 год по описа на Административен съд Пловдив Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд в 7 дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне 118 Административно дело No 1821 2010 VII състав Дела по КСО К Н С ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик ЯВОР И КОЛЕВ Решение от 20 12 2010г ОТХВЪРЛЯ жалбата на К Н С срещу Решение 238 06 08 2010г на Ръководителя на ТП на НОИ Пловдив с което е отхвърлена жалбата и срещу Разпореждане 1000 02 07 2010г на Ръководител на Контрол по разходите на ДОО в ТП на НОИ Пловдив с което е постановено събиране от нея на сумата от 961 19 лева представляваща неоснователно получено плащане от държавното обществено осигуряване и сумата от 369 54 лева лихви за забава до дата 24 06 2010г като НЕОСНОВАТЕЛНА ОСЪЖДА К Н С да заплати на ТП на НОИ Пловдив с адрес гр Пловдив ул Любен Каравелов 7 сумата от 219 84 двеста и деветнадесет лева и осемдесет и четири стотинки разноски по делото РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му 119 Административно дело No 1823 2010 XIII състав Дела по ЗОС ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик ГЕОРГИ Х ПАСКОВ Решение от 28 12 2010г ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНО Решение 301 взето с Протокол 22 03 08 2010 г на ОбС Пловдив ОСЪЖДА Общински съвет гр Пловдив да заплати на Областна администрация гр Пловдив направените съдебни разноски в размер на 150 сто и петдесет лева Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред ВАС в четиринадесетдневен срок от уведомяването на страните 120 Административно наказателно дело К No 1848 2010 XXI състав Наказателни касационни производства М П Т ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР ПЛОВДИВ Председател ЯВОР И КОЛЕВ Докладчик ЯНКО А АНГЕЛОВ Решение от 15 12 2010г в законна сила от 15 12 2010г ОСТАВЯ В СИЛА Решение 85 от 10 06 2010 година постановено по НАХД 16 от 2010 година по описа на Районен съд Асеновград с което е потвърдено издаденото от ВНД Директор на ОД на МВР Пловдив наказателно постановление НП 73 от 19 12 2009 г с което е наложено на М П Т административно наказание глоба в размер на 2000 лева за нарушение на чл 45 ал 2 от Закона за закрила на детето ЗЗД Решението е окончателно и не подлежи на обжалване 121 Административно наказателно дело К No 1854 2010 XXI състав Наказателни касационни производства ОБЩИНА ПЛОВДИВ БИОМЕДА 2000 ЕООД Председател ЯВОР И КОЛЕВ Докладчик ЯНКО А АНГЕЛОВ Решение от 15 12 2010г в законна сила от 15 12 2010г ОСТАВЯ В СИЛА Решение 1467 от 29 07 2010 година постановено по НАХД 3463 2010г по описа на Районен Съд Пловдив ІІ н с с което е отменено НП 1576 03 05 2010г издадено от Директора на Дирекция МД и ТБО и ревизионен контрол при Община Пловдив с което на Биомеда 2000 ЕООД със седалище и адрес на управление гр Пловдив ул Н Шилева 31 е наложено на основание чл 127 ал 1 ЗМДТ административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 100 лева за нарушение на разпоредбата на чл 54 ал 1 ЗМДТ РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване 122 Административно наказателно дело К No 1855 2010 XIX състав Наказателни касационни производства СКОК С ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател ЗДРАВКА Г ДИЕВА Докладчик МИЛЕНА М ДИЧЕВА Решение от 22 12 2010г в законна сила от 22 12 2010г ОСТАВЯ В СИЛА Решение 1257 21 06 2010г постановено по НАХД 2934 по описа за 2010 г на Районен съд гр Пловдив ІІІ н с с което е потвърдено НП 29927 0042364 от 13 05 2009 г издадено от Директора на дирекция Обслужване в Териториална дирекция на НАП гр Пловдив с което на Скок С ЕООД гр Пловдив на основание чл 178 предл 1 от ЗДДС е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв за извършено нарушение на чл 96 ал 1 от ЗДДС Решението е окончателно 123 Административно наказателно дело К No 1866 2010 XXI състав Наказателни касационни производства Д К Ч ОБЩИНА АСЕНОВГРАД Председател и докладчик ЯВОР И КОЛЕВ Решение от 15 12 2010г в законна сила от 15 12 2010г ОТМЕНЯ съдебно решение 101 27 07 2010г по НАХД 307 2010г по описа на Районен съд Асеновград ІV н състав с което е потвърдено наказа телно постановление НП 198 от 28 05 2010г на Кмета на Община Асеновград с което за нарушение на чл 16 ал 1 от НОПОРЧБДТОА на Д К Ч е наложено административно наказание глоба в размер на 50 лева ВРЪЩА делото на Районен Съд гр Асеновград за ново разглеждане от друг състав на същия Съд РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване 124 Административно дело No 1869 2010 VIII състав Други административни дела БУШИДО 2 ЕООД ДИРЕКТОР НА БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ УВИБР ПЛОВДИВ Докладчик НЕДЯЛКО Г БЕКИРОВ Определение от 17 12 2010г ОТМЕНЯ определението за даване ход на делото по същество ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Бушидо 2 ЕООД със седалище и адрес на управление гр Пловдив ул Брезовско шосе 176а против Решение РР 1022 от 19 08 2010г издадено от директора на БДУВИБР Пловдив при МОСВ с което е отнето Разрешително за ползване на повърхностен воден обект с 32150056 от 06 07 2009г за възстановяване нормалната проводимост на река Стряма чрез изземване на излишни инертни материали от наноси издадено на ЕТ ГИГ Гюлхан Алиева със седалище и адрес на управление гр Пловдив ул Стръмна 4 ПРЕКРАТЯВА производството по делото Определението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 7 дневен срок от съобщаването му на страните 125 Административно дело No 1878 2010 VII състав Дела по ЗМСМА ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик ЯВОР И КОЛЕВ Решение от 29 12 2010г ОТХВЪРЛЯ оспорването от Областен управител на област Пловдив с адрес гр Пловдив пл Никола Мушанов 1 на Решение 306 взето с протокол 22 от 03 08 2010г повторно прието с решение 346 взето с протокол 23 от 18 08 2010г и двете на Общински съвет Пловдив с което е създадено общинско предприятие Туризъм приета е бюджетната му сметка увеличен е натуралния показател численост на персонала по сборния бюджет на Община Пловдив одобрено е месечното разпределение на средствата за заплати на общинското предприятие и е закрита Дирекция Туризъм като част от структурата на общинската администрация като НЕОСНОВАТЕЛНО РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му 126 Административно дело No 1884 2010 V състав Дела от