www.archive-bg.com » BG » L » LEX.BG

Total: 277

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Софийска адвокатска колегия
  срок от утвърждаването й от САС Всяка година между 01 и 15 февруари се изготвя съответна за годината Годишна програма която се утвърждава от САС по горния ред до 15 март на календарната година Г Отчетност всяка комисия между 01 и 15 декември внася в деловодството на съвета свой Годишен отчет на утвърдената годишна програма който се публикува на сайта на САС Годишният отчет на комисията служи като база за изготвяне на годишния отчет на САС пред Общото събрание на членовете на САК и се публикува на сайта на САС до 15 януари всяка година Д Достъпност всеки редовен член на САС може да сезира всяка комисия по даден проблем от нейния предмет на дейност писмено или устно Когато това е направено писмено комисията в едномесечен срок изготвя писмено становище което след изготвянето му и заедно с писменото запитване се публикуват на сайта на САС Комисията може да се самосезира и чрез който и да е от останалите си членове Е Публичност Всеки член на САС може по свое желание да присъствува на заседание на която и да е комисия Председателят на всяка комисия по своя инициатива по предложение на член на комисията или по предложение на друг член на САС може да кани за определени заседания на комисията други адвокати които са специалисти по даден проблем Такива адвокати могат да бъдат канени да изразят становището си и на заседанието на САС по приемане на съответното проекторешение изготвено с тяхно участие По този ред могат да се канят и други експерти Ж Обезпеченост Всяка комисия провежда заседанията си в сградата на САК като същите са изцяло обезпечени административно вкл чрез служител от администрацията който води протокола от заседанията организира по нареждане на Председателя на комисията свикване на членовете й осигурява написване на проекторешенията и размножаване на материали за заседанията и др подобни действия в рамките на бюджета Член на САС който е избран за член на комисия е длъжен да участвува в работата на комисията Промяна в състава на всяка комисия може да се извърши след публикуване на Годишния отчет на утвърдената годишна програма на съответната комисия с решение на САС Чл 19 Първото заседание на всяка една от комисиите се провежда в двуседмичен срок от конституирането й от САС Чл 20 1 Всяка комисия осъществява своята дейност чрез редовни и извънредни заседания като редовните заседания следва да се провеждат поне веднъж месечно не по късно от 15 то число на текущия месец 2 Заседанията на комисиите се провеждат в сградата на САК Чл 21 1 Редовните заседания на всяка комисия се свикват с покана по телефона от председателя на съответната комисия след консултации с останалите членове на комисията за деня и часа на заседанието 2 Поканата за заседанието следва да се отправи не по късно от 72 часа преди провеждането му Поканата следва да съдържа въпросите от дневния ред 3 Поканата следва да бъде отправена до всички членове на съответната комисия и на посочената от тях електронната поща в горните срокове Чл 22 1 Въпросите от дневния ред на заседанията на съответната комисия се определят от нейния председател 2 В дневният ред на редовно заседание се включват и всички въпроси предложени от членовете на комисията и постъпили в писмен вид на електронната поща на председателя на комисията не по късно от 48 часа преди свикване на съответното редовно заседание 3 Комисиите могат да разглеждат и въпроси извън предварително включените в дневния ред ако на редовното заседание присъстват всички членове на комисията и те единодушно приемат това Чл 23 1 Извънредни заседания на комисиите се свикват от председателя на съответната комисия по негова инициатива или по решение на САС В тези случаи датата часът мястото и дневният ред на извънредното заседание се определят от председателя или от САС 2 Поканата за извънредно заседание на съответната комисия следва да се съобщи на всички членове на комисията не по късно от 48 часа преди провеждането му по предвидения по горе ред 3 На извънредни заседания на комисиите не могат да се разглеждат въпроси извън включените в предварително обявения дневния ред Чл 24 Заседанията на комисиите се провеждат в сградата на САК където са изцяло административно обезпечени в това число и със служител от администрацията който отговаря за водене на протокола от заседанието на комисията оповестяване на членовете на комисията осигуряване на подходящо помещение подготовката на материали и прочие Чл 25 По изключение и при изричното съгласие на всички членове на съответната комисия заседание на комисията може да бъде проведено и на друго място освен в сградата на САК В този случай не се ангажира служител от администрацията на САС В протокола от заседанието воден от един от членовете на комисията задължително се отбелязва мястото датата часа и начина на провеждане Чл 26 Заседанията на комисиите са редовни и комисиите могат да приемат решения ако присъстват повече от половината от членовете им Чл 27 Комисиите приемат проекто решения които внасят за разглеждане от САС задължително след обсъждания присъствено и с обикновено мнозинство от гласовете на всички членове на комисията Гласувалите против имат право да депозират писмено особеното си мнение което става част от проекто решението на комисията внесено за гласуване в САС Чл 28 1 Комисиите задължително водят протоколи за своите заседания които се подписват от всички присъствали членове на комисията и се завеждат в деловодството на САК 2 В Протоколните книги за заседанията на комисиите се съдържат в писмен вид всички протоколи на всяка от комисиите и особените мнения към тях Самите протоколни книги се съхраняват в сграда на САК в нарочно определен регистър Чл 29 Комисиите изготвят и внасят писмено в САС мотивирани проекто решения по всички въпроси от областта на възложената им компетентност и утвърдената им годишна програма Чл 30 Комисиите на САС подготвят становища по проекто решенията на останалите комисии когато те засягат тяхната област на компетентност Чл 31 1 По преценка на председателя на съответната комисия се изпраща за съгласуване проекто решението на комисията до останалите комисии 2 Комисиите се запознават с проекто решенията изпратени им за съгласуване и ако имат възражения или забележки по тях ги изразяват
  http://www.sak.lex.bg/resolutions.html&id=599 (2012-06-27)


