www.archive-bg.com » BG » K » KAZANLAK.BG

Total: 655

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Общински съвет - Казанлък
  поема пълния размер на операция скъпоструващи изследвания или пълния размер на медикаментозно лечение и при особено тежки или извънредни ситуации Кольо Паунов Колев от с Средногорово общ Казанлък ул Люляк 6 е на 66 години с диагноза ХОББ смесен тип чести тласъци Двустранно разпространена пневмофиброза ХДН I II ст Неврит на слуховия нерв тежко чуване Артериална хипертония II ст кардиална форма тежка форма САП Захарен диабет II тип НИЗТ Псориазис вулгарис Представено е копие на ЕР на ТЕЛК с признати 73 нетрудоспособност пожизнено През месец април 2012 година лекар специалист по очни болести констатира и заболяване на очите с основна диагноза старческа нуклеарна катаракта Предложено е оперативно лечение видно от приложеното копие на амбулаторен лист Кольо Паунов е пенсионер писмено декларира че единствения му доход е пенсия в размер на 262 лева Неженен е няма деца Живее сам В тежко здравословно и финансово състояние е Не разполага със средства необходими за прегледи изследвания и двукратно оперативно лечение на очите което му предстои В Становище вх 94 К 1932 1 1 27 06 2012 г от Коста Меразчиев кметски наместник на с Средногорово общ Казанлък се потвърждават тежките обстоятелства по здравословното и финансово състояние на Кольо Паунов Колев Кметът на Община Казанлък предлага проект за решение който общинските съветници приемат Общински съвет Казанлък на основание чл 21 ал 1 т 6 и т 23 от ЗМСМА Р Е Ш И Отпуска от бюджета на Община Казанлък за 2012 г подпараграф 42 14 Други помощи по решение на ОбС еднократна финансова помощ на Кольо Паунов Колев от с Средногорово общ Казанлък ул Люляк 6в размер на 400 четиристотин лв Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му Препис от решението да сe изпрати на Районна
  http://obs.kazanlak.bg/new/index.php?p=view&page=4015&r=3 (2012-10-16)


 • Общински съвет - Казанлък
  на ИД на АГКК имотът е идентичен с Поземлен имот с идентификатор 27499 501 2085 с площ 468 кв м с административен адрес с Енина общ Казанлък трайно предназначение на територията урбанизирана и начин на трайно ползване ниско застрояване с граници север 27499 501 2081 и 27499 501 2082 изток 27499 501 2084 юг 27499 501 3104 и запад 27499 501 2086 по Акт за частна общинска собственост АЧОС 1082 20 12 2011 г вписан в Служба по вписванията дв вх 88 от 10 01 2012 г акт 58 том 1 н д 59 п 37408 В общинска администрация е назначена Комисия която е установила че в имота посочен по горе няма започнато фактическо строителство въз основа на одобрени архитектурни проекти издадени Разрешения за строеж и протокол за строителна линия и ниво Давността не е спирана и прекъсвана Правото на строеж не е реализирано По реда на чл 8 ал 2 от Наредба 15 на ОбС Казанлък и във връзка с гореизложеното Кметът мотивирано предлага проект за решение който общинските съветници приемат Общински съвет Казанлък на основание чл 21 ал 1 т 8 от ЗМСМА чл 67 ал 1 от ЗС чл 34 ал 1 от ЗОС във връзка с чл 8 ал 2 от Наредба 15 на ОбС Казанлък и Протокол 05 03 08 2012 г на Комисия назначена със Заповед 662 от 25 04 2012 г на Кмета на Община Казанлък Р Е Ш И Приема че Правото на строеж учредено върху Поземлен имот с идентификатор 27499 501 2085 две седем четири девет девет точка пет нула едно точка две нула осем пет по Кадастрална карта на с Енина общ Казанлък одобрена със Заповед РД 18 97 30 12 2009 г на ИД на АГКК представляващ Урегулиран поземлен имот XI единадесети общински в квартал 18а осемнадесети а по
  http://obs.kazanlak.bg/new/index.php?p=view&page=4014&r=3 (2012-10-16)

