www.archive-bg.com » BG » I » ICON.BG

Total: 587

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • РИОСВ - Шумен
  ГРАЖДАНИ И ФИРМИ С ЕКСПЕРТИ НА РИОСВ всеки ПЕТЪК от 10 00 до 12 00 часа и от 13 00 до 16 00 часа Раздел с полезни връзки свързани с РИОСВ Държавни институции Министерство на околната среда и водите http www3 moew government bg Изпълнителна агенция по околна среда и води http eea government bg Национален доверителен екофонд http www ecofund bg org Министерство на земеделието и горите http www mzgar government bg Национално управление по горите http www nug bg Министерски съвет http www government bg Административен регистър http ar2 government bg ras Поделения на Министерството на околната среда и водите Регионална инспекция на околната среда и водите Благоевград http www blriosv hit bg Регионална инспекция на околната среда и водите Бургас http www riosvbs unacs bg Регионална инспекция на околната среда и водите Варна http www riew varna org Регионална инспекция на околната среда и водите Велико Търново http www riosvt org Регионална инспекция на околната среда и водите Враца http www vracakarst com Регионална инспекция на околната среда и водите Монтана http www riosvmon net surf net Регионална инспекция на околната среда и водите Пазарджик http www riewpz hit bg Регионална инспекция на околната среда и водите Плевен http www riewpleven hit bg Регионална инспекция на околната среда и водите Пловдив http www riosv pd hit bg Регионална инспекция на околната среда и водите Русе http www riosv ruse bg Регионална инспекция на околната среда и водите Стара Загора http www riosvsz dir bg Регионална инспекция на околната среда и водите Хасково http www riosv hs org Басейнова дирекция Източнобеломорски район Пловдив http www bd ibr org Басейнова дирекция Западнобеломорски район Благоевград http www wabd bg Басейнова дирекция Черноморски район Варна http www bsbd org НП Централен Блакан http www visitcentralbalkan net НП Рила http www rilanationalpark org bg index phtml context news content news id 1480 НП Пирин http www pirin np com Български научни и образователни организации Българска академия на науките http www bas bg Институт по ботаника http www bio bas bg botany Централна лаборатория по обща екология http www ecolab bas bg Институт по гората към БАН http www bulnet com forestin Национален институт по хидрология и метеорология http www meteo bg СУ Св Климент Охридски http www uni sofia bg Биологически факултет на СУ http www uni sofia bg faculties bg biology bg index bg html Лесотехнически университет http www ltu bg ПУ Паисий Хилендарски http www pu acad bg ШУ ЕП Константин Преславски http www shu bg net Технически университет Варна http www tu varna acad bg Неправителствени организации НПО Планинска спасителна служба pss bglink net Български туристически съюз http www btsbg org Блулинк http www bluelink net Паркове http www bg parks net БГ Глобус http www bgglobe net Българско дружество за защита на птиците http www bspb org Федерация Зелени Балкани http www greenbalkans org Асоциация Природа назаем http www bornat org Международни организации Международен съюз за опазване на природата и природните ресурси IUCN http www iucn org Световен
  http://www.riosv.icon.bg/index.php?show=11 (2012-10-04)


 • РИОСВ - Шумен
  на биоразнообразието Финансиране ПУДООС Финансирани обекти Природозащитни дати Полезни връзки Направления Въздух Води Отпадъци Биоразнообразие и защитени територии Превантивна дейност Почви и подземни богатства ОХВ опасни химични вещества Оперативна програма Околна среда 2007 2013 Национална кампания Обичам природата и аз участвам Зелена България Новини 2012 10 02 ЗА КОИ ПОЛИМЕРНИ ТОРБИЧКИ НЯМА ДА ЗАПЛАЩАМЕ ПРОДУКТОВА ТАКСА още 2012 10 02 ГРИЖА ЗА ЩЪРКЕЛИТЕ още всички новини Въздух Качество на атмосферния въздух в гр Шумен състояние и тенденции Под Качество на атмосферния