 • Софийска адвокатска колегия
  За контакт За членове Връзки English English Правна рамка на адвокатската професия Нормативна уредба Законопроекти Етичен кодекс на адвоката Проучвания и анализи oще Решения Начало Решения решения на Адвокатския съвет Протокол 9 от 20 03 2012 2012 03 20 Протокол
  http://www.sak.lex.bg/resolutions.html&id=598 (2012-06-27)

 • Софийска адвокатска колегия
  четвърта от дневния ред Гласували 15 души ЗА единодушно На основание горното Съветът Р Е Ш И 1 На осн чл 20 ал 9 от ЗА уважава заявлението на адвокат Кирил Любенов Перусанов Отписва същият от вх регистър на мл адвокати и го вписва във вх регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия считано от 01 03 2012г 2 На осн чл 20 ал 9 от ЗА уважава заявлението на адвокат Силвия Иванова Русенова Отписва същата от вх регистър на мл адвокати и я вписва във вх регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия считано от 02 03 2012г 3 На осн чл 20 ал 9 от ЗА уважава заявлението на адвокат Костадин Петков Чунчуков Отписва същият от вх регистър на мл адвокати и го вписва във вх регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия считано от 02 03 2012г 4 На осн чл 20 ал 9 от ЗА уважава заявлението на адвокат Теодора Кирилова Бельовска Отписва същата от вх регистър на мл адвокати и я вписва във вх регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия считано от 02 03 2012г 5 На осн чл 20 ал 9 от ЗА уважава заявлението на адвокат Петя Тенева Аладжова Отписва същата от вх регистър на мл адвокати и я вписва във вх регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия считано от 05 03 2012г 6 На осн чл 20 ал 9 от ЗА уважава заявлението на адвокат Димитър Пламенов Попов Отписва същият от вх регистър на мл адвокати и го вписва във вх регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия считано от 06 03 2012г Настоящето Решение да се доведе до знанието на служителите от касите личен състав длъжностното лице по вписванията и служителят администриращ служебните защити Гласували 15 души ЗА единодушно На основание горното Съветът Р Е Ш И 1 Уважава 18 броя заявление с които се декларират промяната на адрес телефон и или име 2 Вписва във входящия регистър на САК декларираната промяна Настоящето Решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията личен състав и служебното лице по администриране на правната помощ По точка пета от дневния ред Гласували 15 души ЗА единодушно На основание горното Съветът Р Е Ш И На основание чл 61 ал 3 от ЗА вписва в регистъра на адвокатските дружества при САК Адвокатско Дружество Кожухаров и Кожухарова Настоящето решение да се доведе до знанието на длъжностното лице по вписванията По точка шеста от дневния ред Гласували 13 ЗА 2 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ адв Ч Тончев и адв Вл Янев На основание горното Съветът Р Е Ш И Докато се приеме Правилник за работата на адвокатския съвет определя временно адвокат Чавдар Тончев и адвокат Владислав Янев за обвинители по дисциплинарни преписки образувани по жалби и сигнали Гласували 15 ЗА единодушно На основание горното Съветът Р Е Ш И Гласува доверие на Председателя Заместник предсадателя и Секретаря като им възлага да съберат минимум три оферти за извършване на ревизия и инвентризация на САК въз основа на които изберат двама експерт счетоводители които да назначат на
  http://www.sak.lex.bg/resolutions.html&id=596 (2012-06-27)