 • Общински съвет - Казанлък
  5 995 дка пета категория от 0 607 дка при граници и съседи 000519 Общински път IV клас нива 159001 залесена тер МЗГ ДЛ и 0035003 залесена нива всички в землището на село Копринка общ Казанлък Инвестиционното намерение на собственика е да изгради вилно селище Съгласно становище на ЕВН България Електроразпределение АД 939 от 24 11 2011 г и Схемата за електрозахранване е предвиден Подземен кабел ниско напрежение преминаващ по Общински път 000519 в землището на с Копринка общ Казанлък и с точка на присъединяване Мачтов трафопост в Поземлен имот 154010 Планът за застрояване и Парцеларния план за електрозахранване на Имот 035008 е изработен на основание чл 124 ал 3 от ЗУТ и е издадено Разрешение 85 от 15 09 2011 г на Кмета на Община Казанлък За издаване решение за утвърждаване на площадка за линеен обект по чл 17 ал 1 т 1 от ЗОЗЗ е необходимо предварително съгласие на Общинския съвет на основание чл 30 ал 3 от ППЗОЗЗ Общинските съветници приемат проекта за решение предложен от Кмета на Община Казанлък Общински съвет Казанлък на основание чл 21 ал 1 т 8 от ЗМСМА и чл 30 ал 3 от ППЗОЗЗ Р Е Ш И Изразява предварително съгласие за право на прокарване на Подземен електропровод по Общински път 000519 петстотин и деветнадесет IV клас в землището на с Копринка общ Казанлък и с точка на присъединяване Мачтов трафопост в Поземлен имот 154010 за осигуряване на електрозахранване на Поземлен имот 035008 тридесет и пети масив осми парцел залесена нива пета категория в местността Малката кория при граници и съседи на имота Имот 000519 Общински път ІV клас Имот 159001 залесена територия МЗГ ДЛ Имот 035003 залесена нива всички в землището на с Копринка ЕКАТТЕ 38563 общ Казанлък Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора
  http://obs.kazanlak.bg/new/index.php?p=view&page=4013&r=3 (2012-10-16)

 • Общински съвет - Казанлък
  при разделяне на Поземлен имот 059004 всички в землището на с Розово общ Казанлък със сменено предназначение на земята За жилищно строителство с начин на трайно ползване Индивидуално застрояване Приложено е Становище на ЕВН 39 25 01 2010 г съгласно което точката на присъединяване към електропреносната мрежа е Стълб 307 на въздушна линия ниско напрежение в регулацията на с Розово общ Казанлък Приложена е схема на електрозахранването За издаване решение за утвърждаване на площадка за линеен обект по чл 17 ал 1 т 1 от ЗОЗЗ е необходимо предварително съгласие на Общинския съвет на основание чл 30 ал 3 от ППЗОЗЗ за прокарването на електропровод по Общински път 000171 след което ще бъде изработен Парцеларен план на трасето на електропровода Кметът на Общината предлага проект за решение който ОбС приема Общински съвет Казанлък на основание чл 21 ал 1 т 8 от ЗМСМА и чл 30 ал 3 от ППЗОЗЗ Р Е Ш И Изразява предварително съгласие за право на прокарване на подземен електропровод по Полски път 000171 сто седемдесет и един за електрозахранване на Поземлен имоти 059021 петдесет и девети масив парцел двадесет и първи Поземлен имот 059027 петдесет и девети масив парцел двадесет и седми и Поземлен имот
  http://obs.kazanlak.bg/new/index.php?p=view&page=4012&r=3 (2012-10-16)

 • Общински съвет - Казанлък
  дв вх рег 3597 19 06 2012 г Акт 165 т 11 н д 2278 Към заявлението са приложени копие от одобрен проект за построяване на гараж върху имота със застроена площ от 44 75 кв м и декларация от собственика на другия етаж от сградата Донка Джигова с нотариална заверка на подписа Регистрационен 2227 от 11 08 2011 г на Нотариус 441 при Районен съд Казанлък Преписката се изготвя по реда на чл 52 от Наредба 15 на ОбС Казанлък като данъчната оценка на допълнителното право на строеж е 592 90 лева а пазарната оценка изготвена от правоспособен оценител е на стойност 850 лева Съгласно чл 38 ал 2 и чл 41 ал 2 от Закона за общинската собственост и по реда на чл 52 от Наредба 15 за ПУРОИ на ОбС Казанлък Кметът на Община Казанлък е упълномощен да извърши разпоредителната сделка а цената на ограниченото вещно право се определя от Общински съвет Казанлък Аргументирано Кметът на Общината предлага проект за решение който Общинският съвет приема Общински съвет Казанлък на основание чл 21 ал 1 т 8 от ЗМСМА чл 41 ал 2 от ЗОС и чл 52 от Наредба 15 на ОбС Р Е Ш И Определя пазарна цена в размер на 850 осемстотин и петдесет лева без ДДС за учредяване на допълнително право на строеж в полза на Димитър Желязков Джигов ЕГН xxxxxxxxxx от град Крън общ Казанлък ул Ст Христов 10 за построяване на едноетажна сграда Гараж със застроена площ от 44 75 четиридесет и четири цяло и седемдесет и пет стотни кв м в Урегулиран поземлен имот УПИ ХV 401 петнадесет за четиристотин и едно в кв 33 тридесет и три по план на град Крън общ Казанлък с Административен адрес град Крън общ Казанлък ул Ст Христов 10 частна общинска собственост с Акт
  http://obs.kazanlak.bg/new/index.php?p=view&page=4011&r=3 (2012-10-16)