администр характер по ЗУТ и ЗКИР ГЕНЧО КАЙРЯКОВ ВИВИАН ЕТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК СОФИЯ Председател и докладчик СТОИЛ Д БОТЕВ Определение от 07 12 2010г ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на ЕТ Г К Вивиан срещу Заповед РД 18 48 03 06 2009 г на ИД на АГКК София ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по адм дело 1884 2010 г по описа на Административен съд Пловдив V адм състав Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7 дневен срок от получаване на съобщение за неприсъствалите страни 127 Административно наказателно дело К No 1888 2010 XX състав Наказателни касационни производства РУСО ПЛОВДИВ С И С Председател и докладчик ВЕЛИЗАР С РУСИНОВ Решение от 09 12 2010г в законна сила от 09 12 2010г Оставя в сила Решение 20 от 13 07 2010г постановено по НАХД 68 2010г по описа на Районен съд град Първомай ІІІ съдебен състав Решението не подлежи на обжалване 128 Административно наказателно дело К No 1890 2010 XXII състав Наказателни касационни производства ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ НА НАП ПЛОВДИВ П С А Председател АНЕЛИЯ И ХАРИТЕВА Докладчик СТОИЛ Д БОТЕВ Решение от 09 12 2010г в законна сила от 09 12 2010г ОСТАВЯ В СИЛА Решение 1390 08 07 2010г постановено по НАХД 3089 по описа на ПРС за 2010г на ХХ ти наказателен състав Решението е окончателно 129 Административно наказателно дело К No 1899 2010 XIX състав Наказателни касационни производства А М С ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ ДАИ ПЛОВДИВ Председател и докладчик МАРИАНА М МИХАЙЛОВА Решение от 16 12 2010г в законна сила от 16 12 2010г ОСТАВЯ В СИЛА Решение 1409 от 15 07 2010 г постановено по НАХД 3773 по описа на Районен съд Пловдив за 2010 г ІІІ н с в частта с която е ПОТВЪРДЕНО Наказателно постановление 36 0000626 26 05 2010г на Началника на ОО КД ДАИ гр Пловдив с което на А М С са наложени следните административни наказания за нарушение по чл 38 от Наредба 34 от 06 12 1999 г и на основание чл 95 ал 1 от ЗАвП ГЛОБА в размер на 500 лв и за нарушение по чл 39 от Наредба 34 от 06 12 1999 г на МТ и на основание чл 94 ал 1 от ЗАвП ГЛОБА в размер на 500 лв който размер е НАМАЛЕН от първоинстанционния съд съответно от 800 лв на 500 лв за всяко от процесните нарушения Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест 130 Административно наказателно дело К No 1901 2010 XX състав Наказателни касационни производства РИОКОЗ ПЛОВДИВ БОБЧЕВ ЕООД Председател ВЕЛИЗАР С РУСИНОВ Докладчик ЙОРДАН Р РУСЕВ Решение от 14 12 2010г в законна сила от 14 12 2010г Оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА решение 1432 от 21 07 2010 г постановено по НАХД 2063 2010г Районен съд Пловдив ХVІ н с Решението е окончателно 131 Административно наказателно дело К No 1915 2010 XX състав Наказателни касационни производства Н Н Н ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ Председател ВЕЛИЗАР С РУСИНОВ Докладчик ТАНЯ Б КОМСАЛОВА Решение от 07 12 2010г в законна сила от 07 12 2010г ОСТАВЯ В СИЛА Решение 19 12 07 2010г по НАХД 81 200г по описа на Районен съд Първомай с което е потвърдено наказателно постановление 16 22 08 04 2008г на Началник отдел Рибарство и контрол към ТЗ на ИАРА гр Пловдив РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване 132 Административно дело No 1932 2010 V състав Дела от администр характер данъчни Е
  http://www.adms-pv.bg/spravki/dela/SD/SD_2010_12.htm (2012-09-22)

 • АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ПЛОВДИВ - СВЪРШЕНИ ДЕЛА
  определено е ЕАД 10BG003000Н0017183 20100209 ОСЪЖДА САДАТ ООД с адрес гр Пловдив бул Васил Левски 168 с управител Сюхейла Куртулду ЕИК 825355508 да заплати на Митница Пловдив разноски в размер на 267лв двеста шестдесет и седем лева Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването 107 Административно дело No 1964 2011 VIII състав Други административни дела И Й И ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ СОФИЯ Председател и докладчик НЕДЯЛКО Г БЕКИРОВ Решение от 22 12 2011г ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане с 01 6500 25032 от 14 04 2011г на заместник изпълнителния директор на Държавен фонд Земеделие с който И Й И е задължен да възстанови недължимо платена сума от 5 748 26 лева по Общо заявление за единно плащане на площ за 2009г с УИН 16 230509 48124 ОСЪЖДА Държавен фонд Земеделие да заплати на И Й И сумата от 310 00 лева представляваща направените по делото разноски Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните 108 Административно дело No 1966 2011 III състав Други административни дела В В Т ЗАМ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР ДФ ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик ТАНЯ Б КОМСАЛОВА Решение от 15 12 2011г ПРОГЛАСЯВА ЗА НИЩОЖЕН Акт за установяване на публично държавно вземане 01 6500 24522 от 13 04 2011г издаден от зам Изпълнителния Директор на ДФ Земеделие с който е установено че държавата респ ДФ Земеделие има изискуемо публично държавно вземане спрямо В В Т ЕГН в размер на 486 89 лева съставляваща недължимо платена сума във връзка с подадено Общо Заявление за единно плащане на площ за 2009г с УИН 16 220609 56520 РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14 дневен срок от съобщаването му на страните 109 Административно дело No 1982 2011 XII състав Дела по ЗДС ЗОС ЗМСМА и ЗАдм ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик МАРИАНА М МИХАЙЛОВА Определение от 22 12 2011г ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ оспорването на Областния управител на Област Пловдив обективирано в негова Заповед ЗД 06 7 от 20 07 2011г на Решение на Общински съвет Пловдив 219 прието по Протокол 15 16 06 2011 г в частите по точки 7 8 9 и 10 ПРЕКРАТЯВА производството по адм дело 1982 2011 г по описа на Административен съд гр Пловдив Определеното подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7 мо дневен срок считано от днес за страните 110 Административно дело No 1988 2011 XVIII състав Дела от администр характер данъчни АНЖЕЛУС ЕСТЕЙТ АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик ЙОРДАН Р РУСЕВ Решение от 15 12 2011г ОТМЕНЯ по жалба на Анжелус естейт АД ЕИК със седалище и адрес на управление гр Ст Загора кв Индустриален птицекланица Градус представлявано от А В К изпълнителен директор Ревизионен акт