 • Софийска адвокатска колегия
  Нормативна уредба Законопроекти Етичен кодекс на адвоката Проучвания и анализи oще Решения Начало Решения решения на Адвокатския съвет Протокол 16 от 05 06 2012 Протокол 15 от 22 05 2012 Протокол 14 от 08 05 2012 Протокол 13 от 24 04 2012 Протокол 12 от 17 04 2012 Протокол 11 от 03 04 2012 Протокол 10 от 27 03 2011 Правила за работа на Софийския Адвокатски Съвет и на помощните
  http://www.sak.lex.bg/resolutions.html&cat=88&year=2012&pn=0 (2012-06-27)

 • Софийска адвокатска колегия
  Законопроекти Етичен кодекс на адвоката Проучвания и анализи oще Решения Начало Решения решения на Адвокатския съвет Протокол 7 от 06 03 2012 Протокол 6 от 06 03 2012 Протокол 5 от 28 02 2012 Протокол 4 от 22 02 2012
  http://www.sak.lex.bg/resolutions.html&cat=88&year=2012&pn=10 (2012-06-27)

 • Софийска адвокатска колегия
  да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС 27 ЯСЕН ДЕЯНОВ СПАСОВ мл адвокат който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС 28 МАРИЯ ХРИСТОВА ГЕОРГИЕВА мл адвокат която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС 29 СВИЛЕН ЕВГЕНИЕВ СТОЯНОВ мл адвокат който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС 30 ДИАНА ЙОРДАНОВА ЦОНЧЕВА мл адвокат която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС 31 ВЛАДИМИР ПАНЧЕВ МУТАФЧИЕВ мл адвокат който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС 32 РАДОСЛАВ ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ мл адвокат който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС 33 КРАСИМИР ЖЕЛЕВ СУЛЕВ мл адвокат който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС 34 СНЕЖАНА МИЛЧОВА РУСИНОВА мл адвокат която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС 35 ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВА ДЪБОВА мл адвокат която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС 36 ПЛАМЕН СТОЯНОВ БАХЧЕВАНОВ мл адвокат който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС Кандидатите за прием Антония Георгиева Меджеделиева и Стефка Данаилова Азманова не се явиха на събеседването Р Е Ш И Вписва в регистъра на адвокатите при Софийска Адвокатска Колегия адвокат Антоанета Велкова Перникова от Адвокатска Колегия гр Враца Същата следва да внесе по сметката на Софийска Адвокатска Колегия сумата от 750 лв представляваща от встъпителната вноска По точка четвърта от дневния ред Р Е Ш И 1 На осн чл 20 ал 9 от ЗА уважава заявлението на адвокат Василена Петрова Димитрова Отписва същата от вх регистър на мл адвокати и я вписва във вх регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия считано от 02 12 2011г 2 На осн чл 20 ал 9 от ЗА уважава заявлението на адвокат Гергана Константинова Моновска Отписва същата от вх регистър на мл адвокати и я вписва във вх регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия считано от 05 12 2011г 3 На осн чл 20 ал 9 от ЗА уважава заявлението на адвокат Галина Стефанова Армянова Отписва същата от вх регистър на мл адвокати и я вписва във вх регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия считано 06 12 2011г 4 На осн чл 20 ал 9 от ЗА уважава заявлението на адвокат Евелина Свиленова Евгениева Отписва същата от вх регистър на мл адвокати и я вписва във вх регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия считано 08 12 2011г 5 На осн чл 20 ал 9 от ЗА уважава заявлението на адвокат Веселин Евгениев Митев Отписва същият от вх регистър на мл адвокати и го вписва във вх регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия считано 09 12 2011г 6 На осн чл 20 ал 9 от ЗА уважава заявлението на адвокат Наташа Огнянова Добрева Отписва същата от вх регистър на мл адвокати и я вписва във вх регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия считано 15 12 2011г Р Е Ш
  http://www.sak.lex.bg/resolutions.html&id=568 (2012-06-27)