 • Общински съвет - Казанлък
  Кмета на Общината мотивирано предложение за предоставяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд с вх 127 02 92 13 07 2012 г Процедурата е започнала във връзка със Съдебно решение 408 27 08 2008 г на Казанлъшки районен съд с което е отменено Решение 10Б 30 11 2007 г на ОСЗ Казанлък по Преписка вх И158 за обезщетение на собственик на земеделски земи в землището на с Копринка общ Казанлък Наследниците на Иван Петров Бораков са обжалвали стойността на Поземлен имот 000516 по Плана за обезщетение на с Копринка с който са били обезщетени На основание заключението на вещото лице по делото и решението на КРС е направена оценка на земеделската земя от Общинска служба Земеделие Казанлък От направената оценка е видно че стойността за 1 един дка земеделска земя IV категория е на стойност 688 00 лв Стойността на имотът определен в решението на КРС е за 7101 00лв Тъй като наследниците са поискали обезщетение със земеделска земя имотът следва да бъде с площ от 10 321 дка Изготвена е скица проект за отделяне и обособяване на проектен имот с площ от 10 321 дка от Поземлен имот 103001 в землището на с Копринка общ Казанлък Съгласно параграф 27 ал 2 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ в правомощията на ОбС Казанлък е да вземе решение за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд при наличие на едно от следните условия установяване на границите на земеделските имоти за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост обезщетяване на собствениците чиято собственост не може да бъде възстановена Общински съвет Казанлък на основание чл 21 ал 1 т 8 от ЗМСМА във връзка с чл 45ж ал
  http://obs.kazanlak.bg/new/index.php?p=view&page=4010&r=3 (2012-10-16)

 • Общински съвет - Казанлък
  разработена Програма за намаляване нивата на атмосферните замърсители и достигане на установените норми за вредни вещества включваща План за действие с мерки за изпълнение от 2003 г до 2010 г приета с Решение 268 28 07 2005 г на Общински съвет Казанлък С Решение 569 13 12 2010 г на Общински съвет Казанлък към Програмата е приет Актуализиран Оперативен план за действие за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Казанлък за периода 2010 г 2013 г В изпълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух ЗЧАВ и на основание чл 27 от ЗЧАВ и чл 37 от Наредба 12 15 07 2010 г за норми за серен диоксид азотен диоксид фини прахови частици олово бензен въглероден оксид и озон в атмосферния въздух и подготовката от страна на МОСВ на нова нотификация пред Европейската комисия ЕК за удължаване на срока за постигане на съответствие с нормите за фини прахови частици ФПЧ10 за общините с констатирани превишения на ФПЧ10 е необходимо Актуализирането на Програмата за КАВ с оглед привеждането й в съответствие с нормативните изисквания и по специално достигане на установените норми за ФПЧ10 на територията на Община Казанлък В изпълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух е изготвена и представена в РИОСВ Стара Загора Актуализацията на Програмата за управление на КАВ за която е получено положително становище Предложеният от Кмета на Община Казанлък проект за решение се приема от общинските съветници Общински съвет Казанлък на основание чл 21 ал 1 т 12 от ЗМСМА и чл 27 ал 1 и ал 4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух Р Е Ш И Приема Актуализация на Програмата на Община Казанлък за управление на качеството на атмосферния въздух 2011 г 2013 г Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора кмета на община Казанлък и обществения
  http://obs.kazanlak.bg/new/index.php?p=view&page=4009&r=3 (2012-10-16)

 • Общински съвет - Казанлък
  проведено на 20 09 2012 г Протокол 19 Относно ОС 987 01 08 2012 Доклад от Галина Стоянова Кмет на Oбщина Kазанлък с проект за решение относно утвърждаване на маломерни и слети паралелки в община Казанлък за учебната 2012 2013
  http://obs.kazanlak.bg/new/index.php?p=view&page=4008&r=3 (2012-10-16)