РА 161004729 от 14 03 2011г издаден от Райна Борисова Танева гл инспектор по приходите в Териториална дирекция на Националната агенция за приходите ТД на НАП гр Пловдив потвърден с Решение 494 от 10 06 2011г на директора на Дирекция Обжалване и управление на изпълнението Д ОУИ гр Пловдив при Централно управление на НАП ЦУ на НАП в частта с който на дружеството е отказан данъчен кредит в размер на 313788лв като незаконосъобразен ОСЪЖДА Дирекция Обжалване и управление на изпълнението гр Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на Анжелус естейт АД ЕИК със седалище и адрес на управление гр Ст Загора кв Индустриален птицекланица Градус представлявано от А В К изпълнителен директор сумата от 2900 две хиляди и деветстотин лв разноски по делото Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните 111 Административно дело No 1990 2011 XVIII състав Дела от администр характер данъчни САДАТ ООД НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ Председател и докладчик ЙОРДАН Р РУСЕВ Решение от 09 12 2011г ОТМЕНЯ по жалба на ООД с ЕИК със седалище и адрес на управление гр Пловдив бул представлявано от управителя С К Решение 1200 от 07 07 2011 г на Началник Митница Пловдив с което е определено доплащане на ДДС в размер на 4 484 01 лв ОСЪЖДА Митница Пловдив да заплати на ООД с ЕИК със седалище и адрес на управление гр Пловдив бул представлявано от управителя С К сумата от 200 лв двеста лева представляващи сторените по делото разноски Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването 112 Административно дело No 2010 2011 XVI състав Дела от администр характер данъчни ЕДА ИМПОРТ ЕКСПОРТ ЕООД КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик КАЛИН Р КУМАНОВ Определение от 15 12 2011г Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба подадена от ЕДА ИМПОРТ ЕКСПОРТ ЕООД с БУЛСТАТ 8253338010 със седалище и адрес на управление гр Пловдив бул Княгиня Мария Луиза 76 представлявано от управителя Аднан Кюрклю представляван от пълномощника си М М Б с ЕГН същата жалба подадена с вх 7000 358 28 07 2011 г по описа на Район Източен при Община Пловдив ПРЕКРАТЯВА производството по адм дело 2010 2011 г по описа на Административен съд Пловдив ХVІ състав ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС в 7 дневен срок от днес 113 Административно дело No 2029 2011 X състав Дела от администр характер данъчни Н И Ю ГОЛД ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик ЯНКО А АНГЕЛОВ Решение от 12 12 2011г ИЗМЕНЯ Ревизионен акт РА 131100254 05 04 2011 г издаден от Веска Дошкова на длъжност главен инспектор по приходите в ТД на НАП град Пловдив ИРМ Пазарджик потвърден с Решение 543 20 06 2011 година на Заместник директора на Дирекция Обжалване и управление на изпълнението град Пловдив като НАМАЛЯВА допълнително определения корпоративен данък за 2009 г от 19 584 18лв на 10 585 82лв и прилежащите лихви от 2 048 80лв на 1107 44лв ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата част ОСЪЖДА Дирекция Обжалване и управление на изпълнението гр Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на Н и Ю голд ЕООД гр Пловдив ул 4 ти януари 36 ет 4 ап 6 представлявано от управителя И Н С сумата в размер на 91 90лв деветдесет и един лев и деветдесет стотинки съобразно уважената част от жалбата ОСЪЖДА Н и Ю голд ЕООД град Пловдив ул 4 ти януари 36 ет 4 ап 6 представлявано от управителя И Н С да заплати на Дирекция Обжалване и управление на изпълнението град Пловдив при ЦУ на НАП сумата в размер на 683 87лв шестстотин осемдесет и три лева и осемдесет и седем стотинки съобразно отхвърлената част от жалбата Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне 114 Административно дело No 2031 2011 IV състав Дела от администр характер данъчни МИНЕРАЛСУВЕНИР АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик АНЕЛИЯ И ХАРИТЕВА Решение от 05 12 2011г ОТХВЪРЛЯ жалбата Минералсувенир АД с ЕИК 000220676 със седалище и адрес на управление град Кърджали бул България 103 представлявано от изпълнителния директор Д К Е против ревизионен акт 131004010 от 12 01 2011 г издаден от Н А Ангелова главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП ИРМ Пазарджик потвърден с решение 582 от 30 06 2011 г на зам директора на Дирекция Обжалване и управление на изпълнението Пловдив при ЦУ на НАП в частта за дължимия ДДС в размер на 66 745 89 лева и лихви в размер на 37 218 23 лева ОСЪЖДА Минералсувенир АД с ЕИК 000220676 със седалище и адрес на управление град Кърджали бул България 103 представлявано от изпълнител ния директор Д К Е да заплати на Дирекция Обжалване и управление на изпълнението град Пловдив при ЦУ на НАП сумата 2 530 две хиляди и петстотин и тридесет лева юрисконсултско възнаграждение Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в четиринадесетдневен срок от съобщаването 115 Административно дело No 2068 2011 VIII състав Дела от администр характер данъчни СОМОНТИФИЯ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик НЕДЯЛКО Г БЕКИРОВ Решение от 05 12 2011г ОТХВЪРЛЯ жалбата на Сомонтифия ООД със седалище и адрес на управление гр Пловдив бул Константин Величков 2 ет 2 ап 13 против Ревизионен акт с 1611000305 от 13 04 2011г издаден от Лилия Браниславова Еленкова старши инспектор по приходите в ТД Пловдив на НАП потвърден с Решение 568 от 28 06 2011г на директора на Д ОУИ Пловдив при ЦУ на НАП с който на дружеството е определен допълнително данък по чл 37 от ЗДДФЛ за 2007г в размер на 711 87 лв и прилежащи лихви в размер на 284 27 лв за 2008г в размер на 1 340 81 лв и прилежащи лихви от 328 76 лв и за 2009г в размер на 985 11 лв и прилежащи лихви от 121 77лв ОСЪЖДА Сомонтифия ООД със седалище и адрес на управление гр Пловдив бул Константин Величков 2 ет 2 ап 13 да заплати на Дирекция Обжалване и управление на изпълнението гр Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 366 36 лева юрисконсултско възнаграждение Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните 116 Административно дело No 2071 2011 X състав Дела от администр характер данъчни ДИДАВА ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик ЯНКО А АНГЕЛОВ Решение от 27 12 2011г ОТХВЪРЛЯ жалбата на Дидава ЕООД със седалище и адрес на управление гр Пловдив ул Карловска 4 с ЕИК 115832388 против Ревизионен акт 131004106 от 04 02 2011 год издаден от Г П Й