въздух се разбира състоянието на въздуха на открито в тропосферата с изключение на въздуха на работните места определено от състава и съотношението на естествените й съставки и добавените вещества от естествен или антропогенен произход Качеството на атмосферния въздух КАВ се оценява чрез норми т е определени нива стойности за концентрациите на основните замърсители в атмосферния въздух регистрирани за определен период от време 1 ч 8 ч 24ч 1 год установени с цел избягване предотвратяване или ограничаване на вредни въздействия върху здравето на населението и или околната среда като тези нива следва да бъдат постигнати в определен за целта срок след което да не бъдат превишавани Анализът на качеството на атмосферния въздух се основава на данните от Пункта за мониторинг ПМ на атмосферния въздух Шумен На територията на гр Шумен е разположена 1 бр автоматична измервателна станция АИС за контрол на качеството на атмосферния въздух Кратка информация относно пункта за мониторинг ПМ Наименование АИС Шумен Наименование на ведомството отговорно за обслужване на ПМ МОСВ ИАОС РЛ Вид на ПМ градски фонов разположен в застроената част на града без преобладаващо влияние на емисии от производствени и други дейности Обхват на ПМ 100 м 2 км съгласно класификацията градски фонов Обект на изпитване проби от атмосферен въздух в АИС гр Шумен Вид на пробите въздушни проби въздушен филтър NN Вид на изпитването
  http://www.riosv.icon.bg/index.php?show=68 (2012-10-04)

 • РИОСВ - Шумен
  дейността организация на работа и състав на басейновите дирекции обн ДВ Бр 10 2002 2 Правилник за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите обн ДВ бр 39 2002 г 3 Устройствен правилник за дейността структурата организацията на работа и числения състав на басейновите съвети обн ДВ Бр 25 2003 ІІІ Наредби 1 Наредба 1 от 07 07 2000 г за проучването ползването и опазването на подземните води обн ДВ бр 57 2000 г 2 Наредба 2 от 16 10 2000 г за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници обн ДВ бр 87 2000 г 3 Наредба 3 от 16 10 2000 г за условията и реда за проучване проектиране утвърждаване и експлоатация на санитарно охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно битово водоснабдяване и около водоизточниците за минерални води използвани за лечебни профилактични питейни и хигиенни нужди обн ДВ Бр 88 2000 г 4 Наредба 4 от 20 10 2000 г за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми обн ДВ бр 88 2000 г 5 Наредба 5 от 08 11 2000 г за реда и начине за създаване на мрежите и за дейността на Националната система за мониторинг на водите обн ДВ Бр 95 2000 г 6 Наредба 6 от 09 11 2000 г за емисионните норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води зауствани във водни обекти обн ДВ бр 97 2000 г 7 Наредба 7 от 14 11 2000 г за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи обн ДВ бр 98 2000 г 8 Наредба 8 от 25 01 2001 г за качеството на крайбрежните морски води обн ДВ бр 10 2001 г 9 Наредба 9 от 16 03 2001 г за качествата на водата предназначена за питейно битови цели обн ДВ бр 30 2001 г 10 Наредба 10 от 03 07 2001 г за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ораничения на точкови източници на замърсяване обн ДВ бр 66 2001 г 11 Наредба 11 от 25 02 2002 г за качествата на водите за къпане обн ДВ бр 25 2002 г 12 Наредба 12 от 18 06 2002 г за качестените изисквания към повърхностните води предназначени за питейно битово водоснабдяване обн ДВ бр 63 2002 г 13 13 Наредба 7 08 08 1986 г за показатели и норми за определяне качествата на течащите повърхностни води ДВ Бр 96 1986 г 14 Наредба 13 за условия и реда за осъществяване на техническа експлоатация на язовирните стени и съоръжения към тях обн ДВ бр 17 28 01 04 15 Конвенция за използване на трансграничните водни течения и международните езера обн ДВ бр 14 2004 г 16 Наредба за изисканията за опазване на почвите при употреба на утайки от пречистване на отпадъчни води за нуждите на земеделието обн ДВ бр 101 2000 г 17 Наредба за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане и
  http://www.riosv.icon.bg/index.php?show=69 (2012-10-04)

 • РИОСВ - Шумен
  аз участвам Зелена България Новини 2012 10 02 ЗА КОИ ПОЛИМЕРНИ ТОРБИЧКИ НЯМА ДА ЗАПЛАЩАМЕ ПРОДУКТОВА ТАКСА още 2012 10 02 ГРИЖА ЗА ЩЪРКЕЛИТЕ още всички новини Управление на отпадъците и опазване на почвите РИОСВ гр Шумен и Форте радио стартират кампанията Еко сигнал През месец март 2012 г с идването на пролетта екоинспекцията с медийното партньорство на Форте радио поставят началото на инициативата Еко сигнал В тази връзка призоваваме хората от всички населени места попадащи в границите на Шуменска и Търговищка област да изпращат на електронната ни поща riosv shn icon bg информация и снимки за натрупани отпадъци на нерегламентирани за целта места в границите на населените места С оглед успеха на кампанията е необходимо в информацията да се съдържа точния адрес по местонахождение на натрупаните отпадъци Сигналите и снимките ще бъдат обобщавани и в края на всеки месец ще бъдат изпращани на кмета на съответната община за извършване на незабавни действия от страна на сметосъбиращите и сметоизвозващите фирми и почистване на натрупаните отпадъци Също в края на съответния месец на интернет страницата на РИОСВ ще бъде обобщена и изнесена информация за извършените дейности от страна на общинските кметове по подадените от гражданите сигнали Така ще се гарантира пълна прозрачност на кампанията и положителните резултати от нея а хората сигнализирали за нередностите ще получават обратна информация за приноса им към живот в едно по чисто населено място Поради замисъла и характера на кампанията молим информацията и снимките да ни бъдат изпращани само по електронен път като отново само по електронен път те ще бъдат препращани на общинските кметове Изтегли ЕКО СИГНАЛ МАРТ Изтегли ЕКО СИГНАЛ АПРИЛ Инструкции по прилагане изискванията на 18 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците Изтегли Инструкции по прилагане изискванията на 18 от ПЗР към Закона за изменение
  http://www.riosv.icon.bg/index.php?show=70 (2012-10-04)

 • РИОСВ - Шумен
  резерват са забранени всякакви дейност и с изключение на преминаване на хора по маркирани екопътеки включително с образователна цел утвърдени със Заповед на министъра околната среда и водите събиране на семенен материал с научна цел или за възстановителни дейности както и за провеждане на поддържащи направляващи и регулиращи мерки ПРИРОДЕН ПАРК Шуменско плато Заповед 563 08 05 2003 г на МОСВ Защитената територия е обявена като Народен парк със Заповед 79 05 02 1980г на КОПС и прекатегоризиран в Природен парк със Заповед на МОСВ 563 08 05 2003 г С площта си от 3929 9 ха от които 3703 9 ха са в ДГФ на ДГС Шумен и ДГС Преслав и 226 ха общински фонд на община Шумен е най голямата защитена територия в района на РИОСВ Разположен е юго западно от гр Шумен и обхваща по голямата част от площта на Шуменското плато най големия дял на Шуменските височини разположени в източната част на Дунавската хълмиста равнина Географското положение особеностите на релефа и почвено климатичните условия предопределят голямото видово разнообразие на флората повече от 550 вида висши растения от които над 120 вида лечебни растения Обликът на растителността като цяло в парка се определя от екосистемите заемани от представителя на коренната дървесна растителност мизийския бук и смесените съобщества широколистни гори в които бука съжителства с обикновен и келяв габър цер благун клен ясен сребролистна липа космат дъб и др Многообразието на тревната покривка е представено и от защитени застрашени и редки растителни видове някои от които включени в Червената книга на България като горска съсънка давидов мразовец пролетно ботуриче циклама седефче снежно кокиче българско еньовче източен миск кавказка