 • Софийска адвокатска колегия
  вноска по сметката на САК и ВАС 4 ПЪРВАН ЦВЕТИНОВ РУСИНОВ адвокат който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС 5 ВАНЯ ВЕЛКОВА ПУШКАРОВА адвокат която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС 6 ЕЛИ БОРИСЛАВОВА БАЛАБАНОВА мл адвокат която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС 7 ИЛИАНА ПАНАЙОТОВА ПАНАЙОТОВА мл адвокат която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС 8 КИРИЛ ИВАНОВ КИРИЛОВ мл адвокат който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС 9 ПЛАМЕНА НИКОЛОВА КАЦАРОВА мл адвокат която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС 10 КРИСТИНА ЛЮБЕНОВА ЛЮБЕНОВА мл адвокат която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС 11 АЛЕКСАНДЪР ЗДРАВКОВ НИКОЛОВ мл адвокат който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС 12 МАЙКЪЛ БИЛАЛ ЕЛ ТАЛ мл адвокат който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС 13 ПАОЛИНА ИГНАТОВА МАРИНОВА мл адвокат която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС 14 ЦВЕТОМИР СТОЯНОВ ПАНЧЕВ мл адвокат който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС 15 ЛЮБЕН ЮЛИЕВ ДИМИТРОВ мл адвокат който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС 16 СВЕТОМИЛА ВЛАДИМИРОВА БАНЧЕВА мл адвокат която следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС 17 НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ мл адвокат който следва да внесе встъпителна вноска по сметката на САК и ВАС Кандидатите за прием Антония Георгиева Меджеделиева и Стефка Данаилова Азманова не се явиха на събеседването По точка втора от дневния ред Р Е Ш И На осн чл 22 2 т 2 във вр с чл 5 1 т 1 ЗА отписва
  http://www.sak.lex.bg/resolutions.html&id=567 (2012-06-27)

 • Софийска адвокатска колегия
  прием Антония Георгиева Меджеделиева не показа нужните знания по нормативната уредба поради което бе поканена за следващо интервю събеседване По точка четвърта от дневния ред Р Е Ш И 1 На осн чл 20 ал 9 от ЗА уважава заявлението на адвокат Десислава Руменова Спасова Отписва същата от вх регистър на мл адвокати и я вписва във вх регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия считано от 14 11 2011г 2 На осн чл 20 ал 9 от ЗА уважава заявлението на адвокат Милена Иванова Иванова Отписва същата от вх регистър на мл адвокати и я вписва във вх регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия считано от 15 11 2011г 3 На осн чл 20 ал 9 от ЗА уважава заявлението на адвокат Теодора Георгиева Милушева Отписва същата от вх регистър на мл адвокати и я вписва във вх регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия считано от 21 11 2011г 4 На осн чл 20 ал 9 от ЗА уважава заявлението на адвокат Полина Денева Проданова Отписва същата от вх регистър на мл адвокати и я вписва във вх регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия считано от 22 11 2011г 5 На осн чл 20 ал 9 от ЗА уважава заявлението на адвокат Ивелина Минкова Златанова Иванова Отписва същата от вх регистър на мл адвокати и я вписва във вх регистър на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия считано от 22 11 2011г Р Е Ш И На основание чл 23 от Закона за адвокатурата уважава заявлението на адвокат Райна Иванова Борисова за възобновяване упражняването на адвокатска професия считано от 09 11 2011г Р Е Ш И На основание чл 23 от Закона за адвокатурата уважава заявлението на адвокат Иво Димитров Тодоров за възобновяване упражняването на адвокатска професия считано от 01 12 2011г Р Е Ш И 1 Отписва адвокат Георги Николов Ганев от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия считано от 01 12 2011г 2 Отписва адвокат Валентина Христофоровна Петрова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия считано от 01 11 2011г 3 Отписва адвокат Веселин Георгиев Атанасов от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия считано от 19 12 2011г 4 Отписва адвокат Невянка Славчева Кънева от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия считано от 01 12 2011г 5 Отписва адвокат Райна Иванова Борисова от регистъра на адвокатите към Софийска Адвокатска Колегия считано от 21 11 2011г Р Е Ш И 1 На основание чл 22 ал 1 т 5 при смърт от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Симеон Борисов Цаков считано от 21 11 2011г 2 На основание чл 22 ал 1 т 5 при смърт от ЗА отписва от регистъра на САК адвокат Христо Александров Радев считано от 23 11 2011г Р Е Ш И 1 Уважава 11 броя заявления с които се декларират промяната на адрес телефон и или име 2 Вписва във входящия регистър на САК декларираната промяна По точка пета от дневния ред Р Е Ш И 1 На основание чл 61 ал 1 от ЗА
  http://www.sak.lex.bg/resolutions.html&id=566 (2012-06-27)