старши инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив офис Пазарджик потвърден с Решение 469 от 01 06 2011 год на Директор дирекция Обжалване и управление на изпълнението ОУИ при ЦУ на НАП гр Пловдив с които на Дидава ЕООД в потвърдената и обжалвана част не е признат данъчен кредит в размер на 1696162 92 лв и прилежаща лихва в размер на 325371 92 лв ОСЪЖДА Дидава ЕООД със седалище и адрес на управление гр Пловдив ул Карловска 4 с ЕИК 115832388 да заплати на Дирекция Обжалване и управление на изпълнението при ЦУ на НАП град Пловдив сумата от 40880 70 лв четиридесет хиляди осемстотин и осемдесет лева и седемдесет стотинки за осъществената юрисконсултска защита Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне 117 Административно дело No 2080 2011 XVI състав Дела по ЗОСОИ Р Л Р ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ Председател и докладчик КАЛИН Р КУМАНОВ Определение от 13 12 2011г Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р Л Р подадена с вх ЖГ 01 117 от 21 07 2011 г по описа на Областната администрация Пловдив срещу заповед ЗД 00 91 от 12 07 2011 г на Областния управител на Пловдивска област ПРЕКРАТЯВА производството по адм дело 2080 2011 г по описа на Административен съд Пловдив ХVІ състав Определението подлежи на обжалване пред ВАС в 7 дневен срок от днес за присъстващите днес страни и в 7 дневен срок от съобщението до заинтересованите страни С И С И Л Р и ответника 118 Административно дело No 2081 2011 XVI състав Дела по ЗМСМА КАСТЕЛО ЕООД ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик КАЛИН Р КУМАНОВ Решение от 16 12 2011г ОТМЕНЯ Заповед 11ОА1244 20 05 2011 г на Кмета на община Пловдив ОСЪЖДА община Пловдив да заплати на Кастело ЕООД със седалище в гр Пловдив и адрес на управление ул Отец Паисий 4 Булстат 115227204 представлявано от К И К сумата от 450 лв четиристотин и петдесет лева разноски по делото ОСЪЖДА община Пловдив да заплати на ЕТ Теник Йордан Николов със седалище в гр Пловдив и адрес на управление ул Бегония 2 ЕФН 1592074001 сумата от 200 лв двеста лева разноски по делото Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне 119 Административно дело No 2108 2011 XIII състав Дела по КСО Д Н Д ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик ГЕОРГИ Х ПАСКОВ Определение от 22 12 2011г ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д Н Д против Решение 294 от 23 06 2011г на Директора на РУ СО гр Пловдив ПРЕКРАТЯВА производството по адм дело 2108 по описа за 2011г на Административен съд Пловдив Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховният административен съд на Р България в седем дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне 120 Административно дело No 2114 2011 VIII състав Други административни дела Н С П ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ Председател и докладчик НЕДЯЛКО Г БЕКИРОВ Решение от 09 12 2011г ОТМЕНЯ Акт за установяване на публично държавно вземане с 01 6500 24460 от 13 04 2011г на заместник изпълнителния директор на Държавен фонд Земеделие с който Н С П е задължен да възстанови недължимо платена сума от 989 61 лв по Общо заявление за единно плащане на площ за 2009г с УИН 16 050509 36914 ОСЪЖДА Държавен фонд Земеделие да заплати на Н С П сумата от 10 00 лева представляваща направените по делото разноски Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните 121 Административно дело No 2142 2011 XVII състав Дела по ЗОС Д И Г Д С Ц З Г К КМЕТ НА РАЙОН ЦЕНТРАЛЕН ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик ТАТЯНА И ПЕТРОВА Определение от 08 12 2011г ОТМЕНЯ определение от 08 11 2011 год за даване на ход по същество на административноправния спор ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д И Г Д С Ц и З Г К против Писмо изх 94006 30985 28 06 2011 г на Кмета на Район Централен при Община Пловдив ПРЕКРАТЯВА производството по адм дело 2142 2011 г по описа на Пловдивския административен съд Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в седемдневен срок от съобщаването му 122 Административно дело No 2192 2011 XVIII състав Дела от администр характер по ЗУТ и ЗКИР Д Х Д КИНГС ТАБАКО ЕАД НАЧАЛНИК СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР Председател и докладчик ЙОРДАН Р РУСЕВ Решение от 09 12 2011г ОТМЕНЯ по жалба на Кингс Табако ЕАД ЕИК 825212392 със седалище и адрес на управление представлявано Б Д К Заповед КД 14 16 900 от 08 07 2011г на началника на СГКК Пловдив с която е одобрено изменение в кадастрални регистри на с Бенковски ЕКАТТЕ 03839 община Марица одобрена със заповед РД 18 81 05 12 2007г на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия картография и кадастър АГКК Заповедта важи и за ПИ 03839 44 18 с площ 12189 кв м начин на трайно ползване за стопански двор собственост на Д Х Д въз основа на документ нотариален акт 144 том 91 рег 27150 дело 21788 от 27 09 2007г и Кингс табако ЕАД въз основа на документ акт за държавна собственост 46 от 10 07 1968г издаден от Окръжен народен съвет Пловдив Кингс табако ЕАД въз основа на документ акт за държавна собственост 47 07 01 1969г издаден от Окръжен народен съвет Пловдив в частта й с която в регистъра на собствениците е записан Д Х Д ОТХВЪРЛЯ жалбата на Д Х Д ЕГН против Заповед КД 14 16 900 от 08 07 2011г на началника на СГКК Пловдив с която е одобрено изменение в кадастрални регистри на с Бенковски ЕКАТТЕ 03839 община Марица одобрена със заповед РД 18 81 05 12 2007г на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия картография и кадастър АГКК като неоснователна ИЗПРАЩА преписката на началник на СГКК Пловдив за издаване на законосъобразен акт при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона изложени в настоящето решение ОСЪЖДА СГКК Пловдив да заплати на Кингс Табако ЕАД ЕИК 825212392 със седалище и адрес на управление представлявано Б Д К сумата в размер на 200 двеста лева разноски по делото Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните 123 Административно дело No 2197 2011 VI състав Дела от администр характер данъчни Х Д С ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик ЗДРАВКА Г ДИЕВА Решение от 14 12 2011г Отменя Ревизионен акт 161005238 22 03 2011г издаден от ст инспектор по приходите при ТД на НАП Пловдив потвърден с Решение 604 05 07 2011г на Директора на Дирекция ОУИ Пловдив при ЦУ на НАП в частта за установени задължения за задължителни осигурителни вноски както следва за фонд Държавно обществено осигуряване за периода 01 01 2003 г 31 12 2003 г 01 01 2004г 31 12 2004г 01 01 2005г до м 08 2005г вкл за вноски за Допълнително задължително пенсионно осигуряване за универсален пенсионен фонд за периода 01 01 2003 г 31 12 2003 г 01 01 2004г 31 12 2004г и 01 01 2005г до м 08 2005г вкл ведно със законната лихва върху тях Отхвърля жалбата в останалата част за установени задължения за задължителни осигурителни вноски както следва за фонд Държавно обществено осигуряване за периода м 09 31 12 2005г в размер на 228 80 лв и прилежащи лихви 274 78 лв за вноски за Допълнително задължително пенсионно осигуряване за универсален пенсионен фонд за периода м 09 2005г 31 12 2005г в размер на 35 20 лв и лихви от 42 28 лв Осъжда Дирекция ОУИ Пловдив при ЦУ на НАП да заплати на Х Д С ЕТ Х С сумата от 387 86 лв представляваща съответната част от адвокатското възнаграждение Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за постановяването му 124 Административно дело No 2201 2011 VI състав Дела от администр характер по ЗУТ и ЗКИР М Н Х Д Х Х КМЕТ НА ОБЩИНА РОДОПИ Председател и докладчик ЗДРАВКА Г ДИЕВА Решение от 20 12 2011г Отменя Заповед 416 30 06 2011г на Кмета на Община Родопи за одобряване на ПУП План за регулация и застрояване ПРЗ за кв 26 с Храбрино като отпада УПИ XIV зеленина и се образува нов УПИ XIV ТП ТИ и ООД по червените и кафяви линии зачертаване и надпис в УПИ XIV ТП ТИ и ООД ново застрояване за трафопост по означеното с червен контур и коти в черно определена устройствена зона Жм с показатели указани в матрицата със син цвят в частта досежно застрояването Връща преписката на Кметът на Община Родопи за извършване на корекции в част застрояване при спазване указанията в обстоятелствената част на решението и издаване на единен административен акт съдържащ текстова и графична част Решението може да се обжалва пред Върховния Административен Съд чрез Административен съд Пловдив в 14 дневен срок от съобщението за постановяването му 125 Административно дело No 2231 2011 XIV състав Дела от администр характер по ЗУТ и ЗКИР И Д Д РДНСК ПЛОВДИВ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН Председател и докладчик ВЕЛИЧКА А ГЕОРГИЕВА Решение от 21 12 2011г ОТХВЪРЛЯ жалбата на И Д против заповед ДК 02 ЮЦР 393 17 06 2011г на началника на РДНСК ЮЦР ведно със заповед ДК 14 ЮЦР 186 10 08 2011 г за поправка номера на заповед ДК 02 ЮЦР 393 17 06 2011 г който следва да се чете заповед ДК 02 ЮЦР 415 07 07 2011 г с която на основание чл 225 ал 2 т 2 ЗУТ е наредено премахването на незаконен строеж Масивна едноетажна постройка към съществуваща жилищна сграда и масивна второстепенна постройка находящи се в урегулиран поземлен имот УПИ VІІ 1714 кв 63 по плана на гр Стамболийски с административен адрес собственост на И Д Д Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването му с препис за страните 126 Административно дело No 2233 2011 XVIII състав Дела от администр характер данъчни ЛЕСИЧОВО АД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик ЙОРДАН Р РУСЕВ Решение от 27 12 2011г ОТМЕНЯ по жалба на Лесичово АД ЕИК със седалище и адрес на управление с Труд обл Пловдивска ул 23 представлявано от Илия Гошев Михов Ревизионен акт 160900462 08 06 2009 г издаден от Петър Костадинов Костадинов главен инспектор по приходите в Териториална дирекция на НАП гр Пловдив потвърден с Решение 529 06 08 2009 г на Директора на дирекция Обжалване и управление на изпълнението гр Пловдив при ЦУ на НАП в частта за отказ да се приспадне данъчен кредит в размер на 90 000 лв за доставка на услуги СМР съгласно договор по ф ри 294 14 08 2007 г и 295 27 08 2007 г издадени от Експорт Интернешънъл 07 ЕООД за разликата над 58 971 лева до пълния размер определен с РА 90 000 лева както и в частта относно съответните лихви за забава като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗЕН ОТХВЪРЛЯ жалбата в останалата й част РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 14 дневен срок от съобщението до страните за постановяването му 127 Административно дело No 2237 2011 VIII състав Дела от администр характер данъчни ФУНГИ БГ ЕООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик НЕДЯЛКО Г БЕКИРОВ Решение от 14 12 2011г ОТХВЪРЛЯ жалбата на Фунги БГ ЕООД със седалище и адрес на управление гр Пловдив ул Боримечка 13а ет 4 ап В против Ревизионен акт с 131100261 от 17 05 2011г издаден от Стефка С Чавдарова старши инспектор по приходите в ТД Пловдив ИРМ Пазарджик на НАП потвърден с Решение 693 от 27 07 2011г на директора на Д ОУИ Пловдив при ЦУ на НАП с който на дружеството е отказано право на приспадане на данъчен кредит по ЗДДС в размер от 5 644 25 лева ОСЪЖДА Фунги БГ ЕООД със седалище и адрес на управление гр Пловдив ул Боримечка 13а ет 4 ап В да заплати на Дирекция Обжалване и управление на изпълнението гр Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 475 77 лева представляваща юрисконсултско възнаграждение Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните 128 Административно дело No 2243 2011 XVII състав Дела по КСО Д К Д ДИРЕКТОР НА РУСО ПЛОВДИВ Председател и докладчик ТАТЯНА И ПЕТРОВА Решение от 15 12 2011г ОТМЕНЯ Решение 304 25 07 2011 г на Ръководителя на ТП на НОИ Пловдив и потвърденото с него Разпореждане 10 06 2011 г на Ръководител на отдел Пенсии в ТП на НОИ Пловдив с което на Д К Д е отпусната социална пенсия за инвалидност по чл 90 от КСО считано от 18 04 2011 г ИЗПРАЩА преписката на длъжностното лице по чл 98 ал 1 т 1 от Кодекса за социално осигуряване при Районно управление Социално осигуряване гр Пловдив за ново произнасяне по заявления вх МП 27941 МП 27940 18 04 2011 г подадено от Д К Д с което е направено искане за отпускане на социална пенсия за инвалидност по чл 90 от КСО при съблюдаване на дадените с настоящо решения указания по тълкуването и прилагането на закон ОСЪЖДА Районно управление Социално осигуряване гр Пловдив да заплати на Д К Д ЕГН сумата от 300 триста лева представляваща сторените от последния разноски по производството Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне 129 Административно наказателно дело К No 2262 2011 XXII състав Наказателни касационни производства КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА Председател АНЕЛИЯ И ХАРИТЕВА Докладчик СТОИЛ Д БОТЕВ Решение от 21 12 2011г ОСТАВЯ В СИЛА Решение 1215 от 26 05 2011г постановено по НАХД 1652 2011г по описа на Районен съд гр Пловдив VІІІ ми наказателен състав Решението е окончателно 130 Административно наказателно дело К No 2266 2011 XX състав Наказателни касационни производства МИТНИЦА ПЛОВДИВ САРС ГРУП ЕООД Председател ТАНЯ Б КОМСАЛОВА Докладчик ВЕЛИЗАР С РУСИНОВ Решение от 21 12 2011г оставя в сила решението ОСТАВЯ В СИЛА Решение 1357 20 06 2011г постановено по НАХД 838 2011г по описа на Районния съд Пловдив ПРС ІІ н с РЕШЕНИЕТО НЕ подлежи на обжалване 131 Административно дело No 2293 2011 IV състав Дела от администр характер данъчни ДАНИ М ДАНИЕЛА МИТЕВА ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик АНЕЛИЯ И ХАРИТЕВА Решение от 12 12 2011г ОТХВЪРЛЯ жалбата на Даниела Георгиева Митева ЕГН действаща като едноличен търговец под фирма ЕТ Дани М Даниела Митева с ЕИК 126163781 със седалище и адрес на управление град Хасково ул Иван Вазов 4 ет 2 ап 4 против ревизионен акт 261100580 от 05 05 2011 г издаден от П И Т главен инспектор по приходите при ТД Пловдив на НАП офис Хасково потвърден с решение 704 от 27 07 2011 г на директора на Дирекция Обжалване и управление на изпълнението град Пловдив при ЦУ на НАП с който са определени задължения по ЗДДС в размер на 24 291 82 лева и лихви в размер на 21 916 37 лева ОСЪЖДА Даниела Георгиева Митева ЕГН действаща като едноличен търговец под фирма ЕТ Дани М Даниела Митева с ЕИК 126163781 със седалище и адрес на управление град Хасково ул Иван Вазов 4 ет 2 ап 4 да заплати на Дирекция Обжалване и управление на изпълнението град Пловдив при ЦУ на НАП сумата от 1 374 хиляда триста седемдесет и четири лева разноски по делото Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд с касационна жалба в 14 дневен срок от съобщаването 132 Административно дело No 2296 2011 XII състав Дела от администр характер данъчни МЕТАЛ КОЗАРКА СТЕФАН КЕХАЙОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик МАРИАНА М МИХАЙЛОВА Решение от 01 12 2011г ОТХВЪРЛЯ жалбата на С А К като ЕТ М К Ст К със седалище с Козарка общ Неделино и адрес на управление гр Златоград ул Росица 4 ЕИК по БУЛСТАТ против Решение 34 от 23 02 2011г на Директора на ТД на НАП Пловдив постановено по негова жалба срещу Покана на доброволно изпълнение по чл 182 ал 1 от ДОПК изх 01 2453 48 1 28 05 2010 г отправена от Цветан Башев публичен изпълнител при ТД на НАП Пловдив офис Смолян като НЕОСНОВАТЕЛНА ОСЪЖДА С А К ЕГН като ЕТ М К Ст К със седалище с Козарка общ Неделино и адрес на управление гр Златоград ул Росица 4 ЕИК ПО БУЛСТАТ да заплати на Териториална дирекция на НАП гр Пловдив сумата от 150 сто и петдесет лева представляваща възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и или протестиране 133 Административно дело No 2307 2011 XI състав Дела от администр характер данъчни АЛ ХИЛАЛ ТРАНСПОРТ ТУРИЗЪМ ТРЕЙДИНГ ЖОРЖ ХИЛАЛ ООД ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик МИЛЕНА М ДИЧЕВА Решение от 05 12 2011г ОТХВЪРЛЯ жалбата на АЛ ХИЛАЛ ТРАНСПОРТ ТУРИЗЪМ ТРЕЙДИНГ ЖОРЖ ХИЛАЛ ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 825023452 със седалище и адрес на управление гр Пловдив бул хотел СПС ст 304 представлявано от И Ц против Ревизионен акт 261100435 от 11 05 2011г издаден П Т главен инспектор по приходите в ТД на НАП гр Пловдив офис Хасково потвърден с Решение 733 от 02 08 2011г на Заместник директора на Дирекция Обжалване и управление на изпълнението гр Пловдив при ЦУ на НАП по отношение непризнат данъчен кредит в общ размер 5 362 04лв и прилежащи лихви в размер на 2 90лв за данъчни периоди мм 10 11 и 12 2010г ОСЪЖДА АЛ ХИЛАЛ ТРАНСПОРТ ТУРИЗЪМ ТРЕЙДИНГ ЖОРЖ ХИЛАЛ ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 825023452 със седалище и адрес на управление гр Пловдив бул хотел СПС ст 304 представлявано от И Ц да заплати на Дирекция Обжалване и управление на изпълнението гр Пловдив при Централно управление на Национална агенция за приходите сумата от 464 60лв четиристотин шестдесет и четири лева и шестдесет стотинки представляваща равностойността на осъществената юрисконсултска защита Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне 134 Административно наказателно дело К No 2309 2011 XXIII състав Наказателни касационни производства ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЛОВДИВ С А Л Председател НЕДЯЛКО Г БЕКИРОВ Докладчик МИЛЕНА М ДИЧЕВА Решение от 20 12 2011г ОСТАВЯ В СИЛА Решение 1540 от 25 07 2011 год на Районен съд Пловдив ХVІ наказателен състав постановено по н а х дело 1300 по описа на същия съд за 2011 г Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и или протест 135 Административно наказателно дело К No 2319 2011 XX състав Наказателни касационни производства МЕЛЕК 09 ЕООД РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЛОВДИВ Председател ТАНЯ Б КОМСАЛОВА Докладчик ВЕЛИЗАР С РУСИНОВ Решение от 21 12 2011г Потвърждава решението Оставя в сила Решение 1520 от 20 07 2011 г постановено по НАХД 3449 2011 г по описа на Районен съд Пловдив Vн с Решението не подлежи на обжалване 136 Административно наказателно дело К No 2320 2011 XIX състав Наказателни касационни производства ТД НА НАП ПЛОВДИВ ЛЕКС КОНСУЛТ ЕООД Председател и докладчик МАРИАНА М МИХАЙЛОВА Решение от 21 12 2011г ОТМЕНЯ Решение 1398 28 06 2011 г постановено по НАХД 320 по описа за 2011 г на Районен съд гр Пловдив ХІХ ти н с КАТО ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА ИЗМЕНЯ НП 42672 0082831 от 22 12 2010г издадено от Териториалния директор на ТД на НАП гр Пловдив с което на ЛЕКС КОНСУЛТ ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ със седалище и адрес на управление представлявано от М Д М е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лв на основание чл 47 ал 3 от ЗСч за извършено административно нарушение по чл 40 ал 1 т 1 от ЗСч като НАМАЛЯВА размера на наложената имуществена санкция на 500 лв Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и или протест 137 Административно дело No 2338 2011 XVI състав Дела по ЗОС ДЗЗД ГРЕБНИ СПОРТОВЕ ПЛОВДИВ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик КАЛИН Р КУМАНОВ Решение от 19 12 2011г ОТХВЪРЛЯ жалбата на Дружество по Закона за задълженията и договорите с наименование