копривка ленолистен целолист степен пащърнак червен хедизарум щитовидна фибигия Проучени и описани на територията на ПП са 11 рода и 20 вида представители на сем Орхидеи от които 1 вид е от включените 12 вида в Червената книга на България а 5 от срещащите се видове са в Приложение 3 на ЗБР ПП Шуменско плато с местоположението си умерения климат и разнообразните биотопи е привлекателно местообитание за много представители на животинския свят Висшата фауна от средно европейски с понтийски елементи е представена от 109 вида гръбначни животни от които 28 вида бозайници 61 вида птици 14 вида влечуги и 6 вида земноводни От видово най многочислената орнитофауна 45 са гнездещи а останалите преминаващи или зимуващи Разнообразието във видовото животинско представителство се изразява с присъствието на видовете смок мишкар голям и малък ястреб бухал черен кълвач черен щъркел включени в Червената книга на България Територията на Природния парк Шуменско плато с разнородния скален състав на релефа и подземните реки определящи карстовия ландшафт е осеяна с около 60 пещери сухи и водни въртопи скални образувания скални манастири и църкви археологически останки на крепости и селища датиращи от различни исторически епохи ЗАЩИТЕНИ МЕСТНОСТИ Могилата Заповед 960 25 07 2003г на МОСВ Защитената територия е обявена като Природна забележителност със Заповед 4051 от 29 12 1973г и прекатегоризирана в Защитена местност със Заповед РД 960 25 07 2003г на МОСВ Представлява земно възвишение намиращо се в поземления фонд на ДП Кабиюк държавна публична собственост стопанисвана от ДП Кабиюк землище с Коньовец община Шумен Обхваща площ от 47 5 ха и е обявена за опазване разнообразната степна растителност различна за всеки скат изложение на могилата Проведени научни проучвания са установили че Могилата е най добре запазеното находище на степна растителност у нас Растителността е изключително богата като общия брой е около 200 вида тревни и храстовидни видове включително степната растителност По характерни видове са коило руска самодивска трева див бадем планинско котенце горска съсънка храстовидна карагана пролетен горицвет син и сребрист конски босилек повет нисък дребна перуника жълт равнец и др Марашка кория Заповед 958 25 07 2003г на МОСВ Обявена е като Природна забележителност със Заповед 416 12 06 1979г и със Заповед РД 958 25 07 2003г на МОСВ е прекатегоризирана в Защитена местност Целта за обявяването й е да се съхрани запазилата се част от съществуващата в миналото дъбова кория от вида летен дъб Защитената местност се намира в поземления фонд на землище с Мараш община Шумен с площ 26 87 ха в която са разположени внушителни по своите размери вековни дъбови дървета на възраст над 350 год Стопанисва се от община Шумен под контрола на РИОСВ Шумен Чибуклията Заповед 333 16 05 1991г на МОС Обявена е със Заповед 1187 19 04 1976г на КОПС на площ 5 0 ха с цел опазване на вековна церова гора в съжителство с единично представения дървесен вид благун Със Заповед 333 16 05 1991г на МОС площта на защитената местност е разширена и е 31 80ха Намира се в ДГФ на ДЛС Паламара землище с Хърсово община Никола Козлево и се стпанисва и опазва от ДЛС Паламара под контрола на РИОСВ Шумен Дъбовете Заповед 956 25 07 2003г на МОСВ Със Заповед 446 09 08 1978 г на КОПС за природна забележителност са обявени група от 47 бр вековни дървета от вида летен дъб с приблизителна възраст над 100 до 200 годишни на площ 0 5ха След прекатегоризирането на защитената територия в защитена местност със Заповед РД 956 25 07 2003г на МОСВ и по точните замервания при съвместяването й в КВС заема площ от 1 29 ха в поземления фонд на с Ил Р Блъсков община Шумен Стопанисва се от община Шумен под контрола на РИОСВ Шумен Блатно кокиче с Кочово Заповед 938 03 07 1970г на КОПС Блатно кокиче с Осмар Заповед 608 23 08 1979г на КОПС На територията на община Велики Преслав в поземления фонд на землищата с Кочово и с Осмар се намират две естествени находища на ценния растителен вид Блатно кокиче основание за поставянето на заеманата от вида територия под защита С общата им площ от 27 00 ха те са най големите в Северна България Обявени са за защитени местности със Заповеди на КОПС съответно 938 03 07 1970г находището Калпунар с Кочово и 608 23 08 1979г находището в с Осмар Находищата са ливади със смесена собственост в по голямата си част частна Стопанисват се от
  http://www.riosv.icon.bg/index.php?show=71 (2012-10-04)

 • РИОСВ - Шумен
  достъп до информация Национален каталог за екологична информация Ресурси на РИОСВ Декларации РИОСВ Шумен Екологично образование Образование и МОСВ Зелен пакет Флупи Образование и РИОСВ Кампании Кампании на МОСВ Национална кампания ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ Кампании на РИОСВ Ден на земята Световен ден за опазване на околната среда Седмица на мобилността Световен ден на влажните зони Световен ден на водата Световен ден на климата Международен ден на биоразнообразието Финансиране ПУДООС Финансирани обекти Природозащитни дати Полезни връзки Направления Въздух Води Отпадъци Биоразнообразие и защитени територии Превантивна дейност Почви и подземни богатства ОХВ опасни химични вещества Оперативна програма Околна среда 2007 2013 Национална кампания Обичам природата и аз участвам Зелена България Новини 2012 10 02 ЗА КОИ ПОЛИМЕРНИ ТОРБИЧКИ НЯМА ДА ЗАПЛАЩАМЕ ПРОДУКТОВА ТАКСА още 2012 10 02 ГРИЖА ЗА ЩЪРКЕЛИТЕ още всички новини Превантивна дейност РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ Изтегли Разпореждане за предварително изпълнение през 2012г Предстоящи обществени обсъждания на доклади за ОВОС Изтегли Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение Изграждане на ветроенергиен парк от до 23 ветрогенератора в землището на с Правенци община Нови Пазар област Шумен Изтегли Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение Разработване на кариера за добив на неметални полезни изкопаеми индустриални минерали кварц каолинови пясъци от находище Две могили разположено в землището на с Пристое община Каолиново област Шумен Изтегли Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на ветроенергиен парк за производство на електроенергия от възобновяем източник вятър състоящ се от 12 бр ветрогенератори разпределени в седем самостоятелни електроцентрали и съпътстваща инфраструктура кабелни линии ГРУ пътища за достъп и кранови площадки в землищата на селата Звегор и Висока Поляна общ Хитрино и землището на с Капитан Петко общ Венец Методически указания за практическо
  http://www.riosv.icon.bg/index.php?show=72 (2012-10-04)

 • РИОСВ - Шумен
  каталог за екологична информация Ресурси на РИОСВ Декларации РИОСВ Шумен Екологично образование Образование и МОСВ Зелен пакет Флупи Образование и РИОСВ Кампании Кампании на МОСВ Национална кампания ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ Кампании на РИОСВ Ден на земята Световен ден за опазване на околната среда Седмица на мобилността Световен ден на влажните зони Световен ден на водата Световен ден на климата Международен ден на биоразнообразието Финансиране ПУДООС Финансирани обекти Природозащитни дати Полезни връзки Направления Въздух Води Отпадъци Биоразнообразие и защитени територии Превантивна дейност Почви и подземни богатства ОХВ опасни химични вещества Оперативна програма Околна среда 2007 2013 Национална кампания Обичам природата и аз участвам Зелена България Новини 2012 10 02 ЗА КОИ ПОЛИМЕРНИ ТОРБИЧКИ НЯМА ДА ЗАПЛАЩАМЕ ПРОДУКТОВА ТАКСА още 2012 10 02 ГРИЖА ЗА ЩЪРКЕЛИТЕ още всички новини Почви и подземни богатства Национално законодателство I ЗАКОНИ ЗАКОН за опазване на околната среда обн ДВ бр 91 25 09 2002 г ЗАКОН за почвите Обн ДВ бр 89 от 6 Ноември 2007г ЗАКОН за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети обн ДВ бр 43 от 29 04 2008 г ЗАКОН за опазване на земеделските земи обн ДВ бр 35 от 24 04 1996 г изм и доп бр 39 от 20 05 2011 г ЗАКОН за защита на растенията обн ДВ бр 91 от 10 10 1997 г изм и доп бр 28 от 5 04 2011 г II ПРАВИЛНИЦИ ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи обн ДВ бр 84 от 4 10 1996 г изм бр 50 от 1 07 2011 г ІІІ НАРЕДБИ НАРЕДБА 26 от 2 10 1996 г за рекултивация на нарушени терени подобряване на слабопродуктивни земи отнемане и оползотворяване на хумусния пласт обн ДВ бр 89 от 22 10 1996 г изм и доп бр 30 от 2002 г