Гребни спортове със седалище в град Пловдив и адрес на управление ул Ясна поляна 3 Булстат 160064803 представлявано от С Л Д против Заповед 11ОА2147 26 08 2011 г издадена от Кмета на община Пловдив Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне 138 Административно дело No 2339 2011 XVII състав Дела по ЗОС СДРУЖЕНИЕ АРМЕЙСКИ ГРЕБЕН КЛУБ ТРАКИЯ КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик ТАТЯНА И ПЕТРОВА Решение от 15 12 2011г ОТМЕНЯ Заповед 110А2145 26 08 2011 г на Кмета на Община Пловдив за изземване на имот публична общинска собственост находящ се в гр Пловдив район Западен ул Ясна поляна представляващ сграда с идентификатор 56784 510 819 2 по кадастралната карта и кадастралните регистри одобрени със заповед РД 18 48 03 06 2009 г на Изпълнителния директор на АГКК със застроена площ от 941 кв м брой етажи 2 предназначение друг вид сграда за обитаване построена в ПИ с идентификатор 56784 510 819 по КК и КР на гр Пловдив с площ 10 698 кв м трайно предназначение на територията Урбанизирана начин на трайно ползване за водна спортна база представляващ УПИ І тренировъчна база гребане кв 2 нов по плана на Спортен комплекс Отдих и култура с АОС 482 09 08 2002 г на Район Западен при Община Пловдив ОСЪЖДА Община Пловдив да заплати на Сдружение АРМЕЙСКИ ГРЕБЕН КЛУБ ТРАКИЯ със седалище и адрес на управление представлявано от К Ф сумата от 50 лв представляваща извършени по делото разноски Решението подлежи на обжалвана пред Върховният административен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне 139 Административно дело No 2368 2011 XIV състав Дела от администр характер данъчни РВС ПАН ЕООД ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател и докладчик ВЕЛИЧКА А ГЕОРГИЕВА Решение от 14 12 2011г ОТХВЪРЛЯ жалбата на РВС Пан ЕООД с Булстат и адрес на управление с управител С Р П против решение 164 от 09 08 2011 г на директора на ТД на НАП Пловдив с което е оставена без разглеждане жалба с вх 70 00 10741 от 26 07 2011 г подадена от дружеството относно действия на публичен изпълнител Т Т при ТД на НАП Пловдив извършени едновременно с покана за доброволно изпълнение по ревизионен акт 26100501 30 05 2011 г издаден от ТД на НАП Пловдив ОСЪЖДА РВС Пан ЕООД с Булстат и адрес на управление с управител С Р П да заплати на ТД на НАП Пловдив сумата от 150 сто и петдесет лева възнаграждение за осъществената юрисконсултска защита Решението е окончателно и не подлежи на обжалване 140 Административно дело No 2375 2011 V състав Дела от администр характер данъчни НИК НАЙ НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ ЕТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОУИ ПЛОВДИВ ПРИ ЦУ НА НАП Председател и докладчик СТОИЛ Д БОТЕВ Определение от 21 12 2011г Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба на Н К Н с ЕГН срещу РА 161100402 от 18 04 2011г ПРЕКРАТЯВА производството по адм дело 2375 2011г по описа на Административен Съд Пловдив V състав ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 дневен срок от съобщението до жалбоподателите за изготвянето му 141 Административно наказателно дело К No 2380 2011 XXII състав Наказателни касационни производства С А А РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ РАКОВСКИ Председател АНЕЛИЯ И ХАРИТЕВА Докладчик СТОИЛ Д БОТЕВ Решение от 21 12 2011г ОСТАВЯ В СИЛА Решение 1349 от 20 06 2011г постановено по НАХД 1811 2011г по описа на Районен съд гр Пловдив ХVІІ ти наказателен състав Решението е окончателно 142 Административно наказателно дело К No 2383 2011 XIX състав Наказателни касационни производства ДЖЕЙ ВИ КИ НЕДЯЛКА ЧАЛЪМОВА ЕТ ТД НА НАП ПЛОВДИВ Председател МАРИАНА М МИХАЙЛОВА Докладчик КАЛИН Р КУМАНОВ Решение от 16 12 2011г ОТМЕНЯ решение от 25 07 2011 г постановено от Пловдивския районен съд по НАХД 3123 2011 г и вместо това ПОСТАНОВЯВА ОТМЕНЯ наказателно постановление 45154 S0003722 от 01 03 2011 г издадено от Директора на дирекция Контрол при ТД на НАП гр Пловдив срещу ЕТ Джей Ви Ки Н Ч и адрес на управление Булстат Решението е окончателно 143 Административно наказателно дело К No 2384 2011 XIX състав Наказателни касационни производства ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ АД ДКЕВР СОФИЯ Председател МАРИАНА М МИХАЙЛОВА Докладчик ТАТЯНА И ПЕТРОВА Решение от 20 12 2011г ОСТАВЯ В СИЛА Решение 1465 11 07 2011 г на Пловдивския районен съд постановено по НАХД 1873 2011 г по описа на същия съд Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и или протест 144 Административно наказателно дело К No 2400 2011 XXII състав Наказателни касационни производства М Ч К РУ ПОЛИЦИЯ КАРЛОВО Председател АНЕЛИЯ И ХАРИТЕВА Докладчик СТОИЛ Д БОТЕВ Решение от 21 12 2011г ОСТАВЯ В СИЛА Решение 140 от 09 08 2011г постановено по НАХД 183 2011г по описа на Районен съд гр Карлово ІV ти наказателен състав Решението е окончателно 145 Административно дело No 2405 2011 IX състав Дела от администр характер по ЗУТ и ЗКИР Т Ю М КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЪКИ Ю Е Р Председател и докладчик ВЕЛИЗАР С РУСИНОВ Определение от 02 12 2011г Отменя всички съдопроизводствени действия до момента Оставя без разглеждане жалбата на Т Юрев М ЕГН против Заповед 173 23 08 2011 г на Кмета на Община Лъки Прекратява производството по административно дело 2405 2011 г по описа на Административен съд Пловдив Препис от определението да бъде изпратено на страните Осъжда Т Юрев М ЕГН да заплати на Община Лъки Област Пловдив разноски в общ размер на 150 сто и петдесет лева Преписи от определението да бъдат изпратени на страните Определението подлежи на оспорване с частна жалба пред ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ в седмодневен срок от връчването му на страните 146 Административно дело No 2423 2011 XIV състав Дела от администр характер по ЗУТ и ЗКИР ДЕНИЗ 93 ТЕНКА АЙВАЗОВА ЕТ КМЕТ НА РАЙОН ИЗТОЧЕН ОБЩИНА ПЛОВДИВ Председател и докладчик ВЕЛИЧКА А ГЕОРГИЕВА Решение от 09 12 2011г ОТМЕНЯ по жалбата на Т А А в качеството й на ЕТ Дениз 93 Т А ЕИК със седалище и адрес на управление заповед ЗРИ 201 19 08 2011 г на кмета на Район Източен при Община Пловдив с
  http://www.adms-pv.bg/spravki/dela/SD/SD_2011_12.htm (2012-09-22)

 • Административен съд - Пловдив
  тел 052 383 466 0898 34 83 74 фрактодиагностични и металографически трасологични експертизи графологически дефектоскопски експертизи Иво Бончев Чолаков Пловдив ул Петър Васков 55 ет 2 ап 7 тел 878786848 почеркови техн изсл на док криминалистически експертизи Илия Георгиев Ангелинов Пловдив ул Йоаким Груев 15А ет 1 тел 032 62 53 91 0878 62 44 82 всички видове криминалистични експертизи Йовко Георгиев Зенков гр Раковски ул Д Драгиев 4 тел 032 932 406 криминалистични експертизи Йордан Павлов Иванов Пловдив ул Златорог 20 ет 7 ап 20 дактилоскопни криминалистически експертизи Кирил Петров Стоянов Пловдив бул Дунав 4 ет 8 ап 39 тел 032 966492 889627868 криминалистични експертизи на писмени доказателства трасологични експертизи съдебно балистични експертизи Кръстьо Георгиев Гаджев Пловдив ул Силиврия 12 ет 2 тел 662636 698810 0898754405 графолог криминалистически експертизи техническо изследване на документи Мариана Николова Николова Пловдив ул Г Мамарчев 15 ап 9 тел 098 78 44 59 криминалистични експертизи Марин Богданов Тарев Карлово ул Ген Карцов 76 вх В ап 5 тел 0335 93174 888867502 боеприпаси Марин Иванов Кръстанов Пловдив бул Н Вапцаров 78 ап 17 тел 032 932 403 криминалистични експертизи Мария Стефанова Тимова Пловдив бул Цариградско шосе 62 ет 4 ап 12 GSM 0888950032 дактилоскопични експертизи Милена Йорданова Стойчева Пловдив бул 6 ти септември 196 ет 2 ап 3 химични криминалистически експертизи Мирослав Димитров Саханджиев Пловдив ул Брезовска 40 ет 9 ап 45 почеркови техническо изследване на документи криминалистически експертизи Неделчо Атанасов Шопов Карлово ул Юмрук чал 26 GSM 0884110333 дактилоскопични експертизи Неофит Неофитов Крумов Пловдив ул Равнища 25 ет 7 ап 20 дактилоскопни криминалистически експертизи Никола Георгиев Гинов Пловдив бул България 130 ет 2 ап 18 тел 032 95 21 12 криминалистични експертизи Николай Георгиев Костадинов Пловдив бул Ал Стамболийски 92 ет 6 ап 16 тел 933355 0898784438 експ на веществени доказателства криминалистически експертизи Николай
  http://www.adms-pv.bg/councel_krim.htm (2012-09-22)

 • Административен съд - Пловдив
  ет 2 дом тел 032 274579 пневмология и фтизиатрия съдебномедицинска експертиза за телесно здраве Грозданка Куртева Иванова Пловдив бул Васил Априлов 44а дом тел 032 453093 032 430965 пневмология и фтизиатрия съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход Димитър Атанасов Мурджев Пловдив ж к Тракия бл 94 вх Г дом тел 032 839137 пневмология и фтизиатрия съдебномедицинска експертиза за телесно здраве Елена Димитрова Дякова Пловдив ул Д Груев 1А кожни и венерически болести Емил Николов Бъчваров Стара Загора ул Димчо Стаев 42 вх А ап 16 настоящ адрес Пловдив ул България 234 тел 0899 93 64 41 експертиза на труп телесни повреди идентификация на човек експертиза на телесно здраве Здравка Христева Ненчева Пловдив ул Балкан 27 тел 0898780493 съдебномедицинска експертиза на телесни повреди по писмени данни Ива Маркова Маркова Пловдив бул Шести септември 126 тел 032 236739 032 602379 888351637 съдебна медицина Иван Димитров Дойчинов Пловдив бул Никола Вапцаров 73 ет 2 ап 46 тел 032 602379 0888702829 съдебномедицинска експертиза на труп на телесни повреди Иван Христов Даскалов Пловдив ул Ян Хус 3 тел 032 953558 0887515576 съдебномедицинска експертиза на труп на телесни повреди Илия Ангелов Аролски Пловдив бул България 41 тел 956 612 вътрешни болести и професионални заболявания Йовко Минчев Шишков Пловдив ул Околчица 26 тел 032 675978 0886706680 съдебномедицинска експертиза на труп на телесни повреди Йонка Атанасова Станева Пловдив бул Никола Вапцаров 73 ет 2 ап 46 тел 032 602379 0886675799 съдебномедицинска експертиза на труп на телесни повреди Лена Иванова Павлова Пловдив ул Г Вайганд 22 тел 032 628199 вътрешни болести професионални заболявания Марин Костадинов Балтов Пловдив бул Шести септември 157 тел 032 265551 0885093366 съдебномедицинска експертиза на труп на телесни повреди Мария Георгиева Кумчева Пловдив ул Петьофи 22 тел 032 650835 0899645771 съдебномедицинска експертиза по писмени данни за телесно здраве Мая Иванова Кичева София ул Неофит Рилски
  http://www.adms-pv.bg/councel_sad_med.htm (2012-09-22)

 • Административен съд - Пловдив
  263121 и 0898365344 съдебнопсихологична експертиза съдебна психолого психиатрична експертиза съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни Даниела Атанасова Ковачева Пловдив ул Добри дол 18 тел 0888710177 съдебнопсихиатрична експертиза психолого психиатрична експертиза експертиза на психичното състояние по писмени данни Дора Николова Станчева Пловдив дом адрес ул Велико Търново 10 ет 7 ап 20 тел 0884 360 556 878451077 032 63 09 65 съдебнопсихиатрични експертизи Елена Михайлова Иванова Генова Пловдив служебен адрес ОДПЗС бул Пещерско шосе 68 домашен София 1330 ж к Разсадника Коньовица 12 бл Б ап 56 ет 1 сл тел 642376 съдебнопсихиатрична експертиза психолого психиатрична експертиза експертиза на психичното състояние по писмени данни Людмила Борисова Шекерева Карлово ул Граф Игнатиев 16 тел 0335 96 797 878920186 889121428 съдебнопсихологична експертиза Магдалена Асенова Анастасова Пловдив ул Богомил 29 тел 0888727220 032 642376 дом 032 234605 психология Маргарита Панова Панова Пловдив ул Кап Райчо 68 тел 0887834445 032 265881 дом 032 642376 съдебнопсихиатрична експертиза психолого психиатрична експертиза експертиза на психичното състояние по писмени данни Мариана Георгиева Господинова Пловдив бул Васил Априлов 115 ОДПЗС тел 032 964855 032 642655 888714953 съдебнопсихиатрична експертиза психолого психиатрична експертиза експертиза на психичното състояние по писмени данни Мария Даткова Гърбучкова Пловдив ул Звезда 11 тел 643 702 дом 446 972 психиатрия Милена Ангелова Трендафилова Пловдив ул Ихтимански проход 5 тел 0889638661 дом 443 079 психиатрия Мими Михайлова Тошева Мазнева Пловдив ул Пепелаша 9 ет 6 ап 17 тел 0888547929 дом 434 354 психология Надежда Христова Порязова Пловдив ул Йордан Гавазов 39 ет 3 ап 9 тел 642376 642655 и 0898585944 съдебнопсихиатрична експертиза психолого психиатрична експертиза експертиза на психичното състояние по писмени данни Николай Ангелов Шишков Пловдив ул Кръстю Пастухов 9 психология приложна психология на детската престъпност Олга Валентиновна Димитрова Пловдив служебен бул Пещерско шосе 68 домашен бул Княгиня Мария Луиза 50 сл тел 032 642376 и 0887514950
  http://www.adms-pv.bg/councel_psih.htm (2012-09-22)