  http://www.riosv.icon.bg/index.php?show=73 (2012-10-04)

 • РИОСВ - Шумен
  наръчник за създаване на алтернативно наименование Комитетът по оценка на риска към ECHA прие становища за хармонизирана класификация на две нови вещества Осем нови вещества в кандидат списъка за разрешаване Мрежата на REACH CLP информационните бюра на страните членки на ЕС актуализира документите Най често задавани въпроси за CLP като добави нови 24 двойки въпроси и отговори и Най често задавани въпроси за REACH като добави 14 нови двойки Бе публикуван и документът Технически въпроси и отговори за нотификация по CLP Веществата публикувани в Таблица 3 1 и Таблица 3 2 на Приложение VI на Регламент за класификация етикетиране и опаковане CLP вече с превод на български език На страницата на Съвместния изследователски център към ЕК JRC можете да намерите търсачка на веществата с хармонизирана класификация която работи с всички официални езици на ЕС На този адрес можете да изтеглите и целия списък на веществата от Приложение VI на български език На интернет страницата на IUCLID бе публикуван Калкулатор на таксите съгласно Регламент EC 340 2008 за таксите Вече е достъпна Помощ Help на български език както и приставката за разпространение Dissemination plugin която показва каква информация от регистрационното досие ще бъде обществено достъпна в интернет чл 119 от REACH Нови версии на инструментите за техническа проверка за пълнота TCC tool за създаване на доклад за безопасност на химичното вещество CSR tool и за запитвания Query tool също са достъпни на сайта на IUCLID Законът за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати бе приет от ХLI Народно събрание юли тази година и бе обнародван в Държавен вестник бр 63 на 13 август Консолидирана версия текста на Закона можете да намерите тук Публикувано е ново ръководство Как се докладва идентичност на веществото в IUCLID 5 за регистрация по REACH В него се обяснява как се структурира в IUCLID 5 информацията за идентичност на веществото и се предоставят илюстрирани инструкции стъпка по стъпка как да се попълнят секции 1 1 и 1 2 в IUCLID 5 за специфични видове вещества Повече информация Форумът за обмен на информация относно прилагането публикува резултатите o т своя първи проект REACH EN FORCE 1 и оповестява плановете си за неговото продължаване както и за следващи инспекции Започва работа и в посока прилагане на Регламент CLP ECHA уточнява понятието междинни продукти Страните членки уведомиха Европейската Агенция по химикали и Европейската Комисия за позицията на индустрията относно междинните продукти за които изглежда има противоречиви определения в текста на Регламента и в Ръководството Повече информация Указания за провеждане на контролна дейност по прилагането на Регламент 1907 2006 относно регистрацията оценката и разрешаването и ограничаването на химикали REACH Регламент CLP Ръководства за регламент CLP Уводното ръководство относно Регламент CLP описва основните задължения и процедури според новия регламент Ръководството за прилагане на критериите съгласно CLP излага общите принципи за класификация и етикетиране съгласно Регламент CLP както и подробни насоки относно критериите за класификация и етикетиране на вещества и смеси Практическо ръководство 7 Как да нотифицираме вещества за списъка за класификация и етикетиране
  http://www.riosv.icon.bg/index.php?show=74 (2012-10-04)